Att bli förälder till ett underburet barn

FÖR TIDIGT FÖDDA BARN

Föräldrar till underburna barn behöver hjälp och vägledning för att kunna vara delaktiga i sitt barns vård. Flera studier har visat att bland det jobbigaste med att bli förälder till ett underburet barn är att inte få vara tillsammans med sitt barn hela tiden.

Att bli förälder till ett underburet barn innebär att bli förälder långt innan man räknat med att bli det. Föräldern ska dessutom lära känna sitt barn och börja känna sig som förälder i ständig närvaro av vårdpersonal (16).

Föräldrar till underburna barn behöver, under tiden på neonatalavdelningen, hjälp och vägledning för att kunna vara delaktiga i sitt barns vård, och för att så snart som möjligt efter förlossningen kunna bli de som i första hand vårdar och tar hand om sitt barn, med stöttning av personalen (2). Flera studier har visat att bland det jobbigaste med att bli förälder till ett underburet barn är att inte få vara tillsammans med sitt barn hela tiden. Dessa föräldrar har t ex oftare skuldkänslor. På flera neonatalavdelningar i Sverige är det numera lika självklart att föräldrarna är med sitt underburna barn på sjukhuset som inom all övrig barnsjukvård. Föräldrarna erbjuds att bo tillsammans med sitt barn och att vara delaktiga och aktiva aktörer i barnets vård under hela vårdtiden (17,18).

Barn på neonatalavdelning tas om hand av utbildad personal i nära samarbete med barnets föräldrar. Barnen vårdas i en sluten eller öppen kuvös, i en värmesäng, i en vanlig säng eller hud mot hud med en förälder enligt kängurumetoden. Genom att vårdas hud mot hud skapas det optimala förutsättningar för att föräldern och barnet ska få möjlighet att lära känna varandra. Föräldrarna hjälps åt att vårda barnet hud mot hud så lång tid av dygnet som möjligt och ersätter då helt eller delvis en kuvös/vattenmadrass som värmekälla till barnet (19). Vårdmiljön och all omvårdnad av barnet ska så långt som möjligt anpassas individuellt efter det enskilda barnet; t ex så ska ljud- och ljusnivån vara dämpad och alla vårdåtgärder samordnas så att barnet störs så lite som möjligt (20).

Läs mer i Rikshandboken om Utskrivningen från neonatalavdelningen.

Till toppen av sidan