Nytt i barnhälsovården

Sammanställning - State Of The Art

Slutrapport från SOTA-konferensen, juni 2019.

Föräldrastöd till familjer med spädbarn – en kunskapsöversikt

Socialstyrelsen publicerade 2014 ”Vägledning för barnhälsovård”. En viktig förändring var att verksamheten ska omfatta tre nivåer; insatser till alla barn, till barn med större behov och till barn med behov av insats från annan verksamhet. Vägledningen pekade också på behovet av forskningsbaserat utvecklingsarbete inom barnhälsovården för att ge verksamheten en evidensbaserad kunskapsbas.

Som en del i det utvecklingsarbetet enades Barnhälsovårdens Nationella Programråd (BNP), nätverket kring forskning inom barnhälsovården och ansvariga för kvalitetsregistret BHVQ i augusti 2017 om ett gemensamt arbete kring en kunskapsöversikt om föräldrastöd till familjer med spädbarn. Tre arbetsgrupper skapades med uppgift att skriva varsin rapport med fokus på tre ämnen som identifierades som särskilt angelägna; stöd för barns anknytningsrelationer och föräldrars lyhördhet, utökade hembesöksprogram och regleringssvårigheter hos barn i form av sömnproblem och skrikighet. Engelskspråkiga utkast till rapporterna diskuterades vid en konferens i Stockholm i december 2018 tillsammans med utländska experter, som också kvalitetsgranskade innehållet. I denna rapport presenteras de tre delrapporterna gemensamt på svenska. Rapporten pekar på en rad vetenskapligt underbyggda metoder för stöd till föräldrar med barn i åldern 0–2 år.

Syftet är att ge ett underlag till diskussioner nationellt, regionalt och lokalt om former för föräldrastöd inom barnhälsovården. Rapporten pekar också på kunskapsluckor som behöver fyllas med forskningsbaserat utvecklingsarbete, liksom på ett stort behov av att pröva befintliga metoder under svenska förhållanden. Det är därför angeläget att hitta former för detta i samarbete mellan svensk barnhälsovård, forskarvärlden och aktuella myndigheter.

Slutrapport, juni 2019 Föräldrastöd till familjer med spädbarn en kunskapsöversikt

Till toppen av sidan