Utskrivet 2018-04-20

Till navigering

Dokumentation och registrering av vaccinationer och biverkningar

[När, hur och varför - vaccinera?]

Utförd vaccination ska antecknas på avsedd plats:

 • i BHV-journalen
 • på barnets vaccinationskort, föräldraburna journal eller hälsobok
 • i vaccinationsregistret som Folkhälsomyndigheten ansvarar för.

En del BVC har haft rutinen att sjuksköterskan fyllt i vaccinationen innan läkaren träffat barnet. Om man sedan bestämmer sig för att inte vaccinera (till exempel på grund av pågående infektion) finns risk för att anteckningen står kvar och det är svårt att i efterhand komma ihåg hur det var. Skriv därför alltid in vaccinet i journalen först efter att det har givits.

Vaccination som utförts på annat håll (till exempel BB och neonatalavd, infektions-lungmottagning eller i annat land) ska föras in på vaccinationssidan i BHV-journalen. Skriv i kommentarrutan var vaccinationen givits och varifrån uppgiften kommer. Reaktioner och biverkningar ska föras in i BHV-journalen.

viktigt.gif

Kom ihåg

Vaccination ska skrivas in i journalen först när den verkligen är given.

Vaccinationsregister

Från den 1 januari 2013 ska alla vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn rapporteras in i ett vaccinationsregister. Folkhälsomyndigheten ansvarar för det nya vaccinationsregistret. Rapporteringen är obligatorisk och lagen anger att vårdgivaren måste rapportera alla vaccinationer som ges inom nationella vaccinationsprogram. Den information som ska registreras är datum för vaccinationen, den vaccinerades personnummer eller samordningsnummer, vilket vaccin som använts, vaccinets satsnummer och den vårdgivare som har ansvarat för vaccinationen. Den vaccinerades folkbokföringsort hämtas direkt från folkbokföringsregistret. Vaccinationsregistret är ett hälsodataregister och räknas inte som journalanteckning.

Följande vaccinationer är aktuella för BVC att rapportera:

 • difteri
 • stelkramp
 • kikhosta
 • polio
 • haemophilus influenzae typ b
 • pneumokocker
 • mässling
 • påssjuka
 • röda hund

Rapportering kan ske på följande sätt:

 • Manuell elektronisk registrering via webbgränssnitt
 • Uppladdning av xml-fil
 • Överföring av vaccinationer via Svevac

Mer information om vaccinationsregistret finns på Folkhälsomyndigheten.

Rapport om biverkningar

Samtliga misstänkta biverkningar och sådana, som tycks öka i frekvens eller allvarlighetsgrad ska rapporteras. Dessutom ska allvarliga händelser efter vaccination rapporteras, även om orsakssamband inte behöver finnas. Det gäller dödsfall, livshotande tillstånd, permanent skada eller långvarig funktionsnedsättning, eller sjukvård. Observera att även misstänkta biverkningar ska rapporteras - det är inte anmälaren som ska ta ställning till om samband med vaccinationen föreligger.

Biverkningar ska rapporteras till Läkemedelsverket: Rapportera biverkningar - Läkemedelsverket

Kopia skickas till barnhälsovårdsöverläkaren.

mapp_green.gif

 

Revideringsdatum:
2018-02-05
Manusförfattare:
Leif Ekholm, Barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovården, Region Örebro län, Örebro
Faktagranskare:
Sven Arne Silfverdal, Barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovården/Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Till ämnesöversikt