• Du har valt: Värmland
Samverkan med andra verksamheter - översikt

Utbrottshantering inom förskolan – handlingsplan

Rutiner för att förhindra smittspridning och när förskolan ska kontakta sjukvården vid utbrott av smitta.

Viktigt med rutiner

Utbrott av smitta innebär att det förekommer fler sjukdomsfall än vanligt på förskolan. Det kan också innebära enstaka fall av en smitta med risk för stor spridning eller allvarliga konsekvenser. För att man ska kalla det utbrott kan alltså antalet smittade vara från några få till en större del av barngruppen.

Det är omöjligt att helt undgå spridning av infektioner i förskolan. En anledning är att många infektionssjukdomar smittar som mest i slutet av inkubationstiden och under de första dagarna efter sjukdomsdebut. Föräldrar och personal inom förskoleverksamheten behöver därför kunskap om vanliga infektionssjukdomar i förskoleåldern, om hur de smittar och hur man begränsar fortsatt smittspridning (1). För ytterligare information se 1177 Infektioner hos barn.

Det är angeläget att förskolan har väl utarbetade rutiner för att hantera situationer då fler barn än normalt insjuknar i en smittsam sjukdom. I planen bör det framgå när kontakt med Hälso-och sjukvården, Smittskyddsenheten och eller kommunens miljöenhet bör tas. För att snabbt kunna bryta smittspridningen är det därför rekommenderat att det på förskolan finns en väl förankrad handlingsplan vid utbrott, och där det tydligt framgår vilka åtgärder som ska vidtas och prioriteras. Det bör även framgå vilken information som ska gå ut till personal och vårdnadshavare och att man i samband med utbrottet inför skärpta hygienrutiner och vad detta innebär.

Under utbrottsperioden bör aktiviteter mellan barngrupperna hållas nere. "Storsamlingar" kan vara olämpliga och kan därför behöva ställas in. En plan behöver även finnas för hur man under det pågående utbrottet kan organisera de dagliga rutinerna för öppning och stängning på förskolan, så att man undviker att barn och personal från flera avdelningar blandas.

När ska förskolan kontakta sjukvården?

Vid misstanke om infektionsutbrott på förskolan kontaktas den vårdcentral som har områdesansvar för förskolan. Före kontakt bör förskolan ha orienterat sig om läget enligt följande (2):

  • Är diagnosen säker?
  • Vilka är drabbade? Enskild avdelning eller hela förskolan? Personal?
  • Hur många har drabbats och när?
  • Hur stor del av barngruppen?
  • Inom vilken tidsrymd?
  • När började det?
  • Vilka symtom har förekommit?
  • Hur ser sjukfrånvaron ut?

Skärpta hygienrutiner

Skärpta hygienrutiner införs vid infektionsutbrott som till exempel magtarminfektioner och streptokockinfektioner. Rutinerna rekommenderas gälla till och med en vecka efter det att den siste personen har tillfrisknat.

Regionala tillägg

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Till toppen av sidan