Aktuellt

Familjers upplevelser av Bamses Må bra tidning och pussel

Rapport om familjers upplevelser av att använda Bamses Må bra tidning och Bamsepusslet för att samtala om hälsa inom barnhälsovården i Västra Götaland.

I Västra Götalandsregionen används en specialskriven Bamsetidning, ”Bamses Må bra tidning” och ett tillhörande Bamsepussel som stöd vid hälsosamtalet vid 4-årsbesöket. Innehållet i tidningen baseras på den europeiska forskningsstudien Idefic´s budskap. Familjernas upplevelse av interventionen förmedlas nu i en rapport. Rapporten är ytterligare en pusselbit i hur vi kan arbeta för att följa våra nationella folkhälsomål; att utjämna ojämlikheter i hälsa.

Hälsa är komplext

Orsakerna till skillnaderna i hälsa är komplexa. Individuella faktorer och omgivningen där människor lever sitt liv samspelar. Det är främst strukturerna i samhället, miljön som familjerna verkar och lever i, som påverkar deras hälsa. Detta faktum gör det inte mindre viktigt att insatser på familje- och individnivå utgår från behoven hos dem det handlar om. ”Vad är viktigt för dig?” På så sätt kan vi stärka familjernas tilltro till att hälso- och sjukvården är till för alla oavsett social tillhörighet, genus, ålder, kultur eller religion.

Barn som bor i områden med låg socioekonomisk position har högre förekomst av övervikt, fetma och karies. Denna grupp, liksom utrikesfödda, är ofta underrepresenterad i studier. I rapporten om familjers upplevelse av Bamses Må bra tidning har stor vikt lagts vid en bredare rekrytering med geografisk och socioekonomisk spridning. Hälften av de familjer som intervjuats har utomnordisk bakgrund. Familjerna i de olika områdena har berättat om sina tankar om hälsa och hälsosamma val, samt hur de upplevt själva interventionen. Först i fokusgruppsintervjuer och därefter i interjuver i hemmet.

Vad tyckte familjerna?

Det här sammanfattar vad familjerna tyckte om materialet:

  • Interventionen upplevs positiv. Flera föräldrar känner sig stärkta och bekräftade i sina hälsosamma vanor. Tilliten till den egna förmågan stärktes.
  • Pusslet inspirerar barnen till samtal och några tar med tidningen till förskolan. Flera föräldrar upplever att de får stöd av pusslet och tidningen, för att prata med barnen och personalen, om det som familjen har utmaningar med, exempelvis karies.
  • Flera föräldrar önskar att förskolan ska samtala med barnen om hälsosamma vanor. De ser förskolan som en förebild och refererar till: ”Så gör de på förskolan så då gör vi det hemma också”.

Till rapporten: Familjers upplevelse av Bamses Må bra tidning

Andra utvärderingar av Bamseinterventionen

Fyraåringars röster om hälsa utifrån pusslet i Bamses Må bra tidning – Vi Kan!
Ann Jansson, Marianne Bengtsson 2017

BHV sjuksköterskors erfarenheter av Bamse hälsosamtal vid 4-års besöket på BVC.  
Britt-Marie Lind 2017.

 

Till toppen av sidan