Unicef/WHOs 10 steg som främjar amning

AMNINGSSTRATEGI

Om de tio steg som främjar amning baserat på WHO:s Ten steps to successful breastfeeding.

I en gemensam rekommendation utgiven av Unicef och WHO för att skydda, främja och stödja amning ingår Ten steps to successful breastfeeding (1,2).

Rekommendationen riktar sig till mödrahälsovård, förlossningsvård, BB-vård och barnhälsovård. Socialstyrelsen har översatt och anpassat rekommendationen inom ramen för den nationella samordningen av amningsfrågor, som leds av Livsmedelsverket. Deltagande myndigheter är Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Konsumentverket.

Utifrån gällande kunskapsläge har två av stegen ändrats till sitt innehåll:

 • I steg fyra har tillägget "Se till att barnet har fria luftvägar och mår bra" gjorts. Skälet till detta tillägg är att en del nyfödda barn kan ha svårt att hålla andningsvägarna öppna och att andningskontrollen kan vara instabil, något som i enstaka fall kan leda till s.k. livlöshetsattacker (3,4).
 • I steg nio avråds, enligt Unicef/WHO, användning av sug- och dinapp till ammade barn, då nappen anses kunna ha negativ inverkan på amningen. Forskning har visat att nappanvändning kan minska risken för plötslig spädbarnsdöd (3,5,6). Dödsfallen har oftast inträffat mellan en och fem månaders ålder, medan de är mycket sällsynta under den första levnadsmånaden. Steg nio har därför omformulerats till att de mammor, som har problem med amningen bör informeras om att de kan undvika att ge barnet sug- och dinapp under de första en till två levnadsveckorna, för att underlätta att amningen ska komma igång. Arbetet har genomförts av utredarna Charlotte Uggla, Karin Gottvall och Kerstin Nordstrand. Synpunkter har inhämtats från forskare och professionsföreträdare samt från Socialstyrelsens vetenskapliga råd, professor Göran Wennergren.

Tio steg som främjar amning baserat på WHO:s Ten steps to successful breastfeeding

Personalen inom mödrahälsovård, förlossningsvård, BB-vård och barnhälsovård bör:

 1. Följa ett handlingsprogram för amning som all personal är medveten om.
 2. Ha de kunskaper och färdigheter som behövs för att följa handlingsprogrammet.
 3. Informera alla blivande mammor/föräldrar om fördelarna med att amma och hur man kommer igång med och upprätthåller amningen.
 4. Låta barnet så snart som möjligt efter förlossningen ligga hud mot hud hos mamman under en till två timmar. Se till att barnet har fria luftvägar och mår bra. Uppmuntra mamman/föräldrarna att lägga märke till när barnet är redo att bli ammat och erbjuda hjälp om det behövs.
 5. Visa mammorna hur de kan amma och hålla igång mjölkproduktionen, även om de måste vara åtskilda från sina barn.
 6. Inte ge nyfödda barn annan föda än bröstmjölk, såvida det inte är medicinskt motiverat.
 7. Ha samvård, det vill säga låt mammor/föräldrar och nyfödda barn vara tillsammans dygnet runt.
 8. Uppmuntra mamman att amma så ofta barnet vill.
 9. Informera mammor/föräldrar om att de vid amningsproblem kan undvika att ge barn sug- och dinapp under första en till två levnadsveckorna för att underlätta att amningen ska komma igång.
 10. Uppmuntra att det bildas stödgrupper för amning. Informera mammor/föräldrar när de skrivs ut från sjukhuset om möjligheten att få stöd och hjälp vid amningsmottagningar och BVC.

Beställ eller ladda ner

 10 steg som främjar amning från Socialstyrelsen

Referenser

Referenser - Unicef/WHOs 10 steg som främjar amning

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan