Föräldraskapsstöd i grupp

Form och metod för föräldrastöd i grupp

Förslag angående antal träffar, storlek och utformning av föräldragrupperna, tid, deltagare och pappagrupper.

Hur många träffar, hur ofta och hur länge?

Barnomsorgsgruppen (2, 3) rekommenderade att programmet ska omfatta 8-10 grupptillfällen under barnets första levnadsår. Med färre träffar blir det svårt att verkställa målsättningen att förmedla kunskap, stärka familjens nätverk och inspirera till att själva eller tillsammans påverka sin situation. Kontinuitet mellan MVC och BVC är att rekommendera och förstärker gruppkänslan. Det är bra att lägga träffarna något tätare i början med en till tre veckors mellanrum, och därefter cirka en månad. Detta gör att man lär känna varandra och tryggheten ökar i gruppen. Som regel är barnen mellan 6-12 veckor gamla vid gruppstart. Självklart kan man utöka antalet träffar om det finns önskemål om detta från föräldrarna.

Lämplig grupptid (träfftid) ) är 1-1½ timme. Den totala arbetstiden för varje gruppträff blir två till tre timmar som då inkluderar tid till förberedelse, efterarbete och egen reflektion. Om lokalen är tillgänglig är det bra att ge gruppen möjlighet att stanna kvar någon timme när väl gruppen etablerats. Det stärker de sociala kontakterna i gruppen och ger en lugnare avslutning på grupptillfället.

För att båda föräldrarna ska ges möjlighet att delta anpassas tidpunkten så långt som möjligt till familjernas önskemål och behov. En fördel kan vara att lägga grupptillfällen i början eller slutet av arbetsdagen för att underlätta för den förälder som yrkesarbetar att vara med. Tidpunkten kan också variera. Om båda föräldrarna deltar i föräldrastöd i grupp kan de få föräldrapenning för samma tid.

Gruppstorlek

5-7 familjer brukar vara en bra gruppstorlek. Gruppen ska vara tillräckligt stor för att tåla att någon är borta enstaka grupptillfällen, men inte större än att alla kan komma till tals. I riktade grupper kan 3-6 familjer vara lagom eftersom det ofta behövs mer utrymme för samtal där.

Gruppmodeller

Den finns stora fördelar med att ta över grupper från MVC, så kallade sammanhållna grupper. Föräldrarna är då redan bekanta med varandra, och det ökar andelen pappor som deltar på BVC. Ibland är det inte praktiskt möjligt. Varje BVC måste då komma fram till ett fungerande arbetssätt utifrån de lokala förutsättningar som finns, till exempel antal födda barn, omflyttning eller geografiska avstånd.

Alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd i grupp. På många BVC erbjuds i praktiken endast förstagångsföräldrar att delta i föräldragrupper. Detta utesluter då flergångsföräldrar som har samma rätt till föräldrastöd i grupp. De kan ha många nya frågor att ta upp, eller vara nyinflyttade. Flergångsföräldrarna tillför också gruppen värdefulla erfarenheter.

Öppen eller sluten grupp?

"Öppen grupp" innebär att nya deltagare kan komma med under grupptiden. Det kan vara en fördel att kunna ta in nya föräldrar, exempelvis nyinflyttade i området. "Sluten grupp" innebär att inga nya deltagare tas med i gruppen sedan den startar. Slutar någon fortsätter gruppen med färre antal deltagare. Som gruppledare måste man ta ställning till om gruppen ska vara öppen eller sluten. Man bör alltid diskutera frågan tillsammans med gruppdeltagarna och fatta ett gemensamt beslut.

Pappagrupper

Pappans roll och villkor i familjen har ändrats påtagligt under senare decennier (22). Utveckling av den svenska familjepolitiken de senaste 30 åren har haft stor påverkan på forskningens inriktning och den samhälleliga diskussionen kring papparollen. Exempelvis har politiken inneburit införande av jämställdhetslag, utbyggnad av föräldraförsäkring och speciella åtgärder inriktade på delat föräldraskap såsom individuell föräldraförsäkring och pappagrupper. Det ger incitament för pappor att delta i föräldragrupp i större utsträckning, och vi ser också en ökad närvaro av pappor.

