Utskrivet 2018-04-20

Till navigering

Kompetenskrav för sjuksköterskor som ordinerar vaccinationer

[När, hur och varför - vaccinera?]

Kompetenskrav för sjuksköterskor att ordinera läkemedel vid vaccination regleras i föreskrift SOSFS 2001:16, Socialstyrelsen, med ändringar i den gemensamma författningssamlingen (HSLF-FS). 10 § En sjuksköterska, som antingen har genomgått specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, är behörig att ordinera läkemedel för vaccination i enlighet med de vaccinationsprogram som finns upptagna i följande föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer:

  1. Socialstyrelsens rekommendationer för profylax till vuxna mot difteri och stelkramp.
  2. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper.
  3. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper.
  4. Folkhälsomyndighetens föreskrifter  (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. 
  5. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination mot hepatit B. 
  6. Folkhälsomyndighetens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos

En sjuksköterska som genomgått en utbildning som är likvärdig med någon av specialistutbildningarna i första stycket är behörig att till barn och vuxna ordinera läkemedel för vaccination enligt 1-6 . En sjuksköterska som genomgått någon annan utbildning som innefattar kunskapsområdet är behörig att till vuxna ordinera läkemedel för vaccination enligt 1-3, 5 och 6.

Det som är reglerat i en författning går inte att delegera. Eftersom sjuksköterskans ansvar är tydliggjort avseende när ordination och medicinska bedömningar vid vaccinationer får ske, så kan inte någon delegering göras

Avvikelser från generella vaccinationsprogram i tid eller innehåll får endast ordineras av läkare.

Verksamhetschefen ska ansvara för att det görs en bedömning av om utbildningarna enligt 4 § andra och fjärde styckena motsvarar specialistutbildningarna enligt 4 § första stycket. Bedömningen ska dokumenteras. Verksamhetschefen ansvarar för att såväl sjuksköterskor som läkare vid BVC får kontinuerlig fortbildning på vaccinationsområdet, liksom att nyanställda, utan aktuell erfarenhet och kunskap om barnvaccinationer, får adekvat information och handledning.

Utbildningar erbjuds regelbundet av de centrala barnhälsovårdsenheterna i varje landsting och av Folkhälsomyndigheten.

Revideringsdatum:
2018-02-05
Manusförfattare:

Jeanette Björnell, vårdutvecklare, Barnhälsovårdsenheten, Sachsska barnsjukhuset , Stockholm län

Faktagranskare:

Sven Arne Silfverdal, barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovården/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Till ämnesöversikt