Utskrivet 2017-11-17

Till navigering

Hepatit B

[Infektioner och vaccination]

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla spädbarn erbjuds vaccination mot hepatit (1) (beslut om att hepatit B skall ingå i det nationella vaccinationsprogrammet är inte fattat av regeringen och finns således inte som föreskrift).

Vaccination mot hepatit B rekommenderas till barn med ökad risk att utsättas för smitta. Barn med ökad risk att utsättas för smitta med hepatit B definieras som:

  • barn med familjemedlemmar med hepatit B
  • barn med ursprung från medel- och högendemiska länder*
  • barn i barnomsorg där det finns barn med hepatit B
  • barn som är syskon till adoptivbarn från medel- och högendemiska länder*
  • barn med kronisk hepatit C

*Tabell: Riskländer avseende Tuberkulos och Hepatit B (Folkhälsomyndigheten)

Schema
Vid vaccination mot endast hepatit B ges tre doser med monovalent hepatit B-vaccin. Intervallet mellan dos 1 och 2 bör vara minst en månad och mellan dos 2 och 3 sex månader.

Om barnet är HBsAg positiv bör det inte vaccineras mot hepatit B.

Nyfödda barn till HBsAg positiva mödrar

Om modern är bärare av hepatit B finns stor risk (>90 %) att barnen bli smittade vid förlossningen eller under graviditeten. Via blodprov på MVC identifieras mödrar som är bärare av hepatit B-smitta. För att skydda barnet vaccineras barnet redan på förlossningen med Dos 1 av monovalent vaccin mot hepatit B (HBsAg-positiv).

För att skydda barnet vaccineras barnet redan på förlossningen med Dos 1 av monovalent vaccin mot hepatit B. Samtidigt ges inom 48 timmar immunglobulin mot hepatit B till de barn vars mödrar är mycket smittsamma (HBeAg-positiv). I handlingarna från BB eller neonatalavdelning till BVC ska framgå om modern är bärare och om barnet vaccinerats samt var fortsatt vaccination planeras.

Schema

Dos 2 En månads ålder
Monovalent hepatit B-vaccin
Dos 3 3 månaders ålder 6-valent kombinationsvaccin med
difteri, stelkramp, kikhosta, polio, hib och hepatit B
Dos 4 5 månaders ålder 6-valent kombinationsvaccin (se ovan)
Dos 5 12 månaders ålder 6-valent kombinationsvaccin (se ovan)

1-2 månader efter avslutad vaccination (sammanlagt 5 doser mot hepatit B) rekommenderas kontroll av antikroppsnivå (anti-HB) eller provtagning/rutiner enligt lokala föreskrifter (t.ex. HbsAg). Läkare bedömer om barnet fått bra skydd mot hepatit B eller om det trots vaccinationen ändå blivit smittat. Läkarens bedömning och åtgärd ska införas i BHV-journalen.

Nyanlända barn i riskgrupp för hepatit B

Barn med ursprung från länder med intermediär eller hög förekomst av hepatit B (> 2 % av befolkningen HbsAg-positiva) tillhör riskgrupp för hepatit B.

För HBsAg negativa invandrar/flykting/adoptivbarn som är ovaccinerade eller påbörjat vaccination men är ofullständigt vaccinerade erbjuds kompletterande vaccination.

Om barnet fått alla tre doserna av det femvalenta vaccinet kan man ge monovalent hepatit B-vaccin i 3 doser. Lämpligt intervall mellan dos 1 och 2 är en månad och mellan dos 2 och 3 sex månader.

Vaccinets egenskaper

Hepatit B-vaccin är en steril suspension som innehåller renade ytantigen av gällande virus framställt genom rekombinant DNA-teknologi, och som adsorberats till aluminiumhydroxid. Vaccinet har i studier visat sig ha en skyddseffekt på > 95 % hos nyfödda, barn och vuxna som är immunkompetenta. Motsvarande skyddseffekt fanns vid vaccination av nyfödda vars mödrar var HbeAg positiva. Hur länge skyddet varar är inte helt känt men aktuella data talar för långvarigt (>10 år) skydd.