Internationell forskning visar att om pappor investerar tid, närvaro och engagemang i sina barn minskar risken för flickors depressivitet i tonåren och utagerande beteende hos pojkar i skolåldern (23). Många nyblivna pappor känner sig lite "undanskuffade" i familjegemenskapen med barnet, oavsett hur deras barn föds upp. Åtskilliga pappor kan berätta hur de upplevt känslan av att ha svårt "att komma till" då den andra föräldern oftast hinner först, gör det snabbare, vet bäst, tröstar lättare, osv. Några accepterar denna känsla lättare än andra, men så gott som alla pappor bär den. En del är hjälpta av att tala med andra pappor om detta. Därför kan det vara lämpligt att vid något eller ett par tillfällen dela upp gruppen efter kön.

Det finns även rena pappagrupper på en del orter. I Ylva Elvin-Nowaks rapport om mödra- och barnhälsovårdens syn på föräldraskapets ordning (24) berörs pappagrupper. Hon påtalar risker med de outbildade gruppledare som oftast används. Även om detta till viss del kan förbättras med fortbildning av ledarna, föreslår hon krav på viss återhållsamhet med enkönade grupper. I den allmänna debatten har framkommit synpunkten att enkönade föräldragrupper riskerar att snarare förstärka än utjämna traditionella könsroller i föräldraskapet. Professor Lars Jalmert menar att om syftet är att verka för ett mer jämställt föräldraskap måste kvinnliga och manliga föräldrar samtala med varandra om sina gemensamma och specifika erfarenheter. Det är genom att markera likhet inför föräldraskapet jämställdhet kan uppnås, inte genom att betona det eventuellt könsspecifika.

Riktade grupper

Riktad grupp kan vara ett komplement till ordinarie grupp. De föräldrar som har speciella erfarenheter eller behov kan ha stort utbyte av en riktad grupp och få ett utökat stöd där. Det kan exempelvis gälla föräldrar till adopterade barn, föräldrar som har svårt med svenska språket, tvillingföräldrar, prematurfödda barn eller mycket unga föräldrar. Grupperna kan även vara åldersfokuserade, t.ex. föräldrar till 2½-åriga barn.

Riktade grupper kan behöva ordnas gemensamt av flera BVC, beroende på underlaget i området. Metodiken kan utgå från självhjälpsgrupper (25), där man efter 3-5 träffar kan bli självgående som grupp.

Riktad föräldragrupp för adoptivfamiljer

Föräldrar som adopterat har inte förberetts för föräldraskapet via mödrahälsovården men de har genomgått den obligatoriska föräldrautbildning som anordnas av hemkommunen. En del kommuner kan även erbjuda så kallade boosterkurser innan föräldrar reser till barnets land för adoption.

Föräldraskapet och allt som tillhör detta är ofta mycket efterlängtat och kontakt med BVC och en föräldragrupp att dela erfarenheter med är en del av detta. Deltagande i vanlig BVC-föräldragrupp kan stärka föräldrarnas nätverksbyggande i närområdet. Dessutom får de ta del av den information och diskussion som finns i gruppen om egenvård, sjukdomar, infektioner, vaccinationer, barnsäkerhet, bibliotek och barnomsorg. Om barnet är under ett år kan detta vara ett bra erbjudande, men det är viktigt att diskutera med familjen vad de kan förvänta sig och vad som kommer att diskuteras på träffarna. Föräldrarna måste vara beredda på att också sådant som kan upplevas svårt eller utan intresse för dem kan komma att diskuteras, till exempel förlossningsupplevelser och amning.

