Föräldraskapsstöd i grupp

Bakgrund - Föräldrastöd i grupp

I maj 1979 tog riksdagen beslut om en generell föräldrautbildning (1). Till grund för beslutet låg arbetet i Barnomsorgsgruppen där utgångspunkten var att genom pedagogiska insatser förbättra barns lev­nadsvillkor (2,3). Sedan dess har föräldragrupper varit en grundläggande arbetsmetod på BVC.

Det yttersta målet för föräldrautbildningen var att förbättra det allmänna klimatet för barn och familjer och att alla får ett gemensamt ansvar för barnens situation. Socialstyrelsen lämnade 1984 i Föräldrautbildning - Kring barnets födelse och första levnadsår (4) förslag på hur föräldrautbildningen borde genomföras. Arbetssättet är allmänt spritt och accepterat, men be­höver stärkas och utvecklas.

I utredningen Stöd i föräldraskapet (5) 1997 framfördes att begreppet "föräldrautbildning" borde ersättas med "stöd i föräldraskapet". Begreppet "stöd i föräldraskapet" avsåg alla former av stöd till föräldrar, såväl ekonomiskt stöd och utbildning som annat stöd. Utredaren föreslog att föräldrastödet borde utvecklas och utvidgas till att omfatta barnets hela uppväxttid. Barnhälsovården skulle dock bara ha huvudansvar under första levnadsåret. En professionsinitierad översikt som innehåller en gedigen genomgång av mödra- och barnhälsovårdens föräldrastödsarbete färdigställdes 2007, Tidigt föräldrastöd (6). Den kan med fördel användas som underlag för arbetets organisation, utformning och utveckling inom verksamheterna.

Till toppen av sidan