Teknik och lokal

Kom ihåg!

Vaccinet ska förvaras i 2-8 grader men frostfritt. Obs! Undvik att placera mot kylelement i kylskåp. Skyddas mot ljus.

Före användandet ska vaccinet omskakas ordentligt så att en homogen något ogenomskinlig suspension erhålles.

Mycket god handhygien är nödvändig. Avtvättning eller desinfektion av injektionsstället fordras inte om huden ser ren ut.

Aspiration för att undvika intravasal injektion behövs inte, eftersom stora kärl saknas på rekommenderade injektionsställen.

Lämplig kanyl för späd- och småbarn vid intramuskulär injektion: Blå; 25 mm lång och 0,6 mm i diameter.

Alla åldrar

Intramuskulär injektion i låret: Låret kan användas som injektionsställe i alla åldrar.

Intramuskulär injektion i låret
Figur A

Figur A och B
Nålen ska riktas i 90 graders vinkel mot huden. Injektionen ges i vastus lateralis. Muskeln är tjock och det finns inga stora blodkärl eller nerver i området. Injektionen ges i den mellersta tredjedelen mellan trochanter major och knät, något utanför (lateralt om) mittlinjen. På de minsta barnen finns risk att nålen kan träffa skelettet (femur) om man inte lyfter upp muskelmassan när injektionen ges. Lyft muskeln mellan fingrarna och stick rakt in.

Injektions ställe, lår
Figur B

Över 1 års ålder

Till barn över 1 år kan intramuskulär injektion även ges i överarmen.

Intramuskulär inkektion i överarmen
Figur C

Figur C och D
Nålen riktas i 90 graders vinkel mot huden. Injektionen ges i den övre tredjedelen av överarmens utsida, över deltoideusmuskeln. Intramuskulär injektion i överarmen ges med samma teknik som intramuskulär injektion i låret.

Intramuskulär injektion i överarmen
Figur D

Ålder och intervall

Se ovan under respektive riskgrupp.

När ska vaccination uppskjutas eller ställas in?

Påverkat allmäntillstånd och/eller feber. Känd överkänslighet mot någon komponent som ingår i vaccinet.

Biverkningar

Vanliga (>1/100): Ömhet, rodnad och induration på injektionstället.
Sällsynta (<1/1000): Allmänna: Trötthet, feber, allmän sjukdomskänsla, influensaliknande symtom.
CNS: Yrsel, huvudvärk, domningar.
GI: Illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor
Hud: Utslag, klåda, urtikaria
Lever: Onormal leverfunktion
Muskler och skelett: Ledont, muskelont.
Mycket sällsynta (<1/10000): Se FASS.

Var och av vem kan barnen vaccineras? Vem betalar?

Hepatit B vaccination ingår inte i Barnhälsovårdens allmänna vaccinationsprogram utan är en så kallad riktad vaccination.

Specialistutbildad distriktssjuksköterska eller barnsjuksköterska är behörig att ordinera grundvaccination till alla spädbarn och vaccination till riskgrupper. Till barn som inte är i riskgrupp och är större än spädbarn ska läkare ta individuell ställning och ordinera vaccination.

Vaccination av barn före skolåldern kan med fördel utföras på Barnavårdcentralen, som har stor vana vid vaccinationer av små barn och dessutom har kännedom om barnets hälsa.

Samtliga landsting och regioner har år 2016 infört vaccination mot hepatit B som kostnadsfri allmän vaccination till alla spädbarn.

mapp_green.gif
Revideringsdatum:
2016-10-05
Reviderad av:

Leif Ekholm, barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovården, Örebro

Faktagranskare:

Sven Arne Silfverdal, barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovården/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Illustratör:

Niclas Elving, art director & graphic designer, Malmö

Till ämnesöversikt