Barnkonventionen - amning

AMNINGSSTRATEGI

Så här säger barnkonventionen och lagar om amning.

Barnkonventionen

Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, är vägledande för arbetet inom barnhälsovården. All planering och alla åtgärder ska ha ett barnperspektiv, där barnets bästa kommer i främsta rummet.

Artikel 3 anger att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet.

Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Artikel 24 anger att konventionsstaterna erkänner barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och ska sträva efter att till fullo förverkliga denna rätt och ska särskilt vidta lämpliga åtgärder för att:

  • Minska spädbarns- och barndödlighet.
  • Bekämpa sjukdomar och undernäring.
  • Säkerställa tillfredsställande hälsovård för mödrar före och efter förlossning.
  • Säkerställa att alla grupper i samhället, särskilt föräldrar och barn får tillgång till undervisning om barnhälsovård och näringslära samt fördelarna med amning och får stöd vid använding av sådana grundläggande kunskaper.

I artikel 5 anges att konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa och erkänna att män och kvinnor har ett gemensamt ansvar för sina barns uppfostran och utveckling, varvid barnets bästa alltid ska komma i första hand.

Hälso- och sjukvårdslagen

I Hälso- och sjukvårdslagen SFS 182:763 (HSL) står att hälso- och sjukvården ska verka för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen och arbeta för att förebygga ohälsa. Vården ska vara av god kvalitet, tillgodose patientens behov av trygghet och bygga på respekt för patientens integritet och tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. Vård och behandling ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.

Föräldraledighetslagen

Föräldraledighetslagen SFS 1995:584: Kvinnliga arbetstagare har i samband med barns födelse och för amning rätt till ledighet. Så även för att vara ledig för att amma barnet.

 

Till toppen av sidan