Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Vaccin mot pneumokockinfektion

[Vacciner]

Vaccinets egenskaper

De vacciner som används i dag till barn är en ny generation konjugerade vacciner, som ger ett immunologiskt minne och även är immunogent hos de minsta barnen till skillnad mot de äldre polysackaridvaccinerna.

I konjugatvaccinerna utnyttjas samma teknik som utvecklades för Hib-vaccinerna, det vill säga polysackarid kopplat till ett bärarprotein.

Det finns för närvarande två godkända vacciner i Sverige, ett 10- och ett 13-valent vaccin som innehåller 10 respektive 13 olika pneumokocktyper osv. I Sverige infördes pneumokockvaccin i det allmänna programmet 2009.

Skyddseffekt

Vaccinerna skyddar mot invasiva pneumokockinfektioner, men har inte samma effekt på otiter eller övre luftvägsinfektioner. Skyddet mot invasiv sjukdom är mycket god, mer än 90 procent, mot de pneumokocktyper som ingår i vaccinet.

Även bland ovaccinerade barn och vuxna sker en minskning av invasiva pneumokockinfektioner på grund av minskad smittspridning (så kallad flockimmunitet).

Vilken skyddseffekt vaccinerna har beror bland annat på vilka pneumokocktyper som cirkulerar i samhället.

Vaccinet är avdödat. Kvicksilverföreningar ingår inte i vaccinets konserveringsmedel. För övrig information se vaccinets bipacksedel eller FASS.

tillverkarens_bruksanvisning.gif

Vaccinet ska förvaras i 2-8 grader men frostfritt. Undvik att placera vaccinet mot kylelementet i kylskåpet. Vaccinet förstörs vid nedfrysning.

Teknik och lokal

Efter blandning ska vaccinbehållaren skakas om väl till en vitgrumlig suspension, som bör injiceras omedelbart. Vaccinet ska ges intramuskulärt. Vaccinet ska inte blandas med andra vacciner i samma spruta. Om vaccinet ges samtidigt med andra vacciner, ges injektionerna i olika kroppsdelar.

Mycket god handhygien är nödvändig. Avtvättning eller desinfektion av injektionsstället fordras inte om huden ser ren ut.

Aspiration för att undvika intravasal injektion behövs inte, eftersom stora kärl saknas på rekommenderade injektionsställen.

Lämplig kanyl för späd- och småbarn vid intramuskulär injektion: Blå; 25 mm lång och 0,6 mm i diameter.

Administration i alla åldrar

Intramuskulär injektion i låret. Låret kan användas som injektionsställe i alla åldrar.

Intramuskulär injektion i låret
Figur A

Figur A
Nålen ska riktas i 90 graders vinkel mot huden. Injektionen ges i vastus lateralis. Muskeln är tjock och det finns inga stora blodkärl eller nerver i området. Injektionen ges i den mellersta tredjedelen mellan trochanter major och knät, något utanför (lateralt om) mittlinjen. På de minsta barnen finns risk att nålen kan träffa skelettet (femur) om man inte lyfter upp muskelmassan när injektionen ges. Lyft muskeln mellan fingrarna och stick rakt in.

Administration över 1 års ålder

Till barn över 1 år kan intramuskulär injektion även ges i överarmen.

Intramuskulär injektion i överarm
Figur B

Figur B och C
Nålen riktas i 90 graders vinkel mot huden. Injektionen ges i den övre tredjedelen av överarmens utsida, över deltoideusmuskeln. Intramuskulär injektion i överarmen ges med samma teknik som intramuskulär injektion i låret.

Intramuskulär injektion i överarmen
Figur C

Ålder och intervall

Se Vaccinationsschema - Gränser för ålder och intervall.

Vaccination mot pneumokocker ska erbjudas upp till 6 års ålder. Antal doser som behövs beror på ålder vid vaccination.

  • Om man börjar före 12 månaders ålder ges 3 doser med 2 månader mellan dos 1 och dos 2 och 6 månader mellan dos 2 och 3.
  • Om man börjar mellan 12 och 23 månaders ålder ges 2 doser med minst 2 månaders intervall.
  • Om man börjar fr.o.m. 2 års ålder eller senare ges 1 dos (Prevenar13®) eller 2 doser med minst 2 månaders intervall (Synflorix®).

Se även: Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccination mot pneumokocker erbjuds till riskgrupper.

När ska vaccination uppskjutas eller ställas in?

Vid feber eller pågående infektion med allmänpåverkan. Pågående antibiotikabehandling innebär i sig ingen kontraindikation. Se
Vaccination av barn allmänt och vid särskilda tillstånd eller sjukdomar!

Reaktioner och biverkningar (konjugatvaccin)

Mycket vanliga eller vanliga: Kräkningar, diarré minskad aptit. Feber över 38 grader C, irritabilitet, sömnighet, orolig sömn. Lokala reaktioner vid injektionsstället t.ex. rodnad, förhårdnad, svullnad, smärta/ömhet som påverkar rörelser.

Ovanliga: Hudutslag/ Nässelutslag

Sällsynta: Kramper inklusive feberkramper. Hypotonisk-hyporesponsiv episod (kollaps och/eller medvetandeförlust/ kontaktlöshet). Överkänslighetsreaktioner vid injektionsstället t.ex. dermatit, klåda och nässelutslag.

Läs mer på Rikshandboken

Pneumokockerinfektion

Revideringsdatum:
2018-03-16
Manusförfattare:
Sven Arne Silfverdal, barnhälsovårdsöverläkare, barnhälsovården/Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Faktagranskare:
Percy Nilsson Wimar, Överläkare, Barnmedicin, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Illustratör:

Niclas Elving, art director & graphic designer, Malmö

Till ämnesöversikt