Utskrivet 2016-12-06

Till navigering

Mässling - påssjuka - röda hund

[Vacciner]

Mässling (morbilli)

Mässling är en mycket smittsam sjukdom som orsakas av virus. Den sprids genom droppsmitta. Sjukdomen kan medföra hög feber, trötthet och allmänpåverkan. Av och till får man en allvarlig hjärnretning och innan allmän vaccination infördes i Sverige såg man varje år ett antal barn som fick bestående hjärnskador med utvecklingsstörning och/eller neurologiska symtom som följd. I utvecklingsländer med svag ekonomi och låg vaccinationstäckning är mässling fortfarande en utbredd sjukdom med hög dödlighet. Detta gäller många områden i Afrika och Asien.

Flera europeiska länder har under senare år rapporterat större eller mindre mässlingsutbrott. Mest drabbat har Frankrike och Ukraina varit. Danmark, Bulgarien, Schweiz, Spanien, Tyskland, Italien, Belgien, Serbien, Turkiet, Makedonien och Storbritannien m.fl. har rapporterat mässlingsfall. Såväl dödsfall som allvarliga encephaliter har inträffat.

De fall som på senare tid rapporterats i Sverige har smittats på utlandsresor eller genom personer som varit utomlands. Mässlingsfall har också inträffat bland flyktingar som nyligen kommit till Sverige. De smittade som är både barn och vuxna har som regel inte varit vaccinerade. Myndigheterna rekommenderar att även vuxna, om de inte haft mässling, bör vara vaccinerade med 2 doser.

De påståenden som förekommit, att mässling skulle vara nyttig för småbarn och befrämja deras utveckling har inte kunnat visas med vetenskapligt godtagbara metoder.

Några effektiva mediciner mot mässling finns inte.

Påssjuka (parotit)

Påssjuka orsakas av virus och är en luftvägsinfektion som särskilt drabbar spottkörtlarna. Sjukdomen är som regel beskedlig, men kan medföra hjärnhinneinflammation med kvarstående besvär eller bestående dövhet. Infektion i testiklarna kan ge sterilitet. Vaccination sker för att förhindra dessa komplikationer.

Några mediciner mot påssjuka finns inte.

Röda hund (rubella)

Röda hund orsakas av virus och är för barn och vuxna en ofarlig sjukdom som ibland kan ge ledont. Om en gravid kvinna får sjukdomen under första trimestern kan allvarliga skador uppstå på fostret i form av hjärtfel, allvarliga hörsel-, ögon- och hjärnskador med mera. Hörselskador kan uppkomma upp till tjugonde graviditetsveckan. En hög frekvens av vaccinerade barn förhindrar att virus sprids, varvid gravida kvinnor skyddas. Genom vaccinationen är de dessutom själva immuna när de når fertil ålder.

Några mediciner mot röda hund finns inte.

Vaccinets egenskaper

Vaccinet består av ett frystorkat pulver med levande försvagade virusstammar mot mässling, påssjuka och röda hund samt inaktiva substanser.

Vaccinet har visat sig ha en hög skyddseffekt med en anslagseffekt på mer än 95 % för de tre ingående virus. Den andra vaccinationen förlänger skyddseffekten upp i vuxen ålder. Ännu saknas underlag för att bedöma om skyddet är livslångt.

Teknik och lokal

Kom ihåg!

Vaccinet är värmekänsligt och ska förvaras inne i kylskåp men inte i dörren. Obs! Undvik att placera vaccinet mot kylelementet i kylskåpet.

Upplöst vaccin ska injiceras omgående. I annat fall måste det förvaras i 2-8 grader, skyddas mot ljus och användas inom 8 timmar.

Mycket god handhygien är nödvändig. Avtvättning eller desinfektion av injektionsstället fordras inte om huden ser ren ut.

Rekommenderade injektionsställen är lårets anterolaterala del hos yngre barn och deltoideusregionen hos äldre barn, tonåringar och vuxna.

Vaccinet ska administreras subkutant på patienter med trombocytopeni eller någon koagulationssjukdom.

Vaccinet ges intramuskulärt, vanligen i låret på yngre barn (teknik se DTP-IPV-Hib/HB) och i överarmen på äldre barn, men kan även ges subkutant i överarmen. Aspiration behövs inte.

Lämplig kanyl för späd- och småbarn vid intramuskulär injektion: Blå; 25 mm lång och 0,6 mm i diameter

Lämplig kanyl vid subkutan injektion: Grå; 19 mm lång med 0,4 mm diameter.

Intramuskulär injektion i överarm
Figur A

Figur A och B
Nålen riktas i 90 graders vinkel mot huden. Injektionen ges i den övre tredjedelen av överarmens utsida, över deltoideusmuskeln.

Injektion i övre överarmens utsida
Figur B
Subkutan injektion i överarm
Figur C

Figur C och D
Subkutan vaccination på utsidan av överarmens övre halva. Nålen riktas mot skuldran och injektionen ges med 45 graders vinkel.

