Utskrivet 2016-12-06

Till navigering

Vaccinationsschema

[När, hur och varför?]

Det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn (HSLF-FS 2016:51)

 

Barnhälsovård
Elevhälsa
Ålder 3 mån
5 mån
12 mån
18 mån
5 år
     
Årskurs           1-2
5-6
8-9
Difteri Dos 1
    
Dos 2
    
Dos 3
    
 
Dos 4
   
    Dos 5
  
Stelkramp      
Kikhosta      
Polio        
Haemophilus infl. typ B          
Pneumokocker Dos 1
Dos 2
Dos 3
         
Mässling       Dos 1     Dos 2      
Påssjuka            
Röda hund
           
Humant papillomvirus
(endast flickor)
            Dos 1+2
 

Samtliga barn upp till 18 års ålder som inte har vaccinerats enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn ska erbjudas kompletterande vaccination mot sjukdomar som ingår i det allmänna programmet (Hib och pneumokocker till och med 5 år). Vaccinationer ska erbjudas även till asylsökande barn m.fl. samt barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Riktad vaccination till barn som tillhör riskgrupp

Vaccin  
Tuberkulos BCG-vaccination erbjuds vanligen tidigast vid 6 månaders ålder. Före 6 månaders ålder bör vaccination endast erbjudas om barnet vistas i en miljö där det finns särskild risk för smittspridning.
Hepatit B Vaccination mot endast hepatit B ges med tre doser med monovalent hepatit B-vaccin. Intervallet mellan dos 1 och 2 bör vara minst 1 månad och mellan dos 2 och 3 6 månader. Nyfödda barn till mödrar med smittsam hepatit B (HBs-ag positiv) vaccineras enligt särskild rutin.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla spädbarn erbjuds vaccination mot hepatit B.

Definitioner riskgrupper etc., se under Vacciner.

Doser, ålder och intervall

 • Vaccinationerna bör ges så nära den angivna åldern/tidpunkten i schemat som möjligt.
 • För tidigt skydd mot kikhosta är det viktigt att den första dosen ges i tid, om möjligt hellre före än efter 3 månaders ålder. Första dos får ges från 2,5 månaders ålder.
 • Vid vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta bör dos 1-4 ges som fulldosvaccin (DTP) och dos 5 med reducerad antigenhalt (dTp).
 • Tidpunkten för vaccination utgår från ett barns födelsedatum, även om barnet är för tidigt fött.

Föreskriften för barn (HSLF-FS 2016:51) ger följande ramar för vaccinationsschemat vad gäller lägsta ålder för första vaccination och det lägsta intervallet mellan doserna (tabell).

Vaccin Lägsta ålder Kortaste intervall mellan dos
1 och 2 2 och 3
3 och 4
4 och 5
Difteri, stelkramp, kikhosta
2,5 månader 6 veckor 6 månader 3 år
5 år
Polio
2,5 månader 6 veckor
6 månader 3 år

Haemophilus infl. typ B
2,5 månader 6 veckor 6 månader

Hepatit B* 2,5 månader 6 veckor 6 månader

Pneumokocker
2,5 månader 6 veckor 6 månader

Mässling, påssjuka, röda hund
12 månader*Hepatit B ingår inte i Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn men övervägande andelen barn i Sverige erbjuds vaccination mot hepatit B.

Intervallen mellan de olika vaccindoserna bör inte bli kortare än de rekommenderade på grund av risk för sämre immunsvar.

Om intervallen mellan doserna i en vaccinserie blir något längre än den rekommenderade, leder detta som regel inte till ett försämrat immunsvar. Man behöver vanligen inte börja om serien från början. Om det har blivit ett långt uppehåll efter primärdoser givna under spädbarnsåret bör man överväga att ge extra doser.

Läs mer i Rikshandboken om vaccination av till Sverige inflyttade barn.

Om ett barn av misstag fått en för liten dos ges återstående dos (mängd) om den kan uppskattas. Är det några enstaka droppar som har läckt ut så behöver man inte ge något ytterligare. Kan inte den återstående mängden uppskattas upprepas vaccinationen om avdödat vaccin efter 14 dagar med rätt dos. Om levande vaccin väntar man 4 veckor. Endast fullständiga doser räknas.

Dela aldrig upp doserna i mindre portioner i avsikt att minska biverkningarna (men det kan göras i samband med utredning av allergi mot vaccinkomponent).

Påskyndat vaccinationsschema

Det är vanligt att familjer reser med sina nyfödda barn. För bästa möjliga planering är det lämpligt att BVC-sjuksköterskan redan vid första kontakten med familjen frågar om de planerar att resa inom en snar framtid, t.ex. till hemlandet!

Om vaccinationsprogrammet behöver påskyndas inför utlandsresa utanför Norden kan, efter ordination av läkare, vaccination ske från 6 veckors ålder i ett utökat schema med tre primärdoser i grundschemat (i stället för två) och med 4 veckors mellanrum (se tabell).

Vid utlandsresa rekommenderas minst två primärdoser. Primärdos 3 ges senast 6 månader efter primärdos 2 vilket, när det är aktuellt, ger möjlighet till utlandsresa i 6 månader.

