Underburna barn

FÖR TIDIGT FÖDDA BARN

Det är viktigt att underburna barn följs upp inom ramen för den normala BVC-verksamheten, inte minst för att även dessa barn ska betraktas som "normala" och inte missa viktiga moment inom barnhälsovården.

Många barn föds för tidigt. De och deras familjer, utgör en speciell patientkategori som man ofta möter i primärvården. Deras sjukhistoria varierar, men många har vistats kortare eller längre tid på en neonatalavdelning. De flesta barn som föds för tidigt utvecklas normalt och kommer i praktiken inte att särskilja sig från andra barn på BVC om man väger in graden av mognad i stället för den kronologiska åldern. En del för tidigt födda barn har speciella sjukvårdskontakter, bl.a. inom vissa uppföljningsprogram. Det är dock viktigt att även underburna barn följs upp inom ramen för den normala BVC-verksamheten, inte minst för att även dessa barn ska betraktas som "normala" och inte missa viktiga moment inom barnhälsovården.

Cirka 6 % av alla gravida kvinnor i Sverige föder sitt barn för tidigt. Barn föds för tidigt av flera olika anledningar, som exempelvis tvilling/trilling-graviditet, infektion eller annan sjukdom hos mamman eller hos barnet. Ofta är dock orsaken till att ett barn föds för tidigt inte känd (1,2).

För att maximera överlevnad och minimera risken för bestående skador hos barn som föds för tidigt är det viktigt att vården är speciellt organiserad för att vårda just dessa barn (2). Barn födda extremt för tidigt, före 28 fullgångna graviditetsveckor behöver särskilda resurser och kompetenser. Dessa barn bör därför vårdas på neonatalavdelningar med stor erfarenhet av neonatal intensivvård (3). Vården av förtidigt födda barn har utvecklats snabbt och för de flesta barn som föds för tidigt idag är prognosen god (4).

Att födas för tidigt är i sig inte någon sjukdom, men omognaden kan leda till olika sjukdomstillstånd som behöver behandlas. Ju mer stöd av invasiva behandlingsmetoder som barnet behöver desto mer ökar risken för vårdrelaterade komplikationer. Detta utmanar neonatalvården som behöver vidareutvecklas och förfinas. Allvarliga komplikationer som underburna barn kan drabbas av är hjärnblödning samt lung-, ögon- och tarmproblem (5,6).

Ju tidigare ett barn föds, desto större är risken för dessa komplikationer med ökad sjuklighet och dödlighet. Vårdtiden på neonatalavdelning varierar från ett par dygn till många månader beroende på hur omoget barnet är när det föds samt hur barnet mår under sjukhusvistelsen (1,2).

Riktlinjer & vårdprogram - Svenska Neonatalföreningen

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan