Enskilda föräldrasamtal erbjuds vid 3-5 månaders ålder

AKTUELLT

Ett enskilt samtal för den förälder som inte fött barnet har införts i barnhälsovårdsprogrammet och bör erbjudas när barnet är mellan 3-5 månader.

Föräldrarnas psykiska mående påverkar barnet

Ett av barnhälsovårdens grundläggande uppdrag är att ge stöd i föräldraskapet. Föräldrarna utgör barnets viktigaste miljö och deras engagemang påverkar barnets hälsa och utveckling på både kort och lång sikt. Tidig upptäck och behandling av psykisk ohälsa hos nyblivna föräldrar är angeläget då bristande psykiskt mående inte bara påverkar föräldern utan också riskerar påverka barnet.

Ett enskilt samtal med mamma, som inkluderar screening med EPDS, är en del i det universella barnhälsovårdsprogrammet och erbjuds alla nyblivna mammor 6-8 veckor efter förlossning. Upprepade studier har visat att bhv:s föräldrastöd främst når mammor och att det finns en klar risk att pappor med behov av stöd inte uppmärksammas av barnhälsovården.

Enskilda föräldrasamtal ingår nu i barnhälsovårdsprogrammet

Vid den nationella barnhälsovårdskonferensen 2017 togs beslut om att införa ett enskilt föräldrasamtal för pappa/den icke-födande föräldern i barnhälsovårdsprogrammet. Under året som gått har den nationella arbetsgruppen Jämställt föräldrastöd arbetat fram en gemensam nationell modell och ett material, baserat på erfarenheter efter pilotprojekt som genomförts i landet. I modellen ingår att träffa barnets alla föräldrar vid första hembesöket och vid ett av de första besöken på BVC.

När barnet är 3-5 månader erbjuds den förälder som inte fött barnet ett eget samtal med BHV-sjuksköterskan om barnet, hur det är att vara förälder, om familjen och sin hälsa. Det enskilda samtalet är i första hand ett föräldrastödjande samtal, men ger också möjlighet att fånga upp psykisk ohälsa och behov av stöd. Syftet är att erbjuda ett mer jämlikt föräldrastöd och att nå barnets alla föräldrar under kontakten med BHV.

En beskrivning av metoden samt samtalsguider för nedladdning finns här.

Till toppen av sidan