Utskrivet 2018-04-20

Till navigering

Om Rikshandboken i barnhälsovård

Rikshandbok i barnhälsovård (RHB) är en webbaserad hand- och metodbok för barnhälsovården där man finner aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling samt metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet. Rikshandboken används i det dagliga barnhälsovårdsarbetet av all personal som möter barn och deras familjer på barnavårdscentralen/familjecentralen. Den ger ett lättillgängligt strukturerat stöd i alla delar av arbetet och är väl förankrad hos de aktuella professionerna. Rikshandboken vänder sig också till studenter på universitet och högskolor som är under utbildning eller praktik inom barnhälsovård.

Rikshandboken i barnhälsovård utgår från Socialstyrelsens Vägledning för barnhälsovård 2014. Vägledningen ger övergripande beskrivningar och ramar för barnhälsovårdens arbete. Rikshandboken ger konkreta råd för arbetets utförande. Innehållet i Rikshandboken skapas, granskas och uppdateras av berörda professioner och forskare från hela landet

 

Varför en rikshandbok i barnhälsovård?

En hand- metodbok för hela landet är kostnadseffektivt och rationellt. Rikshandboken i barnhälsovård erbjuder ett kvalitetssäkrat kunskapsstöd och metodhandledning för alla som är verksamma i eller är under utbildning och praktik inom barnhälsovården. Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen.

Rikshandboken i barnhälsovård ger all personal samma kunskapsbaserade information.

Detta skapar förutsättningar för en nationell, jämlik, rättvis barnhälsovård och en evidensbaserad praktik - en viktig grundförutsättning för barnhälsovård på lika villkor. FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, är vägledande för arbetet inom barnhälsovården. All planering och alla åtgärder ska ha ett barnperspektiv där barnets bästa kommer i främsta rummet.

 

Vilka står bakom Rikshandboken i barnhälsovård?

Rikshandboken i barnhälsovård togs fram av Barnhälsovårdssektionen inom Svenska Barnläkarföreningen primärt till www.growingpeople.se. Tjänsten övertogs av Inera – landsting och regioner i samverkan för e-hälsa, 2012.

 

Redaktionen för Rikshandboken

Anna Åkerman, tjänsteansvarig och Hanna Qwist, webbredaktör

 

Redaktionsrådet

Det tvärprofessionella redaktionsrådet består av representanter från barnhälsovårdens överläkare, allmänläkare, samordnare/vårdutvecklare och psykologer, utsedda av respektive yrkesförening. I redaktionsrådets uppgifter ingår bland annat att vara en garant för innehållets kvalitet, omvärldsbevaka, utse skribenter och granskare till artiklar och sprida kunskap om Rikshandboken.  

Medlemmar i redaktionsrådet 2017

Amanda Wikerstål, barnhälsovårdspsykolog i Kronoberg.

Anette Sjöstedt, barnhälsovårdsöverläkare i Västernorrland, medicinskt sakkunnig i Rikshandboken.

Johanna Tell, distriktssköterska, barnhälsovårdssamordnare, Hälsovårdsenheten, Karlskrona, ordförande i redaktionsrådet.

Maria Jansson, specialist i allmänmedicin och barnhälsovårdsöverläkare, Närhälsan Hindås VC, Västra Götalandsregionen

Margaretha Magnusson, med.dr, barnsjuksköterska, f.d vårdutvecklare, Uppsala, representant från BNP

Ulrika Svea Nygren, distriktssköterska, vårdutvecklare, Barnhälsovården Sörmland

Läs om tidigare redaktionsråd