Föräldraskapsstöd i grupp

Dokumentation av föräldraträffar

I BHV-journalen dokumenteras om föräldrar erbjudits föräldraträff eller inte, samt om föräldrarna deltagit vid dessa.

Journalföring

Dokumentation av föräldraträffarna angående innehåll och närvaro görs på avsedd plats i BHV-journalen.

På varje BVC registreras vilka föräldrar som erbjudits respektive inte erbjudits att delta i föräldragrupp, uppdelat på vårdnadshavare 1 (moder) och/eller vårdnadshavare 2 (fader) samt deltagande vid gruppträffar. Under "Hälsosamtal" i BHV-journalen (27) dokumenteras vilka ämnen som tagits upp vid varje träff.

Statistik

Statistiken sammanställs årligen. Syftet är att den ska användas i det löpande kvalitetsarbetet med föräldragruppsverksamheten. Enligt BHVQ bör statistiken innehålla uppgift om datum för deltagande i föräldragrupp samt om vårdnadshavare 1 (moder) och/eller vårdnadshavare 2 (fader) som deltagit. Statistiken ska kunna följas över tid och vara jämförbar såväl mellan olika BVC som inom och mellan verksamheter i olika landsting/regioner.

Till toppen av sidan