• Du har valt: Uppsala län
Om Rikshandboken i barnhälsovård

Uppdragsbeskrivning för Rikshandboken i barnhälsovård

Beskrivning av uppdrag och avgränsningar, syfte, målgrupp, effektmål, kvalitetskrav, förvaltning och utveckling.

Syfte

Rikshandboken skapar förutsättningar för en nationell, jämlik och rättvis barnhälsovård av hög kvalitet.

Uppdrag

Rikshandboken i barnhälsovård är en nationell webbaserad handbok för barnhälsovården med kvalitetssäkrat kunskapsstöd, metodhandledning och riktlinjer om barns hälsa och utveckling. Rikshandboken i barnhälsovårds uppdrag är att erbjuda, efter bästa kunskapsläge (evidens och beprövad erfarenhet) kliniska riktlinjer inklusive metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras. Rikshandboken ska samvverka med andra kunskapsstöd och myndigheter.

Målgrupp

Primär målgrupp: Personal inom barnhälsovården.

Sekundär målgrupp: Annan personal inom hälso- och sjukvård, till exempel barnkliniker, BUP, HAB, vårdcentral/husläkarmottagning samt studenter och förskolepersonal.

Tertiär målgrupp: Allmänheten

Uppdragsgivare

Regioner och kommuner.

Avgränsning uppdraget

Följande ingår inte i uppdraget:

 • Patientinformation som lämnas i vårdmöten.
 • Produktion av utbildningsmaterial som tillhandahålls på lärosäten inom respektive utbildningsuppdrag.
 • Ansvara för samordning av barnhälsovården till exempel: kontaktuppgifter, protokoll och minnesanteckningar från möten.
 • Administrera andra funktioner inom BHV
 • Producera, revidera eller förvalta regionala eller lokala tillägg.
 • Producera material som finns till exempel på myndighet för samma målgrupp.
 • Producera utbildningsmaterial som tillhandahålls inom fortbildning och introduktion hos respektive vårdgivare / verksamhet.

Effektmål – nytta (nationellt och lokalt)

Kvalitetssäkrad och god barnhälsovård på lika villkor oavsett huvudman.
Effektivare nyttjande av resurser genom ett minskat behov av att utarbeta lokala riktlinjer, rutiner och arbetsmodeller.

Kvalitetskrav/mål

Rikshandboken ska förhålla sig till aktuellt regelverk kring IT och innehåll. Innehåll utifrån gällande evidens och framöver utifrån rekommendationer/riktlinjer för kunskapsstöd.

Förvaltning och Utveckling – långsiktighet/kontinuitet och tillgänglighet

 • Stabilitet i plattformar, IT-verktyg.
 • Tydliga processer (produktion/drift).
 • Samverkan med andra kunskapsstöd.
 • Tillmötesgå behov från de verksamheter som använder Rikshandboken i barnhälsovård.

Till toppen av sidan