Anafylaxi på BVC

[Anafylaxi]

Kort version av Anafylaxi på BVC (pdf) att skriva ut och fästa på kylskåp eller anslagstavla.

Orsaker till anafylaktisk reaktion

Vanligaste orsakerna till akuta överkänslighetsreaktioner är födoämnen. Andra orsaker är läkemedel (särskilt vid injektion) och insektsstick.

Sannolikheten för en akut reaktion vid barnvaccination är ytterst liten. Men eftersom det sker så sällan så bör man regelbundet gå igenom rutinerna för akut överkänslighetsreaktion (varje år och vid nyanställning av BVC-sjuksköterska). Vid vaccination på BVC bör det förutom vaccinatören finnas en person (förutom föräldrar) som kan larma och hjälpa till vid en eventuell anafylaktisk reaktion.

Enligt generellt direktiv från ansvarig läkare får sjuksköterska i en brådskande situation där läkare inte finns på plats ge läkemedel vid överkänslighetsreaktion/anafylaktisk reaktion. Sjuksköterskan ska göra en behovsbedömning i det enskilda fallet, bedömningen samt givet läkemedel ska dokumenteras i barnhälsovårdsjournalen. Läkare ska kontaktas och så snart som möjligt undersöka barnet.

Om ökad risk för överkänslighetsreaktion bedöms föreligga ska barnet hänvisas till barnmottagning eller barnallergimottagning där det finns kompetens, utrustning och vana för att behandla överkänslighetsreaktioner.

Nedanstående eller motsvarande farmaka ska alltid finnas tillgängligt i medicinskåp för sjuksköterska på BVC-mottagning
Adrenalin autoinjektor
0,15 mg/dos, 2st
- eller Adrenalin inj
Ampull 1 mg/ml, 1x1 ml
Aerius munlöslig tabl.
2,5 mg, 2 st
 - eller Aerius oral lösning 0,5 mg/ml, 120 ml
 - alternativt annat Antihistamin dubbel dos (jmfr FASS)
Betapred tabl. 0,5 mg, 6 st

Symtom på begränsad allergisk reaktion/anafylaktisk reaktion

Övergång från en grad av reaktion till en annan är flytande. Man kan ha en eller flera av symtomen nedan, reaktionen graderas efter det svåraste ingående symtomet

Begränsad allergisk reaktion
ej anafylaxi

Klåda, flush (blodsvallningar), urtikaria, munklåda, angioödem
(svullnad i ansikte, kring ögon/ läppar),
konjunktivit och rinit med klåda och nästäppa, illamående, svullnadskänsla i mun och svalg, lindrig buksmärta, enstaka kräkning, trötthet eller enbart en kraftig lokal reaktion.
Tidiga symtom på anafylaxi Klåda i handflator/fotsulor/hårbotten/hörselgångar, allmän oroskänsla, tryck över bröstet.
Anafylaxi grad 1 Tilltagande buksmärtor/koliksmärtor, upprepade kräkningar, diarré, heshet, lindrig bronkobstruktion, takycardi, uttalad trötthet, rastlöshet, oro.
Anafylaxi grad 2 Skällhosta, sväljningssvårigheter, medelsvår bronkobstruktion, svimningskänsla, katastrofkänsla.
Anafylaxi grad 3 Urin- och faecesavgång, hypoxi/cyanos, svår bronkobstruktion, andningsstopp, hypotoni, bradykardi, arytmi, hjärtstopp, förvirring, medvetslöshet.

Ambulans och/eller Giftinformationscentral telefon 112.

Åtgärder vid begränsad allergisk reaktion

Preparat Dosering Anmärkning
Aerius, tabl. 2,5 mg
alt. lösning 0,5 mg/ml
1,25 mg (½ tabl alt. 2,5 ml)
Effekt inom 30-60 min.
Övervaka barnet i minst 60 minuter.
Ges per os.

Åtgärder vid anafylaxi grad 1-3

Behandla utan dröjsmål!
Lämna inte barnet - kalla på hjälp!

  • Lägg barnet ner och höj fotändan.
  • Ge omedelbart adrenalin!
  • Kontrollera andning och cirkulation. Ge eventuellt syrgas.
  • Vid astma, behandla bronkobstruktion.
  • Larma 112! Akut transport till sjukhus.
  • Ge antihistamin och kortison.
  • Förbered ambulanstransport.
  • Vid andnings- och cirkulationstillstånd återuppliva.
  • Sätt om möjligt intravenös infart (med t.ex. infusion Ringeracetat 20 ml/kg och per timme).
  • Kontrollera blodtrycket fortlöpande.

Adrenalin (SFFA Anafylaxi 2015)

Intramuskulärt i låret
Effekt inom 5 minuter. Upprepa vid behov var 10:e minut.
Vikt Autoinjektor Adrenalin 1 mg/ml
<20 kg 0,15 mg
0,01 mg/kg
≥20 kg 0,3 mg (2 st 0,15 mg)
Antihistamin
 Preparat  Dosering Anmärkning
 Aerius, tabl. 2,5 mg
 alt. lösning 0,5 mg/ml
 2,5 mg (1 tabl alt. 5 ml)  Effekt inom 60 min.
Kortison
 Preparat Dosering Anmärkning
 Betapred tabl 0,5 mg, per os 3 mg (6 tabl) lösta i vatten
Effekt efter 2-3 tim

Åtgärder vid astma

Bronkdilaterare
Använd barnets egen bronkvidgande medicin (inhalation spray/pulver 2 - 6 doser, effekt inom 5 min, upprepa vid behov efter 10 min), eller behandla i enlighet med vårdenhetens riktlinjer.

Aerius
Preparat Dosering Anmärkning
Dosering: se "Aerius" i tabell ovan under Åtgärder vid anafylaxi grad 1-3
Kortison
Preparat Dosering Anmärkning
Dosering: se "Kortison" i tabell ovan under Åtgärder vid anafylaxi grad 1-3

Läs mer på Rikshandboken

Överkänslighet - Anafylatisk reaktion

mapp_green.gif
mapp_green.gif

Referenser

[Anafylaxi]

Svenska Förening För Allergologi (SFFA) - SFFA Anafylaxi 2015

Barnläkarföreningen (BLF) Allergisektionen - Anafylaxi

FASS - vårdpersonal

Vidareläsning

[Anafylaxi]

Hanséus K, Lagercrantz H, Lindberg T: Barnmedicin, Studentlitteratur, Lund 2012

Informationsmaterial till föräldrar

[Anafylaxi]

Skriftlig information, broschyrer

Länkar

Länk till Svenska rådet för hjärt- lung räddning; Lär dig Barn-HLR!

Länk till text på 1177.se om Hjärt-lungräddning (HLR) på barn

Länk till text på 1177.se om Mun mot mun-andning på barn

Länk till text på 1177.se om När barn sätter i halsen

Länk till text på 1177.se om Stabilt sidoläge på barn