Lägesbetingad skallasymmetri - Förebyggande strategier på BVC

AKTUELLT

Interventionsstudie där man kunde se att skriftliga rekommendationerna från BHV-sjuksköterskan var betydelsefulla. Vid 12-månaders ålder hade lägesbetingad skallasymmetri gått tillbaka fem gånger så ofta när föräldrarna var medvetna om de skriftliga rekommendationerna.

Resultaten i  interventionsstudien tyder på att när BHV-sjuksköterskor fortbildas om lägesbetingad skallasymmetri och får riktlinjer att följa, lyckas föräldrarna bättre med att få lägesbetingad skallasymmetri att gå tillbaka när barnet är mellan två och fyra månader gamla. Dock kunde asymmetrin utvecklas igen. Lägesbetingad skallasymmetri är svårt att förebygga, framför allt platta bakhuvuden.

När barnen var fyra månader gamla rapporterade 96% av interventionsgruppens och 85% av kontrollgruppens föräldrar att BHV-sjuksköterskan hade pratat med dem om att förebygga lägesbetingad skallasymmetri. Däremot rapporterade 68% av interventionsgruppens föräldrar och 58% av kontrollgruppens föräldrar att de fått skriftliga rekommendationer av sin BHV-sjuksköterska – trots att det fanns rekommendationer i den föräldraburna journalen alla fick.

Man kunde se att de skriftliga rekommendationerna från BHV-sjuksköterskan var betydelsefulla. Vid 12-månaders ålder hade lägesbetingad skallasymmetri gått tillbaka fem gånger så ofta när föräldrarna var medvetna om de skriftliga rekommendationerna från sin BHV-sjuksköterska.

Ett barns risk att ha kvarstående lägesbetingad skallasymmetri vid 12-månaders ålder var nästan tre gånger lägre i interventionsgruppen än kontrollgruppen.

Slutsatser:

  • Lägesbetingad skallasymmetri är svårt att förebygga, framför allt platta bakhuvuden.
  • Föräldramedvetenhet om skriftliga rekommendationer från sin BHV-sjuksköterska hjälpte att få lägesbetingad skallasymmetri att gå tillbaka.
  • Nästan alla föräldrar kom ihåg muntlig information.
  • Därför vore det bra om BHV-sjuksköterskor visar föräldrar och samtidigt pratar om de skriftliga rekommendationerna.
Till toppen av sidan