Utskrivet 2018-01-20

Till navigering

Sjuksköterskan och vaccinationer inom barnhälsovården

[När, hur och varför - vaccinera?]

Sjuksköterskors behörighet vid vaccinationer regleras i författningen SOSFS 2000:1, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården.

10 § En sjuksköterska som antingen har genomgått specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är behörig att ordinera läkemedel för vaccination i enlighet med de vaccinationsprogram som finns upptagna i följande föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer:

  1. Socialstyrelsens rekommendationer för profylax till vuxna mot difteri och stelkramp
  2. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper
  3. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper
  4. Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn
  5. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination mot hepatit B. Profylax med vaccin och immunoglobulin – före och efter exposition
  6. Socialstyrelsens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos - hälsokontroll, smittspårning och vaccination
  7. Socialstyrelsens rekommendationer för vaccination mot humant papillomvirus (HPV)

En sjuksköterska som genomgått en utbildning som är likvärdig med någon av specialistutbildningarna i första stycket är behörig att till barn och vuxna ordinera läkemedel för vaccination enligt 1–7.

Vid ordination av dos IV av det vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio som ska erbjudas vårdnadshavare enligt 2 § Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn är en sjuksköterska med sådan utbildning som anges i första och andra styckena behörig att ordinera läkemedel som även innehåller vaccin mot Haemophilus influenzae typ b. Av en sådan ordination ska det framgå att vaccinet mot Haemophilus influenzae typ b inte ska administreras till patienten.

En sjuksköterska som genomgått någon annan utbildning som innefattar kunskapsområdet är behörig att till vuxna ordinera läkemedel för vaccination enligt 1–3, 5 och 6.

Det är verksamhetschefen som ska ansvara för att det görs en bedömning av om utbildningarna i andra och fjärde styckena motsvarar specialistutbildningarna i första stycket. Bedömningen ska dokumenteras i den lokala instruktionen för läkemedelshantering. (HSLF-FS 2015:11).

Det som är reglerat i en författning går inte att delegera. Eftersom sjuksköterskans ansvar är tydliggjort avseende när ordination och medicinska bedömningar vid vaccinationer får ske, så kan inte någon delegering göras

Avvikelser från generella vaccinationsprogram i tid eller innehåll får endast ordineras av läkare.

Verksamhetschefen ansvarar för att såväl sjuksköterskor som läkare vid BVC får kontinuerlig fortbildning på vaccinationsområdet liksom att nyanställda utan aktuell erfarenhet och kunskap om barnvaccinationer får adekvat information och handledning. Utbildningar erbjuds regelbundet av de centrala barnhälsovårdsenheterna i varje landsting och av Folkhälsomyndigheten.

Revideringsdatum:
2016-10-31
Reviderad av:

Leif Ekholm, barnhälsovårdsöverläkare, Örebro

Manusförfattare:

Leif Ekholm, barnhälsovårdsöverläkare, Örebro

Faktagranskare:

Sven Arne Silfverdal, barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovården/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Till ämnesöversikt