Utskrivet 2018-10-17

Till navigering

Ökade resurser till barnhälsovård 2018

[Aktuellt]

Landstingen tilldelas sammanlagt 142 miljoner kronor per år från 2018 med slutår 2020, för att öka tillgängligheten i barnhälsovården för vissa grupper som har sämre följsamhet till vårdprogram och sämre tandhälsa.

 

I satsningen ingår:

  • Utökat antal hembesök under spädbarnsperioden.
  • Vaccination mot rotavirus inkluderas i det allmänna vaccinationsprogrammet.
  • Ökad information kring vaccinationer för att bemöta vaccinskepticism, framförallt specifika grupper med lägre vaccinationstäckning.
  • Information om tandhälsa, inklusive matvanor, tandhygien och fluortandkräm.
  • Andra områden där landstingen ser behov av förstärkning.

Inom satsningen kan 137 miljoner kronor regleras i en överenskommelse med SKL, där en del av medlen avsätts för tandvård, och det eventuellt skrivs in om samverkan mellan barnhälsovården och Folktandvården. Landstingen fördelar medel efter befolkningsstorlek och beslutar därefter själva om i vilka områden, eller till vilka grupper, riktade insatser ska genomföras.

Budgeten gäller från 1 januari 2018.

Källa: Läkartidningen

Redaktör:
Redaktionen för Rikshandboken i barnhälsovård
Publicerad:
2017-09-28