Svårigheter att upptäcka autism vid screening

AKTUELLT

Ny avhandling av psykolog Nils Haglund visar på svårigheterna med att bedöma misstänkt autism i tidig ålder.

Sammanfattningsvis betonar studien svårigheten att korrekt bedöma misstänkt autism vid 2,5 års ålder. Inget av instrumenten, vare sig ensamma eller tillsammans, hade tillfredsställande möjlighet att upptäcka barn med misstänkt autism.

I syfte att tidigt hitta barn med misstänkt autism genomfördes år 2011 till 2013 en screening av barn vid deras 2,5-årsbesök vid ett flertal BVC-enheter i Malmö och Sydvästra sjukvårdsdistriktet.

Tillsammans med det tidigare validerade frågeformuläret till föräldrar, M-CHAT (Modified Checklist for Autism in Toddlers) prövades i studien ett nytt observationsschema, OSA (Observation Scale for Autism) där bhv-sköterskan observerade barnets beteende med fokus på barnets förmåga till ömsesidig social interaktion.

OSA-instrumentet utvecklades för att vara oberoende av språkliga, sociala och kulturella skillnader, samt vara lätt att administrera. Instrumentet är avsett att användas vid barnets 2,5-årsbesök inom barnhälsovården

Det behövs ny kunskap om hur autismsymtom uppträder i olika åldrar. Ett breddat autismspektrum innebär också än större utmaningar för den primära barnhälsovården att rätt identifiera autismsymptom och hur de ger sig till uttryck hos barn i tidig ålder.

Det finns ett behov av att integrera barnhälsovården i en redan etablerad vårdkedja, innefattande diagnostisering vid barn- och ungdomspsykiatrin och interventionsprogram vid barn- och ungdomshabiliteringen.

Autism in Children; The importance of early detection and intervention - Nils Haglund

Till toppen av sidan