Enskilda föräldrasamtal erbjuds vid 3-5 måndaders ålder

[Aktuellt]

Ett enskilt samtal för den förälder som inte fött barnet har införts i barnhälsovårdsprogrammet och bör erbjudas när barnet är mellan 3-5 månader.

Föräldrarnas psykiska mående påverkar barnet

Ett av barnhälsovårdens grundläggande uppdrag är att ge stöd i föräldraskapet. Föräldrarna utgör barnets viktigaste miljö och deras engagemang påverkar barnets hälsa och utveckling på både kort och lång sikt. Tidig upptäck och behandling av psykisk ohälsa hos nyblivna föräldrar är angeläget då bristande psykiskt mående inte bara påverkar föräldern utan också riskerar påverka barnet.

Ett enskilt samtal med mamma (som inkluderar screening med EPDS) är en del i det universella barnhälsovårdsprogrammet och erbjuds alla nyblivna mammor 6-8 veckor efter förlossning. Upprepade studier har visat att bhv:s föräldrastöd främst når mammor och att det finns en klar risk att pappor med behov av stöd inte uppmärksammas av barnhälsovården.

Enskilda föräldrasamtal ingår nu i barnhälsovårdsprogrammet

Vid den nationella barnhälsovårdskonferensen 2017 togs beslut om att införa ett enskilt föräldrasamtal för pappa/den icke-födande föräldern i barnhälsovårdsprogrammet. Under året som gått har den nationella arbetsgruppen Jämställt föräldrastöd arbetat fram en gemensam nationell modell och ett material, baserat på erfarenheter efter pilotprojekt som genomförts i landet. I modellen ingår att träffa barnets alla föräldrar vid första hembesöket och vid ett av de första besöken på BVC.

När barnet är 3-5 månader erbjuds den förälder som inte fött barnet ett eget samtal med BHV-sjuksköterskan om barnet, hur det är att vara förälder, om familjen och sin hälsa. Det enskilda samtalet är i första hand ett föräldrastödjande samtal, men ger också möjlighet att fånga upp psykisk ohälsa och behov av stöd. Syftet är att erbjuda ett mer jämlikt föräldrastöd och att nå barnets alla föräldrar under kontakten med BHV.

En beskrivning av metoden samt samtalsguider för nedladdning finns här.

I december får Rikshandboken nytt utseende

[Aktuellt]

Modernisering av Rikshandboken i barnhälsovård

I mitten på december får Rikshandboken i barnhälsovård en ny teknisk plattform.

Tack till er alla er inom barnhälsovården som på olika sätt har deltagit i arbetet.

Förändringen innebär främst ett tekniskt skifte vilket ger en mer stabil och driftssäker miljö med bättre utvecklingsmöjligheter framöver. Dessutom får redaktörerna ett mer modernt och lättarbetat verktyg i sitt dagliga arbete.

Ni som använder webbplatsen som kunskaps- och metodstöd kommer till exempel att se ett delvis nytt och uppdaterat utseende med en förbättrad navigeringsstruktur. Vår förhoppning är att du kommer att tycka att det är lättare att använda den, exempelvis att hitta relevant innehåll. Vi ber om överseende med att det ju självklart tar lite tid att hitta rätt i början när det känns nytt och ovant.

Se över länkarna under 2019


I samband med att vi flyttar till den nya plattformen får de flesta sidor nya webbadresser (URL:er). Under det första året har vi löst det tillfälligt genom att de gamla länkarna kommer att pekas om till de nya länkarna.

Det innebär att ni som länkar till Rikshandboken i barnhälsovård från andra webbplatser behöver se över vilka länkar ni har till oss och sedan gå in på den nya webbplatsen för att se om adresserna fortfarande stämmer och annars uppdatera länkarna till de nya adresserna.

Länkar ni bara till startsidan http://www.rikshandboken-bhv.se/ kommer adressen att vara densamma som tidigare och ni behöver inte göra någonting. De gamla länkarna fungerar till och med 12 december 2019.

Hör gärna av er till redaktionen med synpunkter, förbättringsförslag och hurrarop.
redaktionen@rikshandboken-bhv.se

Redaktionen för Rikshandboken i barnhälsovård

Om PANDAS och vaccin mot polio

[Aktuellt]

Under den senaste veckan har det varit en del uppmärksamhet kring ett avsnitt av TV-programmet "Sofias änglar". Folkhälsomyndigheten har skrivit en kort kommentar om poliovaccin och diagnosen PANDAS i samband med det.

Angående TV-programmet "Sofias änglar" den 17/9 på Kanal 5

I TV-programmet nämndes att barnet (som har PANDAS) blev sjukt efter att ha fått vaccin bland annat mot polio. Detta uttalande har lett till frågor från föräldrar som ska vaccinera sina barn samt ett antal inlägg i media.

