Föräldraskapsstöd i grupp

Förutsättningar för föräldrastöd i grupp

Föräldrastöd i form av generell gruppverksamhet ingår i barnhälsovårdens uppdrag. Grupperna ska ledas av barnsjuksköterska eller distriktssköterska som arbetar på BVC, men med stöd i arbetsuppgiften från arbetsledning och barnhälsovårdens enhet/centrala team.

Föräldrastöd ska erbjudas alla blivande och nyblivna föräldrar. Det ska finnas ett utbud av generellt och riktat stöd både individuellt och i grupp. Föräldrastödsverksamhet ska ta hänsyn till kulturella och socioekonomiska förutsättningar samt olika former av familjebildningar. Familjer som tackar nej till föräldrastöd i gruppform ska erbjudas motsvarande kunskap och stöd individuellt.

Verksamheten ska utformas efter såväl mäns som kvinnors behov och genomsyras av ett genusperspektiv. I "Ta föräldrar på allvar – om föräldraskap och föräldrastöd" (17) diskuteras grundläggande värderingar kring föräldraskap och målsättningen med föräldrastödet. Man vill där stimulera till reflektion över den mångfacetterade föräldrauppgiften.

Varför grupp?

Föräldrar av idag efterfrågar möjligheter att prata om sin föräldraroll, om sitt förhållande till varandra, och om könsroller i familjelivet och samhället. Föräldrarna kan tillsammans med andra familjer hitta vägar att möta sina barns behov och söka fungerande livsmodeller som kan tillfredställa både barn och vuxna.

Fördelar med att arbeta med grupper är att:

 • föräldrarna får kontakt med andra familjer med små barn i området vilket bidrar till ett stärkt socialt nätverk.
 • gruppen kan dela såväl kunskaper som erfarenheter.
 • en förälder kan finna förebilder och lösningar hos andra föräldrar.
 • information som diskuteras i gruppen främjar delaktighet och visar på alternativa förhållningssätt. Det utvecklar föräldrars egen förmåga att göra hälsosamma livsval för sig och sitt barn.
 • kunskaps- och erfarenhetsutbyte sker på en mer jämställd nivå.

Organisation

Föräldrastöd i form av generell gruppverksamhet ingår i barnhälsovårdens uppdrag, detta ska vara väl känt och förankrat i hela linjeorganisationen. Grupperna ska ledas av barnsjuksköterska eller distriktssköterska som arbetar på BVC, men med stöd i arbetsuppgiften från arbetsledning och barnhälsovårdens enhet/centrala team.

På de platser där BVC ingår i familjecentraler eller familjecentralliknande verksamheter möjliggörs samverkan mellan olika professioner som kan ge synergieffekter i föräldrastödet. Vid samverkan kring gruppverksamheten  ska avtal och  uppdrag tydliggöras för alla ingående verksamheter. 

Konsultation/handledning

Alla som arbetar med föräldragrupper ska ha tillgång till konsultation/handledning. MHV/BHV-psykolog och/eller erfaren BVC-sjuksköterska bör erbjuda regelbunden konsultation/handledning till gruppledarna. Teman som ofta kommer upp i konsultation/handledning rör tystnad i gruppen, eller en tyst eller dominant deltagare. Annat kan vara föräldrar som ger kritik eller är aggressiva, eller att det blir konflikter mellan deltagare. Det kan också röra föräldrar som blir ledsna eller svåra händelser som drabbat någon i gruppen. Folkhälsoinstitutets skrift Att växa som föräldragruppsledare (18) ger en god grund, liksom Föräldrar frågar, vi vågar - att leda föräldragrupper (19).

Syftet med konsultation/handledning är att:

 • ge gruppledaren en ökad förtrogenhet och skicklighet i gruppledarrollen.
 • vara ett forum för diskussion och utveckling av gruppledarrollen.
 • prata om de känslor hon/han har inför gruppen.
 • diskutera/berätta om situationer som uppkommit i gruppen.
 • få feed-back på försök att hantera situationer som uppstår.
 • få förslag på hur hon/han kan komma vidare.

Ett bra sätt att skaffa sig kunskap om grupprocesser är att själv få handledning i grupp. I sin egen konsultationsgrupp får gruppledarna själva uppleva hur en grupp fungerar. De har också möj­lighet att ta upp reflektioner runt sina föräldragrupper

Fortbildning

För att kunna uppnå målen för föräldrastöd i grupp är det nödvändigt att gruppledaren får regelbunden fortbildning. Målsättningen för denna fortbildning bör vara att fördjupa kunskaper i teori, metod och innehåll i föräldragruppsverksamheten. Exempel på detta kan vara olika ämnen kring späda barns behov och utveckling, samspel föräldrar - barn, föräldraskap och familjerelationer. Det är också viktigt att lyfta fram perspektiv på genusfrågor, gruppsykologi och samtalsmetodik, till exempel Motiverande samtal (20, 21).

Grupprummet

Tillgången till lokal anpassat för ändamålet är av stor betydelse för att gruppträffarna ska fungera på ett tillfredsställande sätt.

Föräldragrupprummet ska:

 • vara ostört, och får inte vara ett genomgångsrum.
 • vara tillräckligt stort.
 • ha utrymme för barnvagnar.
 • ha möjlighet att värma mat.
 • ha toalett och skötplats i närheten.
 • ha tillfredsställande ventilation.
 • ha lämplig utrustning som dator och projektor.
 • ha leksaker både för de små barnen och för medföljande äldre syskon.
 • vara barnsäkert.

I föräldragruppsrummet bör det finnas ändamålsenlig möblering och trivsam belysning. Det bidrar till att skapa den välkomnande, varma och öppna atmosfär som man eftersträvar. Tänk på att tillhandahålla leksaker som inte låter så mycket. Det är praktiskt att ha möjlighet att lägga barnen på golvet, t.ex. i en större tygklädd skumplastbassäng eller på en lite tjockare lekmatta.

Till toppen av sidan