Om barnet är över 1 år är BVC:s vanliga föräldragrupper inte särskilt bra eftersom information och diskussion är anpassad till spädbarnets behov av barnsäkerhet, amning, spädbarnsmat med mera. BVC kan då erbjuda informationen som brukar ges i föräldragrupp på annat sätt och stödja kontakt med andra familjer i närområdet genom att rekommendera öppna förskolor, familjecentraler, babykafé, barnbibliotek med olika program med mera. Ibland ordnas träffar särskilt riktade till adoptivfamiljer, på öppna förskolor eller familjecentraler.

På vissa BVC anordnas riktade adoptivgrupper vilket kan vara mycket värdefullt. I dessa grupper är den gemensamma faktorn adoption, inte barnets ålder. Dessa grupper kan ledas av BVC - sjuksköterska och psykolog. Föräldrarnas behov styr innehållet.

Exempel:

 • Första tiden tillsammans.
 • Praktisk barnavård (mat, sömn, skrik, barns utveckling).
 • Barnsäkerhet och olycksfall.
 • Adoptivföräldraskapet - vad är speciellt?
 • Vad sker med relationen när två blir tre.
 • Syskonrivalitet.
 • Språkutveckling.
 • Förberedelser för förskola eller familjedaghem.
 • Om barnets ursprung: när barnet själv börjar fråga och när andra frågar.
 • Pubertetsutveckling.
 • Att vara ensam förälder (vid adoption genomförd av ensamstående förälder).

Det kan vara bra om man inom ett område samlar adoptivföräldrar och barn till en särskild BVC eller familjecentral. Detta är särskilt aktuellt om barnen är få och det är svårt att få ihop grupper. En fördel kan vara att personalen på BVC kan ha och få större erfarenhet och kompetens inom de för adopterade barn och deras familjer specifika frågeställningarna.

Informationsträffar

Den vanliga formen av föräldraträffar på BVC är anpassad för att ge tillfälle för diskussion, att dela sina erfarenheter med andra, och att lära känna andra föräldrar i området. Det är ett centralt ändamål med arbetssättet. Att förmedla faktakunskaper är en helt annan sorts stöd i föräldraskapet, och inte på samma sätt beroende av samtalsutrymme. BVC-sjuksköterskan styr då innehållet och ger information. Det kan ske genom skriftligt material eller media, men också genom föreläsning, med eller utan anmälan. Vanliga ämnen är hjärt-lungräddning för barn, matlagning eller trafiksäkerhet. Det kan också vara lämpligt att BVC har rena informationsträffar på förskolan eller familjecentralen, t.ex. vad gäller vardagshygien eller vanliga infektioner. Arbetssättet är användbart, men ersätter på intet sätt de ordinarie grupperna. Enkelriktad information gör att få lär känna varandra och föräldrarna blir passiva.

Temaföreläsningar

Temaföreläsningar i storgrupp kan annonseras på BVC:s anslagstavla i väntrummet och eventuellt annonseras i lokaltidningen. Tema vid storgrupp kan vara infektioner, barnsäkerhet, vaccinationer, gränssättning eller andra efterfrågade områden där BVC är den främsta kunskapskällan. Vid storföreläsningar är det vanligen en inbjuden föreläsare som har ansvaret.

Särskilda metoder

Vägledande samspel/ICDP används av några landsting som ett hälsofrämjande program. Fokus ligger på förhållningssätt och barns utveckling.

Spädbarnsmassage efterfrågas ibland av föräldrarna. På BVC används den inte som samspelsbehandling, utan för att ge en stunds avslappning och välbefinnande för både barn och förälder. Regelbunden magmassage kan ge lindring vid magknip och gasbesvär.

Det finns ett stort antal manualbaserade riktade föräldrastödsprogram i litteraturen, fram för allt nordamerikanska. Det pågår svenska studier för att utröna om de har önskad effekt även med våra förutsättningar, d.v.s. i låga åldrar, generellt, med i huvudsak friska barn och i ett svensk uppfostringsparadigm. Det är lämpligt att avvakta forskningsresultaten innan sådana metoder införs på bred front på BVC.

Till toppen av sidan