Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Nytt i barnhälsovården

Kraftig spridning av kikhosta

Kikhosta är en allvarlig sjukdom för små barn. Just nu ökar sjukdomen kraftigt. Folkhälsomyndigheten behöver hjälp med att sprida information om sjukdomen och hur man skyddar de minsta barnen från smittan.

Sedan april har antalet fall av kikhosta ökat och nu pågår en stor spridning av sjukdomen i Sverige. Kikhosta är en mycket allvarlig sjukdom för små barn. De flesta barn som insjuknar med kikhosta och är yngre än 3 månader behöver sjukhusvård. Spädbarn löper störst risk för allvarlig sjukdom och det är viktigt att vården är uppmärksam på kikhosta för att skydda spädbarnen.

Fall i juni har rapporterats från 15 regioner. Majoriteten (63 procent) av fallen har rapporterats från region Stockholm, Skåne och Västra Götaland.

Huvudbudskapen är:

  • Rekommendera och vaccinera alla gravida och alla barn.
  • Rekommendera och informera föräldrar om att spädbarn behöver skyddas från personer med snuva och hosta.
  • Var uppmärksam på symtom av kikhosta.
  • Provta och behandla enligt smittskyddsbladets anvisningar.
  • Det är särskilt viktigt att gravida i tredje trimetern samt personer som vistas nära spädbarn och har symtom som kan bero på kikhosta bedöms av läkare. 
  • Exponerade och smittade spädbarn ska bedömas av läkare.

Folkhälsomyndigheten tagit fram material som kan spridas vidare:

Folkhälsoyndigheten har även lagt upp information i sociala medier (dela gärna vidare):

 

Till toppen av sidan