Utskrivet 2016-06-26

Till navigering

Vaccinationsschema

[När, hur och varför?]

Nationella vaccinationsprogram för barn födda 2002 och senare

Ålder

Difteri-stelkramp-kikhosta
-polio-Hib*

Pneumo-
kocker
Mässling-påssjuka-
röda hund

HPV**
Gäller flickor födda
1999 och senare

BHV Elevhälsa
3 mån   I I    
5 mån   II II    
12 mån   III III    
18 mån       I
5-6 år   DTP-polio IV
     

6-8 år     II


10-12 år    
I+II

14-16 år dTp V      

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn (HSLF-FS 2016:51)
Romerska siffror anger dosnummer
*Hib=Haemophilus influenzae typ b
**HPV=Humant papillomavirus

Riktad vaccination till barn med ökad risk

Vaccin  
Tuberkulos BCG-vaccination ges vanligen med en dos efter 6 månader. Den ges tidigare t.ex. redan på BB om barnet ska vistas i miljö med pågående smittspridning.
Hepatit B Vaccination ges vanligen vid tre tillfällen, tillsammans med övriga vacciner under spädbarnsåret eller enligt ett särskilt tidsschema. Nyfödda till mödrar med hepatit B vaccineras enligt särskild rutin.

Definitioner riskgrupper etc., se under Vacciner.

Doser, ålder och intervall

I enighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn (HSLF-FS 2016:51) gäller att:

 • Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta dos I–IV ska ges som fulldosvaccin avseende difteri och kikhosta (DTP) och dos V med reducerad halt av motsvarande antigen (dTp).
 • Ordination av dos IV med vaccin som innehåller Haemophilus influenzae typ b (Hib) ska inte administreras med Hib.
 • Tidpunkten för vaccination är ett barns kronologiska ålder, även om barnet är för tidigt fött.

Inom ramen för (HSLF-FS 2016:51) får sjuksköterska, med ordinationsrätt i enlighet med SOSFS 2000:1, förskjuta tidpunkterna under följande förutsättningar (tabell).

Vaccin
Barnhälsovård
Lägsta ålder Högsta ålder Kortaste
intervall från
senaste dos
Längsta intervall 
från
senaste dos
Difteri-stelkramp-kikhosta-polio-Hib/hepatit B I
Pneumokocker I
2,5 månader 6 månader

Difteri-stelkramp-kikhosta-polio-Hib/hepatit B II
Pneumokocker II
4,5 månader 12 månader 6 veckor 6 månader

Difteri-stelkramp-kikhosta-polio-Hib/hepatit B III
Pneumokocker III

11,5 månader 2 år 6 månader
Difteri-stelkramp-kikhosta-polio IV 5 år 6 år

Mässling-påssjuka-röda hund I 12 månader


Observera!

Alla förutsättningarna för respektive vaccination ska vara uppfyllda. T.ex. är inte BVC-sjuksköterskan behörig att ordinera dos 1 vid 2½ månader och dos 2 vid 4 månader även om intervallet är 6 veckor då dos 2 får ges tidigast vid 4½ månad. Avvikelser från generella vaccinationsprogram i tid eller innehåll får endast ordineras av läkare.

Om intervallen mellan doserna i en vaccinserie blir något längre än den rekommenderade, leder detta som regel inte till ett försämrat immunsvar. Man behöver vanligen inte börja om serien från början. Om det har blivit ett långt uppehåll, över 1-1½ år, efter 2-3 primärdoser som är givna med korta intervall under spädbarnsåret med vaccin mot difteri-stelkramp-kikhosta, bör man överväga att ge en "primärdos" till och sedan en boosterdos (med fulldosvaccin) 6 månader senare. Om endast 1 primärdos är given börjar man lämpligen om. Var barnet däremot över 1 år vid primärvaccinationen räcker det sannolikt att fortsätta med en postprimär dos. Däremot bör intervallen mellan de olika vaccindoserna på grund av risk för sämre immunsvar inte bli kortare än de rekommenderade. Mest korrekt i sammanhanget är att ta serologi men i det praktiska arbetet är det vanligen inte nödvändigt. Intervallen mellan boosterdoser med difteri-stelkramp-kikhosta bör vara minst 5 år förutom mellan den första boosterdosen (postprimärdos) och 5-6 års booster då det bör vara minst 3 år. Obs! Avvikelser från generella vaccinations-program i tid eller innehåll får endast ordineras av läkare!

Om ett barn av misstag fått en för liten dos ges återstående dos (mängd) om den kan uppskattas. Är det några enstaka droppar som har läckt ut så behöver man inte ge något ytterligare. Kan inte den återstående mängden uppskattas upprepas vaccinationen om avdödat vaccin efter 14 dagar med rätt dos. Om levande vaccin väntar man 4 veckor. Endast fullständiga doser räknas.

Om misslyckad BCG-injektion befaras och ingen reaktion utvecklas kontrolleras vaccinationen med PPD efter 8-12 veckor (normalt behöver BCG-reaktion inte kontrolleras). Vid PPD < 6 mm görs ett nytt vaccinationsförsök. Om barnet är 6 månader eller yngre bör man om möjligt vänta med PPD tills barnet är 6 mån gammalt förutsatt att det gått 8-12 veckor efter exponering. Oavsett resultatet görs ingen tredje vaccination.

Dela aldrig upp doserna i mindre portioner i avsikt att minska biverkningarna (men det kan göras i samband med utredning av allergi mot vaccinkomponent).

Kompletterande vaccinationer

Barn och ungdomar upp till 18 års ålder ska av barnhälsovård respektive elevhälsa erbjudas komplettering, om de inte tidigare har fått tillräckligt vaccinationsskydd.