Vacciner som ges inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn är välbeprövade och säkra. Dessa vacciner har inte visat öka risken för autoimmuna, neurologiska eller neuropsykiatriska sjukdomar. Sjukdom eller ovanlig medicinsk händelse under en viss tidsperiod efter vaccination behöver inte betyda att det finns ett orsakssamband.

Inaktiverat poliovaccin som används i Sverige har funnits sedan 50-talet, och erbjuds till alla barn enligt vaccinationsprogrammets schema. Vaccin kan ge milda biverkningar som rodnad vid injektionsställe och feber. Allvarliga biverkningar i form av allergisk reaktion har beskrivits men är mycket sällsynta.

PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorder Associated with Streptococcal infection) är ett autoimmunt tillstånd som har ett samband med streptokockinfektion. Sjukdomen drabbar främst barn under 12 år.

PANDAS är en undergrupp till PANS (Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome) som även kan ha koppling till andra infektioner än streptokockinfektion.

Läs mer om PANDAS

Läs barnläkare Jonas Ludvigssons debattartikel om tv-programmet

https://gillbergcentre.gu.se/forskningsomraden/Diagnosgrupper

https://www.nimh.nih.gov/health/publications/pandas/index.shtml

https://sane.nu

https://www.specialnest.se/forskning/pandas-en-autoimmun-sjukdom-med-neuropsykiatriska-symtom

Uppdaterade råd om salt för spädbarn och mat för barn 0-5 år

[Aktuellt]

Livsmedelsverket har sett över rådet om salt till spädbarn, utifrån en genomgång av ny relevant forskning om spädbarns möjlighet att reglera saltbalansen.

Genomgången har gjorts av professor Magnus Domellöf, enhetschef för Pediatrik, Institutionen för Klinisk Vetenskap, Umeå Universitet samt överläkare vid Barn- och Ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, på uppdrag av Livsmedelsverket.

Underlaget finns i en rapport på Livsmedelsverkets webbplats.

Sammanfattningsvis kvarstår råden om att begränsa barns intag av natrium, samt att använda salt som är berikat med jod. Det främsta skälet att vara försiktig med salt till små barn är att salt påverkar blodtrycket.

Forskningen visar att det finns ett samband mellan högt blodtryck som barn och högt blodtryck som vuxen.

Barn under 15 månader har även en begränsad förmåga att reglera saltbalansen. Den bristande förmågan innebär risk för uttorkning om barn får felaktigt blandad vätskeersättning eller modersmjölksersättning i samband med akut gastroenterit eller annan infektion med feber.

För friska barn innebär den begränsade förmågan att reglera saltbalansen sannolikt inte någon risk för uttorkning. Därför tar vi bort information om att "barn inte kan reglera saltbalansen på rätt sätt" i Livsmedelsverkets webbtexter.

Även handledningen till personal inom barnhälsovården har uppdaterats med en omarbetad text om salt. Den uppdaterade versionen innehåller även några andra ändringar:

 • Sidorna 8: 19 och 67: Ändringar i texterna om glutenintroduktion. Läs även vårt nyhetsbrev om ett forskarseminarium tidigare i veckan
 • Sidan 20: Tabellen flyttad till sidan 17 och uppdaterad enligt senaste lagstiftningen.
 • Sidan 43 Nytt avsnitt om bly i viltkött
 • Sidan 44 Ändringar i texten om kanel
 • Sidan 48: Ändringar i texten om salt
 • Sidan 67. Ändrade regler för allergimärkning.

Om du prenumererar på Livsmedelsverkets nyhetsbrev om mat och hälsa så får du snabbt veta när det är något nytt på området som kan vara bra att känna till.

Forskning visar på svårigheter med screening för autism på BVC

[Aktuellt]

Ny avhandling av psykolog Nils Haglund visar på svårigheterna med att bedöma misstänkt autism i tidig ålder.

 

Sammanfattningsvis betonar studien svårigheten att korrekt bedöma misstänkt autism vid 2,5 års ålder. Inget av instrumenten, vare sig ensamma eller tillsammans, hade tillfredsställande möjlighet att upptäcka barn med misstänkt autism.

I syfte att tidigt hitta barn med misstänkt autism genomfördes år 2011 till 2013 en screening av barn vid deras 2,5-årsbesök vid ett flertal BVC-enheter i Malmö och Sydvästra sjukvårdsdistriktet.

Tillsammans med det tidigare validerade frågeformuläret till föräldrar, M-CHAT (Modified Checklist for Autism in Toddlers) prövades i studien ett nytt observationsschema, OSA (Observation Scale for Autism) där bhv-sköterskan observerade barnets beteende med fokus på barnets förmåga till ömsesidig social interaktion.

OSA-instrumentet utvecklades för att vara oberoende av språkliga, sociala och kulturella skillnader, samt vara lätt att administrera. Instrumentet är avsett att användas vid barnets 2,5-årsbesök inom barnhälsovården

Det behövs ny kunskap om hur autismsymtom uppträder i olika åldrar. Ett breddat autismspektrum innebär också än större utmaningar för den primära barnhälsovården att rätt identifiera autismsymptom och hur de ger sig till uttryck hos barn i tidig ålder.

