• Du har valt: Värmland
Nytt i barnhälsovården

Teambesök förekommer i hög utsträckning

Ny studie visar på hög förekomst av teambesök inom barnhälsovården men att det skiljer sig åt mellan olika regioner.

I en vetenskaplig artikel publicerad i Journal of Interprofessional Collaboration har implementeringen av teambesök inom svensk barnhälsovård och samband mellan olika kontextuella faktorer undersökts. Resultaten visar på en hög förekomst av teambesök. Hela 82 procent av de tillfrågade sjuksköterskorna (89 procent), läkarna (87 procent) och psykologerna (38 procent) deltog i teambesök.

Regionala skillnader

Samtidigt visar resultaten på en ojämlik distribution av teambesök i svensk barnhälsovård beroende på kontextuella faktorer såsom professionstillhörighet, arbetsorganisation eller hälso- och sjukvårdsregion. Sjuksköterskor och läkare deltog i teambesök i högre utsträckning än psykologer, vilket förklaras av att psykologer endast deltog i riktade teambesök.

Familjecentraler

Organisatoriska faktorer, såsom att arbeta vid en familjecentral, var positivt associerat med förekomst av teambesök. Det gällde särskilt riktade teambesök och ett nyinsatt nationellt teambesök vid 2,5–3 års ålder. Samlokalisering har även i tidigare studier visat sig ha en positiv inverkan på teamarbete och samverkan. 

Se länk: Team-based visits within Swedish child healthcare services: a national cross-sectional study

Till toppen av sidan