Aktuellt

Trollet lär barn om sunda levnadsvanor

Sammanfattning av artikel publicerad i Health Promotion International 4 juli 2020 av Mariette Derwig et al.

Utforskar barns erfarenheter

Att främja barns hälsa är en investering för framtiden. Inom barnhälsovården i södra Sverige utvecklades en strukturerad samtalsmodell, the Child-Centered Health Dialogue eller Grunda Sunda Vanor, som erbjuds alla barn och deras familjer vid barnets 4-årsbesök på BVC. I samtalet används bilder med de viktigaste hälsobudskapen som enligt forskning främjar hälsosamma levnadsvanor bland förskolebarn.

Syftet med denna studie var att utforska barns erfarenheter av Grunda Sunda Vanor samtalet. 21 barn observerades under deras 4-årshälsobesök och 16 av dem intervjuades 0–7 dagar efter deras besök i barnets hem och i förälders närvaro.

Barnens perspektiv inte samma som vuxnas

Den kvalitativa innehållsanalysen visade att barn deltog som sociala aktörer när de vägleddes till att uttrycka sina åsikter utifrån sin egen förståelse. Barnen visade att de ville delta aktivt och att de kunde påverka sitt deltagande. De uttryckte sina åsikter utifrån sin vardag men behövde förstå innebörden av informationen som de deltog i.

Bilderna gav de fyraåriga barnen möjlighet att tala för sig själva och studien avslöjade att barnen tolkade hälsobudskapen på ett annat sätt än den avsedda betydelsen av bildmaterialet. Det fanns således en skillnad mellan barnets perspektiv och vuxnas barnperspektiv.

4-åringar kan vara delaktiga i sin hälsa

Dessa resultat är viktiga för att förbättra Grunda Sunda Vanor och understryker att det är viktigt att inkludera barn i forskning om hälsofrämjande interventioner. Denna studie stöder uppfattningen att fyraåriga barn kan ta en aktiv roll i sin hälsa och kan göra hälsoinformation meningsfull.

Länk till artikeln Elucidating the child’s perspective in health promotion: children’s experiences of child-centred health dialogue in Sweden

Till toppen av sidan