• Du har valt: Värmland
Barnsäkerhet i hemmet - översikt

Kemikalier i barns miljö

Barns kroppar är mer känsliga för kemikalier än vuxnas. Kemikalier kan ha negativa konsekvenser på barnets utveckling och hälsa. Det är viktigt att prata med föräldrar om hur de kan förebygga att kemikalier inte skadar barnet.

Kemikalier kan vara farliga för hälsan

Produkter, byggnader och varor i människors livsmiljö innehåller kemiska ämnen som kan vara farliga för hälsan (1). I de globala utvecklingsmålen Agenda 2030 adresseras arbetet med att begränsa kemikaliers skadliga verkan i mål 3.9, att till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark (5). Det finns sätt att minska mängden farliga kemikalier i vår omgivning, till exempel genom lagstiftning och andra reglerande åtgärder (1). Sådana åtgärder har på ett påtagligt sätt lett till att bland annat dioxin och dioxinliknande ämnen som är hormonstörande har minskat i kvinnors bröstmjölk de senaste decennierna (2).

Barn är känsligare för kemikalier 

Både barnets kropp och barnets beteende har betydelse för hur mottagligt och hur känsligt barnet är för kemikalier i miljön. Jämfört med vuxna är barn känsligare för kemikaliers påverkan beroende på att kroppen är mindre och att barnet har en i jämförelse omogen ämnesomsättning. Många gånger saknas kunskap när det gäller specifika kemikaliers påverkan på människors hälsa, men kända samband finns sedan länge mellan skadliga halter bly och lägre IQ och mellan luftföroreningar och andningsbesvär (6).

Rekommendationer från Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen är den myndighet i Sverige som har till uppgift att bevaka företagens och samhällets sätt att sköta kemikaliekontroller och att arbeta för att minska riskerna med kemikalier så att människor och miljö inte ska skadas. Myndigheten menar att det finns vissa åtgärder som kan minska skadliga kemikaliers påverkan på barnet och ger därför följande råd till föräldrar (4):

  • Ha god ventilation. God ventilation renar luften från kemikalier som läcker ut från produkter som finns i våra hem, till exempel elektronik och textilier.
  • Dammtorka ofta. De kemikalier som läcker ut ur det vi omger oss med till exempel i våra hem hamnar i dammet. Att dammtorka ofta är särskilt viktigt i rum där små barn kryper och leker.
  • Rensa ut gamla leksaker. Leksaker som tillverkats före 2013 kan innehålla kemikalier som från och med 2013 är förbjudna att ha i leksaker.
  • Tvätta textilier innan användning. I kläder, lakan och gosedjur kan det finnas kemikalier kvar sedan tillverkningen. Att tvätta dessa innan användning minskar risken att barnet exponeras för skadliga ämnen.
  • Köp begagnade textilier. I begagnade textilier har överskottsfärg och andra kemikalier redan tvättats ur.
  • Förvara kemikalier barnsäkert. Även små mängder farliga kemikalier i form av stänk i ögon eller ämnen som sväljs, kan göra stor skada. Alla produkter som har varningssymboler på förpackningen, till exempel rengöringsmedel, tändvätska och målarfärg, ska förvaras på ett barnsäkert sätt där barnet inte kan nå dem. Även knappcellsbatterier kan ge stora skador om barnet sväljer ett sådant, och därför behöver även dessa förvaras oåtkomligt för barn.

Till toppen av sidan