Det finns ett behov av att integrera barnhälsovården i en redan etablerad vårdkedja, innefattande diagnostisering vid barn- och ungdomspsykiatrin och interventionsprogram vid barn- och ungdomshabiliteringen.

Autism in Children; The importance of early detection and intervention - Nils Haglund

Möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning

[Aktuellt]

Kunskapsstöd och utbildningspaket

Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd och utbildningspaket som riktar sig till personal inom barnhälsovården.

I kunskapsstödet beskrivs de utmaningar och riskfaktorer som föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan uppleva och hur barnhälsovården kan underlätta för föräldrarna genom ett lyhört och individanpassat stöd.

Kunskapsstödet bygger på forskning, olika professioners och föräldrars erfarenheter och syftar till att inspirera barnhälsovården om hur de kan ge stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

För barnhälsovårdsenheter

Kunskapsstödet och utbildningspaketet är tänkt att användas av de barnhälsovårdsenheter som står för kompetensutveckling av barnhälsovårdspersonal.

I utbildningspaketet finns förutom detta kunskapsstöd bland annat två filmer och en studiehandledning som beskriver hur man kan lägga upp utbildning utifrån de olika produkterna.

Det finns också en Power Point-presentation och två scenarier för gruppdiskussioner.

Filmerna

Filmerna som finns med i utbildningspaketet kan användas i olika sammanhang. Filmen "Att bemöta föräldrars oro" vänder sig till personal inom barnhälsovården som kan se filmen antingen i samband med utbildning eller på ett möte.

Filmen "Så här var det för oss" kan användas i utbildningen, men också visas för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning.

Broschyr till föräldrar

Socialstyrelsen har tagit fram en broschyr som riktar sig till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning.

Broschyren som heter "Behöver ditt barn stöd från samhället?" innehåller information om vilket stöd föräldrarna och barnen kan få från samhället och vem de kan vända sig till.

Den kan användas av BVH som hjälp till föräldrar. Tryckta exemplar kan beställas från Socialstyrelsen att till exempel delas ut på barnavårdscentraler.

Se hela materialet här

Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning - ett kunskapsstöd för personal i barnhälsovården

Opratat - ny webbplats

Opratat - ny webbplats för dig som möter föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Ökade resurser till barnhälsovård 2018

[Aktuellt]

Landstingen tilldelas sammanlagt 142 miljoner kronor per år från 2018 med slutår 2020, för att öka tillgängligheten i barnhälsovården för vissa grupper som har sämre följsamhet till vårdprogram och sämre tandhälsa.

 

I satsningen ingår:

 • Utökat antal hembesök under spädbarnsperioden.
 • Vaccination mot rotavirus inkluderas i det allmänna vaccinationsprogrammet.
 • Ökad information kring vaccinationer för att bemöta vaccinskepticism, framförallt specifika grupper med lägre vaccinationstäckning.
 • Information om tandhälsa, inklusive matvanor, tandhygien och fluortandkräm.
 • Andra områden där landstingen ser behov av förstärkning.

Inom satsningen kan 137 miljoner kronor regleras i en överenskommelse med SKL, där en del av medlen avsätts för tandvård, och det eventuellt skrivs in om samverkan mellan barnhälsovården och Folktandvården. Landstingen fördelar medel efter befolkningsstorlek och beslutar därefter själva om i vilka områden, eller till vilka grupper, riktade insatser ska genomföras.

Budgeten gäller från 1 januari 2018.

Källa: Läkartidningen

Kalendarium 2018

[Aktuellt]

Rikshandbokens kalendarium ger dig en överblick över de konferenser, kongresser, seminarier, utbildningar m.m. där barnhälsovården eller annan aktör inom barnprofessionen är arrangör eller medarrangör. Anmäl bidrag till kalendern, kontakta redaktionen

Januari

Tid

 

 
Februari  
Frukostseminarium: Utförskapet och barnen - tidiga insatser ökar tryggheten
22 feb kl 8:30-9:30
Mars  
   
April  
Barnrättsdagarna 24-25 april
Barnveckan i Västerås 23-26 april
Maj
Waimh 2018 26-30 maj
Familjecentralskonferans 16-17 maj
Juni
 
Juli
 
Augusti
Nordiska föreningen mot barnmisshandel och omsorgssvikt
20-22 augusti
September
ISSOP - 2018 i Bonn
27-29 september
Oktober
Nationella barnhälsovårdsdagarna i Borås  8-10 oktober
Späda barns hälsa och utveckling - Socialstyrelsen, Aula Magna, Stockholm 16-17 oktober
November  
Utbildningsdag vaccinationer barn och unga - Folkhälsomyndigheten, Malmö 13 november
Utbildningsdag vaccinationer barn och unga - Folkhälsomyndigheten, Falun 28 november
December  
 Tidiga och samordnade insatser för barn och unga - Socialstyrelsen, Stockholm  5 december