Migration

Barnhälsovård för barn som har migrerat

Barn mellan 0 till 6 år som nyligen har flyttat till Sverige erbjuds barnhälsovård enligt det nationella programmet. Rutiner för inskrivning och hälsoundersökning.

Erbjud det nationella barnhälsovårdsprogrammet

Nyligen invandrade barn 0-6 år erbjuds det nationella barnhälsovårdsprogrammet på BVC och äldre barn registreras i Elevhälsan för hälsofrämjande och förebyggande insatser. På BVC bör alla barn erbjudas ålderanpassad komplettering av undersökningar som varit aktuella om barnen hade varit inskrivna från födseln, som till exempel bedömning av barnets tillväxt, utveckling, språk, syn, hörsel inklusive somatiska läkarundersökning och kompletterande vaccinationer enligt det svenska vaccinationsprogrammet. Journalen kompletteras således med uppgifter som skulle ha funnits i journalen om barnet fötts i Sverige.

En nyanländ familj kan behöva mer tid vid sina första besök på BVC. Då livsvillkoren i familjens ursprungsland varierar stort bör man som BVC-personal vara lyhörd för att kunna erbjuda en god och hälsofrämjande barnhälsovård som motsvarar den enskilda familjens behov så bra som möjligt.

Barnhälsovårdens nationella program

Ett nytt sammanhang

Familjer som migrerat till Sverige befinner sig i en ny situation, de flesta har inte tillgång till sitt sociala nätverk och man är inte bekant med de strukturer i samhället som finns för att stötta barnfamiljer. En del familjer kan bära med sig traumatiska upplevelser som kan påverka deras föräldrablivande. Forskning visar att ekonomiska initiativ och institutionella faktorer som till exempel förskola påverkar föräldrablivandet hos människor som migrerat, och påverkar föräldrarna i andra generationen positivt (1). Det är viktigt att man som personal känner att man har stöd i organisationen för att kunna lyssna på familjernas berättelser, stötta dem på bästa sätt och hjälpa dem att hitta en känsla av sammanhang.

Inskrivning och hälsoundersökning

Följande rutiner rekommenderas:

  1. Kontakta familjen efter att du fått information om att barnet anlänt.
  2. OBS! Barnet behöver inte ha genomgått den frivilliga hälsoundersökningen för att skrivas in på BVC.
  3. Brev skickas till familjen med erbjudande om tid för hembesök alternativt besök på BVC.
  4. Alla familjer ska erbjudas ett hembesök av BVC. Detta besök behöver inte ske vid första kontakten.
  5. Det kan vara lämpligt att dela upp inskrivningssamtalet på flera tillfällen. Fortsatt kontakt sker efter individuell bedömning.
  6. LMA-nummer noteras i journalen. Kontaktuppgifter i form av mobiltelefon. Ofta flyttar nyanlända familjer mellan olika kommuner, vilket medför att etablering av kontakt och säkerställande av kontinuitet och överlämning av uppgifter till nästa BVC är extra viktigt. Olika samordnings- och reservnummer kan försvåra detta.
  7. Hälsosamtal, utgångspunkt för samtalet bör vara att föräldrarna får berätta om sitt barn, dess personlighet och hälsa. Vad tycker barnet är roligt? Vilket temperament har barnet? Hur fungerar det mellan syskonen? Hur har man följt barnets hälsa i hemlandet? Informera om BVCs verksamhet.
  8. Kroppsundersökning, med respekt för integritet.
  9. Sammanfattning av hälsobesöket dokumenteras i journalen. Vad behöver följas upp på BVC? Har familjen något att tillägga?
  10. Uppföljning av planerade vaccinationer på BVC. Registrering av samordningsnummer.
Till toppen av sidan