Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Nationell målbeskrivning för mödra- och barnhälsovårdspsykologernas verksamhet

[Målen för yrkesföreningarna]

MHV/BHV-psykologernas verksamhet

Värdegrund
Alla barn har rätt till goda och trygga uppväxtvillkor.

Verksamhetsmål
Ur ett folkhälsoperspektiv främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos blivande föräldrar och familjer med barn i förskoleåldrarna.

Övergripande strategi
Verksamheten tillför övriga primärvården och samverkanspartners ett psykologiskt perspektiv på barnets och föräldraskapets utveckling.
Verksamheten ansvarar vid behov för individ- och familjeinriktade insatser till målgruppen.

Arbetssätt
Utgångspunkt är ett salutogent förhållningssätt där friskfaktorer stärks genom hög tillgänglighet med tidiga och korta insatser.
Metod och inriktning ska vara i nära samklang med övrig MHV/BHV och stå för förebyggande insatser av psykologisk karaktär.
Arbetet karaktäriseras i hög grad av ett eklektiskt förhållningssätt det vill säga val av insats sker utifrån vad situationen kräver och i enlighet med vetenskap och väl beprövad erfarenhet.

Uppdrag för psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård

Hälsofrämjande och förebyggande insatser inom verksamhet


Hälsofrämjande och föebyggande insatser för individ och familj


Arbetsuppgifter

Hälsofrämjande och förebyggande insatser inom mödrahälsovård och barnhälsovård Hälsofrämjande och förebyggande insatser för individ och familj

Konsultation till personal angående generellt, riktat och individuellt arbete.

 • Tillfälle att reflektera över det egna arbetet.
 • Ökad kunskap.
 • Ökad skicklighet.
 • Bidra till att behålla ett professionellt arbetssätt.
 • Diskussion angående handläggning av enskilda ärende.

Psykologiska interventioner

 • Bedömning
 • Behandling

Metodutveckling

 • Revision av basprogrammen för MVC och BVC.
 • Initiera och implementera nya arbetsmetoder.
 • Uppföljning och utvärdering.
 • Föräldrastöd.

Föräldrakonsultationer

 • Bedömer och vägleder i upplevda problem kring barnet.
 • Bedömer och vägleder i upplevda problem i föräldraskapet.

Sakkunnigutlåtande/information

 • Expertutlåtande.
 • Remissinstans.
 • Påverka samhället i en för barn familjer gynsam riktning.

Föräldrastöd i grupp

 • Delta i föräldragrupper på MVC.
 • Delta i föräldragrupper på BVC.
 • Initiera och delta i riktade föräldragrupper.

Fortbildning

 • Kartlägga fortbildningsbehov.
 • Planera fortbildning.
 • Arrangera och genomföra fort-bildning.
 • Förmedla ny kunskap.

Kunskapsöverföring/information

 • Kontakt med media.
 • Öppna föreläsningar.

Samverkan

 • Vidarutveckla samarbetsformer med interna och externa verksamheter.

Barnutredningar på BVC-nivå

 • Utvecklingsanamnestiskt samtal.
 • Observation.
 • Utvecklingsbedömning
 

Samverkan

 • Interna aktörer
 • Externa aktörer
  Vidareremittering till annan instans.

Villkor för verksamheten


Riktlinjer

Verksamheten ska utgå från det övergripande samhällsuppdrag som givits till mödrahälsovården och barnhälsovården i:


"Hälso-och sjukvårdslagen" (1982:763)
"Konventionen om barns rättigheter". FN, 1989
"Kvalitetssäkring av barnhälsovården. Att skydda skyddsnätet" Socialstyrelsen, 1994:19
"Stöd i föräldraskapet". SOU 1997:161
"Yrkesetiska principer för psykologer i Norden". Sveriges Psykologförbund, 1998
"Barnhälsovårdens betydelse för barns hälsa - en analys av möjligheter och begränsningar i ett framtidsperspektiv", A State of the Art Document, Medicinska forskningsrådet (MFR), 1999
"Föräldrastöd – en vinst för alla" SOU 2008:131
"Vägledning för barnhälsovården" Socialstyrelsen, 2014
"Kunskapsstöd för mödrahälsovården" Socialstyrelsen, 2014
Patientlagen (2014:821) Socialdepartementet, 2014
Primärvårdens strategiska mål och gemensamma värdegrund.
Verksamhetsbeskrivning för lokal barnhälsovård
Verksamhetsbeskrivning för lokal mödrahälsovård

Psykologens behörighet och kompetens


Legitimerad psykolog med fördjupade kunskaper i konsultationsmetodik, utvecklings-psykologi, graviditetspsykologi, föräldraskapets psykologi, hälsopsykologi och psykoterapeutiska metoder anpassade till mödrahälsovårds- och barnhälsovårdsarbete.
Psykologen ska kunna göra barnutredningar på BVC-nivå.

Förutsättningar


Behovet är beräknat till 1 heltids psykologtjänst för ett underlag på högst 2 000 barn och 300 gravida. Arbetet inom mödrahälsovården bör uppgå till minst en tredjedel av arbetstiden. Skillnader i befolkningsstruktur som påverkar behovet av antal psykologtjänster är: områdets geografiska utsträckning, socioekonomisk karaktär och omflyttning i området, hög andel utlandsfödda föräldrar, låg utbildningsnivå samt antalet MVC/BMM, BVC och antalet anställda.
Extern handledning.
Egen kompetensutveckling.
Mandat att delta i formellt kollegialt nätverk.

Revideringsdatum:
2017-03-01
Manusförfattare:

Mödra och Barnhälsovårdspsykologernas förening, 2016-01-22

Till ämnesöversikt