Läs i Rikshandboken Vaccination till Sverige inflyttade barn.

Påskyndat vaccinationsschema

Det är vanligt att familjer reser med sina nyfödda barn. För bästa möjliga planering är det lämpligt att BVC-sjuksköterskan redan vid första kontakten med familjen frågar om de planerar att resa inom en snar framtid, t.ex. till hemlandet!

Om vaccinationsprogrammet behöver påskyndas inför utlandsresa utanför Norden kan, efter ordination av läkare, vaccination ske från 6 veckors ålder i ett utökat schema med tre primärdoser i grundschemat (i stället för två) och med 4 veckors mellanrum (se tabell).

Vid utlandsresa rekommenderas minst två primärdoser. Primärdos 3 ges senast 6 månader efter primärdos 2 vilket, när det är aktuellt, ger möjlighet till utlandsresa i 6 månader.

Den första boosterdosen (postprimärdos) ges minst 6 månader efter primärdos 3 (t.ex. vid 12 månader) och därefter följs ordinarie vaccinationsprogram med fulldos booster vid 5-6 år osv.

Tabell: Påskyndad grundvaccinering med 3 primärdoser I-III

Vaccin Lägsta ålder

Högsta ålder Kortaste
intervall från

senaste dos
Difteri-stelkramp-kikhosta-polio-Hib/hepatit B I
Pneumokocker I
6 veckor

Difteri-stelkramp-kikhosta-polio-Hib/hepatit B II
Pneumokocker II
10 veckor
4 veckor
Difteri-stelkramp-kikhosta-polio-Hib/hepatit B III
Pneumokocker III
14 veckor

4 veckor
Difteri-stelkramp-kikhosta-polio-Hib/hepatit B IV
Pneumokocker IV
12 månader
18 månader
6 månader

Dos I för vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund får vid behov ges från tolv månaders ålder. Med läkarordination kan vaccination ges från 6 månader. Om barnet vaccineras före 12 månaders ålder bör en extra dos ges t.ex. vid 18 månaders ålder.

Vad kan ges samtidigt?

Flera vaccinationer än de som rekommenderas i schemat ska helst inte göras vid samma tillfälle. Vid brådska till exempel inför längre utlandsvistelse kan undantag vara nödvändiga. Injektionerna ska i sådana fall göras på olika stickställen.

Som regel gäller:

 • Man kan ge fler avdödade vacciner samtidigt.
 • Man kan ge avdödade vacciner samtidigt med levande vacciner.
 • Man bör inte ge flera levande vacciner samtidigt, men undantag kan göras efter individuell bedömning - rådgör gärna med läkare!
  - Man kan ge MPR och BCG samtidigt, men om det är möjligt är det bättre vänta 4 veckor.
  - MPR bör inte ges samtidigt med vaccin mot Gula febern och vattkoppor.
 • Efter blodtransfusion bör man vänta 3 månader med MPR. Blod kan innehålla antikroppar, som försvagar effekten av levande vaccin.
 • Efter BCG vaccination ska man vänta tre månader innan man ger annat vaccin i samma arm.
 • PPD går bra att sätta innan eller samtidigt med MPR. Om inte samtidigt bör man vänta 6 veckor innan PPD sätts eftersom, eftersom PPD-reaktion tillfälligt kan nedsättas av MPR-vaccinet.

Vilka vaccin kan ges samtidigt?

Given injektion

Kombination med

PPD

BCG Difteri-stelkramp-kikhosta-polio+Hib/hepatit B Pneumokocker Mässling, påssjuka, röda hund
PPD   PPD avläses innan BCG ges Ja  Ja  Ja,
eller ge MPR efter avläsning av PPD
BCG Nej
Vänta 8-12 veckor
efter BCG innan PPD sätts
  Ja  Ja Ja,
men vänta hellre 4 veckor med MPR.
Difteri-stelkramp-kikhosta-polio+
Hib/hepatit B
Ja  Ja     Ja Ja 
Pneumokocker Ja  Ja  Ja    Ja
Mässling,
påssjuka,
röda hund
Ja samtidigt
eller vänta 6 veckor med PPD
Ja 
men vänta hellre 4 veckor med BCG
Ja  Ja   

Att observera!

Egna kombinationer av olika vaccin i samma spruta får inte göras.

Om flera vaccinationer ges vid samma tillfälle ska man använda olika vaccinationsställen till exempel höger eller vänster ben eller arm och ben.

Kombinationer av vacciner och immunoglobulin
Immunoglobulin (gammaglobulin) bör inte ges samtidigt med levande vacciner då antikroppar kan påverka anslaget av vaccinet. Om immunoglobulin givits, eller blodprodukter som också kan innehålla antikroppar, bör man vänta i minst 3 månader med att ge MPR. Efter given MPR-vaccination vänta i minst 3 veckor med immunoglobulin.

Gammaglobulin och primär immunisering mot polio bör inte kombineras. Däremot kan boosterdos ges tillsammans med gammaglobulin.

Vaccinationer utanför Barnhälsovårdens fastställda program

Vaccinationer som inte finns fastställda i BHV:s vaccinationsprogram, ges normalt inte på barnavårdcentralen. Samma sak gäller passiv immunisering med immunglobuliner. Undantag kan finnas i sjukvårdsområden, där man gjort andra överenskommelser. Ordination från läkare är nödvändig.

mapp_green.gif
Revideringsdatum:
2015-12-14
Reviderad av:

Leif Ekholm, barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovården, Örebro

Manusförfattare:

Leif Ekholm, barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovården, Örebro

Faktagranskare:

Sven Arne Silfverdal, barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovården/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Till ämnesöversikt