Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Uppdragsbeskrivning för Rikshandbokens redaktionsråd

[Rikshandbokens uppdrag]

 • Rikshandbokens redaktionsråd består av minst sex yrkesverksamma medlemmar och ska vara specialister med kompetens från flera sakområden inom barnhälsovården och med nationell spridning. Målet är att alla landsting och regioner ska få bidra med medlemmar till redaktionsrådet.
 • Representant från Barnhälsovårdens nationella programråd, BNP, ska sitta med i redaktionsrådet.
 • Redaktionsrådets ordförande och medlemmar utses av Ineras VD efter förslag från redaktionen som har inhämtat det sittande redaktionsrådets synpunkter och förslag.
 • Uppdraget är treårigt och kan förlängas av Inera beroende på vilken kompetens som efterfrågas för det redaktionella arbetet inom Rikshandboken.
 • Angående omsättning av medlemmar i redaktionsrådet ska vikt läggas vid en kombination av kontinuitet och behovet av förnyelse.
 • Inera har landstingens och regionernas uppdrag att äga och driva Rikshandboken och svarar därför gentemot huvudmännen för att innehållet är kvalitetssäkrat, relevant och aktuellt och har det yttersta ansvaret för hur Rikshandboken drivs. Redaktionen ansvarar för det redaktionella innehållet och redaktionsrådet stödjer redaktionen i produktion och revidering av redaktionellt innehåll och arbetar på uppdrag av Inera.
 • Redaktionsrådet ska förmedla synpunkter, önskemål och behov från användare angående Rikshandbokens innehåll och användbarhet inför revideringar och nyproduktion.
 • Inera företräder Rikshandboken och redaktionsrådet fungerar som ambassadörer för tjänsten.
 • Redaktionsrådet föreslår författare och faktagranskare. Rådsmedlem bör inte vara författare eller faktagranskare under aktuell mandatperiod och avtal för författare och granskare upprättas av Inera.
 • Uppdragsbeskrivning för nyproduktion och större revideringar tas fram av redaktionen och redaktionsrådet gemensamt på redaktionsmötena.
 • Redaktionsrådet omvärldsbevakar i sina informationskanaler.

Redaktionsrådets utformning

Antal rådsmedlemmar minst sex personer, med följande kompetenser inom barnhälsovård:

 • Ordförande, gärna sjuksköterska
 • Medicinskt sakkunnig, barnläkare
 • Barnsjuksköterska/Distriktssjuksköterska
 • Psykolog
 • Barnläkare/Distriktsläkare
 • Representant från Barnhälsovårdens nationella programråd (BNP)
 • Adjungerande professioner verksamma inom barnhälsovård, exempelvis dietist, logoped, fysioterapeut eller socionom.

Rådets ordförande:

 • Samordnar barnhälsovårdens synpunkter och är kontaktperson mellan barnhälsovården och Inera
 • Företräder redaktionsrådet i kontakten med redaktionen/tjänsteansvarig
 • Medverkar vid val av nya rådsmedlemmar
 • Kallar till redaktionsråd
 • Kommer överens med tjänsteansvarig om agenda för mötena som utgår från produktionsplanering och redaktionens behov.
 • Leder mötet med redaktionsrådet och ansvarar för att agendan följsamt att alla medlemmar i rådet kommer till tals och att diskussionerna hålls i god anda.

Medicinskt sakkunnig:

 • Är sakkunnig för innehållet på Rikshandboken på en övergripande nivå.
 • Är den person som redaktionen kan vända sig till i akuta ärenden vad gäller medicinska sakfrågor.
 • Ska vid behov samarbeta om medicinska frågor med Ineras medicinska råd.

Urvalsprocess för redaktionsrådet

 • Inventering av vilken kompetens som behövs i redaktionsrådet görs av Inera i samarbete med redaktionsrådet.
 • Förfrågan om förslag skickas ut av Inera till centrala barnhälsovårdsenheter och barnläkarföreningen inför barnhälsovårdsdagarna.
 • Förslag kommer in och värderas i samråd med ordförande i redaktionsrådet
 • Tjänsteansvarig kontaktar föreslagen rådsmedlem för att ta reda på intresset för uppdraget samt informerar om villkoren för uppdraget.
 • Ineras VD fattar beslut om ny rådsmedlem efter förslag av redaktionen.
 • Avtal upprättas och jävsdeklaration skrivs.
Redaktör:
Rikshandbokens redaktion
Publicerad:
2018-10-09