Överarm, subkutan vaccination
Figur D

Ålder och intervall

Se Vaccinationsschema- Gränser för ålder och intervall.

Det finns en risk att ovaccinerade får mässling vid utlandsresor – även inom Europa. MPR-vaccin är registrerat från 9 mån ålder men vaccination kan ges från 6 månader vid starkt ökad risk enligt rekommendation från WHO men då utanför godkänd indikation ("off label"). American Academy of Pediatrics rekommenderar tidig mässlingsvaccination från 6 mån ålder om små barn ska resa utomlands som t.ex. i Europa.

Spädbarn under ett år svarar eventuellt inte tillräckligt på vaccinernas komponenter. Om barnet vaccineras före 1 års ålder räknas inte dosen utan en ny dos ska ges efter 12 månaders ålder (lämpligen vid ordinarie tid i schemat dvs. 18 månader, och därefter dos 2 i årskurs 1-2). Någon ytterligare dos före 12 mån ålder (vid ev. ny resa) rekommenderas inte. Före 1 års ålder ska läkare skriftligen ordinera MPR-vaccination.

När ska vaccination uppskjutas eller ställas in?

Pågående feber eller infektion med allmänpåverkan. Övre luftvägsinfektion utan allmänpåverkan eller hög feber utgör inget hinder. Inte heller misstanke på att barnet kan vara smittat med mässling, påssjuka eller röda hund eller att någon av de ingående sjukdomarna går i barnets nära omgivning. Om immunglobulin (gammaglobulin) givits ska man vänta med vaccination i minst 3 månader efter immunglobulininjektionen.

Barn med aktiv tuberkulos.

Barn med nedsatt immunitet, till exempel till följd av AIDS men inte HIV. Barn som behandlas med cytostatika och/eller immunosuppressiva medel peroralt eller parenteralt ska inte vaccineras. När barnet behandlas med steroider peroralt eller parenteralt - får den behandlande läkaren ta ställning.

Barn som någon gång haft anafylaktisk reaktion ska vaccineras först efter samråd med allergikunnig barnläkare och som regel på barnmottagning. Andra allergiformer som eksem, urtikaria, astma eller rhinokonjunktivit utgör inget hinder. Se
Vaccination av barn allmänt och vid särskilda tillstånd eller sjukdomar!

Allergi mot ägg

Vaccin mot mässling-påssjuka-röda hund kan innehålla minimala rester av ovalbumin. Omfattande studier och biverkningsrapportering har visat att anafylaktiska reaktioner efter vaccination av barn med äggallergi i praktiken inte förekommer. Endast den lilla grupp som tidigare fått svår allmänreaktion efter att ha ätit eller haft annan kontakt med ägg behöver vaccineras på allergimottagning och/eller efter bedömning av erfaren specialistläkare. Övriga äggallergiska barn kan vaccineras i vanlig ordning.

Biverkningar

Lokal rodnad kan uppträda på vaccinationsstället. Cirka 5-10 % av barnen får en feberreaktion 5-13 dagar efter vaccinationen. Flyktigt utslag, lätt parotissvullnad eller övergående ledvärk kan förekomma. Besvären försvinner efter ett par dagar och barnen är inte smittsamma.

Allvarliga biverkningar och bestående skador är ytterst sällsynta. Olika forskare och andra har framfört hypoteser om att mässlingsvaccin skulle orsaka eller öka frekvensen av autism, kronisk tarminflammation, multipel skleros med mera. Senare oberoende vetenskapliga studier har inte kunnat visa en sådan ökning eller samband. Risken att insjukna i multipel skleros senare i livet, är större efter "vild mässling" och minskad i en vaccinerad population. Man har inte kunnat se en ökad frekvens av diabetes mellitus efter vaccination mot mässling-påssjuka-röda hund.

Övrigt

Även om barnet har haft mässling, påssjuka eller röda hund bör vaccination ges eftersom anamnes och diagnos ofta är osäker. Någon skada kan inte ske. Några fördelar med att ge varje komponent för sig eller att uppskjuta första vaccinationen till högre ålder har inte påvisats. Det är däremot viktigt att barnen är skyddade för "vilda virus", när de möter andra barn på förskolor, barnkalas med mera.

Aktuell kontakt med något av de tre smittämnena utgör inte hinder eftersom sjukdomarna inte kan förvärras av vaccinationen.

Om barnet tidigare fått vaccin mot enbart mässling, påssjuka eller röda hund rekommenderas komplettering. I sådant fall ges vaccin mot alla tre sjukdomarna d.v.s. mässling-påssjuka-röda hund.

Revideringsdatum:
2016-10-31
Reviderad av:

Leif Ekholm, barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovården, Örebro

Manusförfattare:

Leif Ekholm, barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovården, Örebro

Faktagranskare:

Sven Arne Silfverdal, barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovården/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Illustratör:

Niclas Elving, art director & graphic designer, Malmö

Till ämnesöversikt