Utskrivet 2017-11-17

Till navigering

Referenser

[När, hur och varför - vaccinera?]

Vaccination av barn och ungdomar - Vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer, Folkhälsomyndigheten 2016

Det svenska vaccinationsprogrammet för barn. Information till föräldrar, Socialstyrelsen 2010

Vacciner till barn, Skyddseffekt och biverkningar. En systematisk litteraturöversikt SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2009.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn, (HSLF-FS 2016:51).

Rekommendationer om vaccination mot hepatit B
Profylax med vaccin och immunoglobulin – före och efter exposition
,
Folkhälsomyndigheten 2016

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om vaccination mot pneumokocker

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden om att förebygga och ha beredskap för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner, senaste versionen (SOSFS1999:26)

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården, HSLF-FS 2015:11

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning och vaccination, Socialstyrelsen 2013

Vaccination Svenska barnläkarföreningens sektion för barn- och ungdomsallergologi - Stencilkommittén

Barnvaccinationer Frågor och svar om vaccinationer, Folkhälsomyndigheten

Informationsmaterial om vaccinationer, Folkhälsomyndigheten

Läkemedelsverket

Se tabell: Riskländer avseende Tuberkulos och Hepatit B Källa: Folkhälsomyndigheten

Se tabell: Riskländer för tuberkulos Källa: Folkälsomyndigheten

WHO:s Olika länders vaccinationsprogram

EUVAC.NET Vaccinationsprogram i olika europeiska länder

CDC Översättning av olika länders vaccinationskort

WHO:s Vaccinationsprogram (Immunization, Vaccines and Biologicals)

Institute for Vaccine Safety Johns Hopkins University

National Immunization Program CDC US

Förberedelse inför vaccination - hur minimerar vi smärtupplevelsen vid vaccination

 1. Schechter, NL. Zempsky, WT.  Cohen, LL. McGrath, PJ. Meghan McMurtry, C. Bright, NS. Pain Reduction During Pediatric Immunizations: Evidence-Based Review and Recommendations Pediatrics 2007;119;e1184 DOI: 10.1542/peds.2006-1107
 2. Taddio, A. Appleton, M. Bortolussi, M. Chambers, C. Dubey, V. Halperin, S. Hanrahan, A. Ipp, M. Lockett, D MacDonald, N. Midmer, D. Mousmanis, P. Palda, V.  Karen Pielak, K. Pillai, R. Rieder, M. Scott, J. Shah, V. Reducing the pain of childhood vaccination: an evidence-based clinical practice guideline CMAJ, December 14, 2010vol. 182nr. 18
 3. Köhler, M. Reuter, A. Hälsofrämjande möten på barnavårdscentralen, kapitel; Från barnhälsovård till palliativ vård, Studentlitteratur 2012.
 4. Harrington, JW. Logan, S. Harwell, C. Gardner, J. Swingle, J. McGuire, E. Santos, R. Effective Analgesia Using Physical Interventions for Infant Immunizations Pediatrics; originally published online April 16, 2012; DOI: 10.1542/peds.2011-1607
 5. Thyr, M. Sundholm, A. Teeland, L. Rahm, VA. Oral glucose as an analgesic to reduce infant distress following immunization at the age of 3, 5 and 12 months Acta Paediatr. 2007 Feb;96(2):233-6
 6. Prymula, R. Siegrist, CA. Chlibek, R. Zemlickova, H. Vackova, M. Smetana, J. Lommel, P. Kaliskova, E. Borys, D. Schuerman, L. Effect of prophylactic paracetamol administration at time of vaccination on febrile reactions and antibody responses in children: two open-label, randomised controlled trials (Lancet 2009 Oct 17;374(9698):1339-50)
 7. Morelius E, Theodorsson E, Nelson N, Stress at three-month immunization: Parents and infants salivary cortisol response in relation to the use of pacifier and oral glucose, European Journal of Pain, 2009, 13(2), 202-208.
 8. Halperin SA, McGrath P, Smith B, Houston T, Lidocaine-prilocaine patch decreases the pain associated with the subcutaneous administration of measles-mumps-rubella vaccine but does not adversely affect the antibody response The Journal of Pediatrics Volume 136, Issue 6, June 2000, Pages 789–794
 9. Halperin BA, Halperin SA, McGrath P, Smith B, Houston T. Use of lidocaine-prilocaine patch to decrease intramuscular injection pain does not adversely affect the antibody response to diphtheria-tetanus-acellular pertussis inactivated poliovirus-haemophilus influenza type b conjugate and hepatitis B vaccines in infants from birth to six months of age Pediatric Infectious Disease Journal, 2002;21:399–405

Vaccinationsschema

 1. Petralli JK, Merigan TC, Wilbur JR. Action of endogenous interferon against vaccinia infection in children. Lancet 1965;286(7409):401-405.
 2. PHE publications gateway number: 2015015

Difteri, tetanus, pertussis, polio, haemophilus influenzae typ b och hepatit B

 1. Pertussis frequently asked questions, Center for disease control and prevention, USA
Reviderad av:

Leif Ekholm, barnhälsovårdsöverläkare, Örebro

Kerstin Bergmark, vårdutvecklare, Kunskapscentrum för barnhälsovård, Region Skåne

Faktagranskare:

Sven Arne Silfverdal, barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovården/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Evalotte Mörelius, Med.dr. barnsjuksköterska, IMH avdelning omvårdnad, Linköpings universitet

Till ämnesöversikt