Sammanfattning av studie om Sunda Grunda Vanor

AKTUELLT

Sammanfattning av studie om användandet av Grunda Sunda Vanors barncentrerade hälsosamtal för att främja hälsosamma matvanor och förebygga övervikt och fetma hos barn 0-5 år.

Syfte

Syftet med denna studie var att utvärdera Grunda Sunda Vanors barncentrerade hälsosamtal som kan användas inom barnhälsovården för att främja hälsosamma levnadsvanor och förebygga övervikt och fetma hos förskolebarn. 

Metod

En genomförbarhetsstudie utvecklades med en icke-randomiserad kvasi-experimentell klusterdesign för att kunna jämföra det vanliga hälsosamtalet med ett strukturerat barncentrerat hälsosamtal bestående av två delar: (1) en universell del ’ Grunda Sunda Vanors hälsosamtal’, som erbjuds alla barn och deras familjer vid 4-årsbesök och (2) en riktad del ’det vägledande familjesamtal’ för familjer där barnet identifieras med övervikt. 

Resultat

Totalt deltog 203 barn i Grunda Sunda Vanors barncentrerade hälsosamtal medan 582 barn fick det vanliga samtal. Sjuksköterskor utbildade i modellen kunde utföra både det universella hälsosamtalet och det riktade vägledande familjesamtalet. Handledning gjorde det möjligt för sjuksköterskorna att reflektera över och diskutera sina erfarenheter, vilket förstärktes deras trygghet och kompetens i modellen. Ett år efter interventionen hade färre normalviktiga 4-åringar i interventionsgruppen övervikt vid fem års ålder jämfört med kontrollgruppen, och ingen hade utvecklat fetma. Skillnaden i övervikt prevalens vid uppföljningen nådde inge statistisk signifikans. 

Slutsats

Denna studie visar att en barncentrerad, multikomponent, interaktiv intervention för att främja hälsosamma levnadsvanor och förebygga övervikt för alla fyraåriga barn som kommer till barnhälsovården är möjligt att genomförbara. Eftersom nästan alla familjer kommer till barnhälsovården, utvärderas modellen i en randomiserad kontrollerad studie innan interventionen kan implementeras i Sverige.

Studien i sin helhet:  Derwig et al, 2019, Child-Centred Health Dialogue for primary prevention of obesity in Child Health Services – a feasibility study

Till toppen av sidan