Den första påfyllnadsdosen (dos 4 = postprimär dos) ges minst 6 månader efter primärdos 3 och därefter följs ordinarie vaccinationsprogram vid 5 år osv.

Tabell: Påskyndad grundvaccinering med 3 primärdoser

Vaccin Lägsta ålder Kortaste intervall mellan dos
1 och 2 2 och 3
3 och 4
Difteri, stelkramp, kikhosta
6 veckor
4 veckor 4 veckor 6 månader
Polio
6 veckor 4 veckor 4 veckor 6 månader
Haemph.infl B
6 veckor 4 veckor 4 veckor 6 månader
Hepatit B 6 veckor 4 veckor 4 veckor 6 månader
Pneumokocker
6 veckor 4 veckor 4 veckor 6 månader

Tabell: Påskyndad vaccinering mot mässling, påssjuka, röda hund

Vaccin
Lägsta ålder Kortaste intervall mellan dos
Mässling, påssjuka, röda hund
9 (6) månader*
4 veckor

*Dos I för vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund får av behörig sjuksköterska ordineras från 12 månaders ålder. Det finns en risk att ovaccinerade får mässling vid utlandsresor – även inom Europa. MPR-vaccin är registrerat från 9 mån ålder men vaccination kan ges från 6 månader vid starkt ökad risk enligt rekommendation från WHO men då utanför godkänd indikation ("off label").

Läs mer i Rikshandboken under Vacciner/Mässling-påssjuka-röda hund/Ålder och intervall

Om barnet vaccineras före 12 månaders ålder bör en extra dos ges t.ex. vid 18 månaders ålder.

Vad kan ges samtidigt?

Flera vaccinationer än de som rekommenderas i schemat ska helst inte göras vid samma tillfälle. Vid brådska till exempel inför längre utlandsvistelse kan undantag vara nödvändiga. Injektionerna ska i sådana fall göras på olika stickställen.

Som regel gäller:

 • Man kan ge fler avdödade vacciner samtidigt eller med valfritt intervall oberoende av varandra.
 • Man kan ge flera avdödade vacciner och ett levande vaccin samtidigt och oberoende av varandra.
 • Man kan ge fler levande vacciner samtidigt eller med valfritt intervall oberoende av varandra med följande undantag:
  - MPR ska inte ges samtidigt med vaccin mot Gula febern
  - MPR kan ges samma dag som vaccin mot vattkoppor eller vänta minst 4 veckor mellan vaccinationerna (1).
 • Efter blodtransfusion bör man vänta 3 månader med MPR. Blod kan innehålla antikroppar, som försvagar effekten av levande vaccin.
 • Efter BCG vaccination ska man vänta tre månader innan man ger annat vaccin i samma arm.
 • PPD går bra att sätta innan eller samtidigt med MPR. Om inte samtidigt bör man vänta 4 veckor innan PPD sätts eftersom, eftersom PPD-reaktion tillfälligt kan nedsättas av MPR-vaccinet (1).

Vilka vaccin kan ges samtidigt?

Given injektion

Kombination med

PPD

BCG Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B Pneumokocker Mässling, påssjuka, röda hund
PPD   PPD avläses innan BCG ges Ja  Ja  Ja,
eller ge MPR efter avläsning av PPD
BCG Nej
Vänta 8-12 veckor
efter BCG innan PPD sätts
  Ja  Ja Ja
Difteri, stelkramp, kikhosta, polio,
Hib, hepatit B
Ja  Ja     Ja Ja 
Pneumokocker Ja  Ja  Ja    Ja
Mässling,
påssjuka,
röda hund
Ja samtidigt
eller vänta 4 veckor med PPD
Ja
Ja  Ja   

Att observera!

 • Egna kombinationer av olika vaccin i samma spruta får inte göras.
 • Om flera vaccinationer ges vid samma tillfälle ska man använda olika vaccinationsställen till exempel höger eller vänster ben eller arm och ben.

Kombinationer av vacciner och immunoglobulin
Immunoglobulin (gammaglobulin) bör inte ges samtidigt med levande vacciner då antikroppar kan påverka anslaget av vaccinet. Om immunoglobulin givits, eller blodprodukter som också kan innehålla antikroppar, bör man vänta i minst 3 månader med att ge MPR. Efter given MPR-vaccination vänta i minst 3 veckor med immunoglobulin.

Gammaglobulin och primär immunisering mot polio bör inte kombineras. Däremot kan boosterdos ges tillsammans med gammaglobulin.

Vaccinationer utanför Barnhälsovårdens fastställda program

Vaccinationer som inte finns fastställda i BHV:s vaccinationsprogram, ges normalt inte på barnavårdcentralen. Samma sak gäller passiv immunisering med immunglobuliner. Undantag kan finnas i sjukvårdsområden, där man gjort andra överenskommelser. Ordination från läkare är nödvändig.

Revideringsdatum:
2016-10-31
Reviderad av:

Leif Ekholm, barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovården, Örebro

Faktagranskare:

Sven Arne Silfverdal, barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovården/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Till ämnesöversikt