Läkemedelsbehandling vid bröstkomplikationer

KOMPLIKATIONER VID AMNING

Läkemedelsbehandling bör sättas in först efter noggrann anamnes och bedömning av amningssituationen med amningsstatus eller amningsobservation.

Vid stark smärta i brösten eller i samband med amning kan nedan stående smärtlindring påbörjas. För att uppnå bästa effekt bör läkemedelsbehandling sättas in först efter noggrann anamnes och bedömning av amningssituationen med amningsstatus eller amningsobservation.

Smärtlindring


T. Ibuprofen 200–400 mg 1 x 4, dock högst 1 200 mg/dygn.

Om ytterligare smärtlindring behövs, ge med fördel i kombination med
T. Paracetamol 1 g x 4, max dos 4000 mg/dygn.

Det är viktigt med jämn fördelning över dygnet.

Vid överkänslighet mot acetylsalicylsyra ges endast Paracetamol.

Antibiotika

Vid svårläkta sår eller mastit med svåra kliniska symtom bör antibiotika övervägas.

Vid misstanke på bakterie bör en odling göras innan behandling påbörjas. Odling från bröstvårta vid sår och av bröstmjölk vid mastit. Även vid behandling med läkemedel är det viktigt att följa omvårdnadsåtgärderna för att förebygga recidiv.

Enstaka blodiga avföringar har rapporterats hos barn där mamman behandlas med antibiotika. Därför bör föräldrarna upplysas om att nytillkommet blod i barnets avföring kan vara en biverkan av behandlingen och föranleda kontakt med sjukvården.

Vanligtvis är antibiotikabehandlingen i cirka 10 dagar, men kan ibland behöva förlängas vid svåra infektioner. Om inte förväntad förbättring, överväg ny odling och byte av antibiotika.

Till toppen av sidan