Det prematura omogna barnet

FÖR TIDIGT FÖDDA BARN

Om olika tillstånd hos det prematura omogna barnet.

Lungor

Måttligt underburna barn löper ökad risk för fördröjd resorption av lungvätska vilket leder till otillräckligt gasutbyte. Mer underburna barn har vid födelsen inte nått full lungmognad. Beroende på graden av omognad har luftträdet utvecklats olika långt. I de mest extrema fallen finns inga alveoler. Vidare kan underburna barn sakna tillräckliga mängder ytspänningsnedsättande faktorer (surfaktanter) vilket gör lungan styv och svår att andas med.

Många underburna barn behöver kortare eller länge tid med andningsunderstöd i form av CPAP (kontinuerligt övertryck i lungan för att förhindra att de faller ihop) eller respirator (7). Surfaktant kan tillföras barn som är intuberade.

En del underburna barn som fordrat respiratorvård utvecklar en kronisk lungsjukdom som kallas BPD (bronkopulmonell dysplasi). Vissa av dessa barn kommer att ha fortsatt syrgasbehandling efter utskrivning från sjukhus.

Cirkulation

Stora cirkulationsförändringar sker hos barnen efter förlossningen då blodet ska syresättas via lungorna i stället för via moderkakan.
Ductus arteriosus är en kärlförbindelse mellan lungpulsådern och stora kroppspulsådern under fostertiden som normalt stängs inom några dygn efter födelsen.

Persisterande ductus arteriosus (PDA) är ett resttillstånd hos underburna barn då denna cirkulationsomställning uteblir eller fördröjs. Symtom hos ett barn med PDA kan vara trötthet, hög andningsfrekvens, ökat syrgasbehov samt andningsuppehåll (apnéer). Behandlingen av PDA kan vara läkemedelsbehandling eller kirurgi (8,9).

Lever- och njurfunktion

Högt bilirubin (hyperbilirubinemi) är vanligare hos underburna barn än hos fullgångna nyfödda barn, delvis på grund av omogen leverfunktion. Det finns ett samband mellan förekomsten av neonatal hyperbilirubinemi ("nyföddhetsgulsot") och den graviditetsvecka barnet är fött i; ju mer underburen, desto vanligare med hyperbilirubinemi.

Graden av underburenhet styr också hur höga nivåer av bilirubin som ett barn tål, ju mer omoget barn ju lägre nivåer accepteras.
Behandlingen sker genom att barnet belyses med blått ljus. I sällsynta fall kan hyperbilirubinemin bli mycket uttalad och orsaka hjärnskador (10).

Ögon och syn

Förekomsten av brytningsfel och skelning är ökad hos underburna barn. Retinopathy of prematurity (ROP) är ett tillstånd som kan drabba omogna näthinnekärl i ett för tidigt fött barns öga. Orsaken till ROP är inte helt känd men framförallt drabbas de mest omogna och sjuka barnen. Syrgasbehandling och dålig tillväxt är två kända riskfaktorer.

ROP indelas i fem olika stadier:

  • Stadium 1 är det lindrigaste stadiet.
  • Stadium 5 är det allvarligaste med total näthinneavlossning och bindhet.

Vid behov av behandling är laserbehandling den vanligaste behandlingsmetoden. De svåraste stadierna av ROP efterlämnar ofta, trots behandling, varierande grad av bestående men, till exempel uttalad synnedsättning (15).

Till toppen av sidan