Föräldraskapsstöd i grupp

Ledarskap för föräldrastöd i grupp

I denna text kan du läsa om vad gruppledarens roll är vid föräldraträffar, och få tips på olika hjälptekniker som kan underlättar samvaron och få alla att känna sig delaktiga.

Arbetsuppgiften som gruppledare i barnhälsovårdens föräldragrupper är kvalificerad och kräver övning. Det finns inga färdiga modeller för hur man ska arbeta med grupper eller givna mallar att arbeta efter för att vara säker på att lyckas. Var och en måste själv söka sig fram till en modell som passar det egna sättet att arbeta. Allmänt gäller att  utnyttja gruppens resurser och väcka frågor, så tankefrön, och starta en process. Du bidrar till en känsla av trygghet i gruppen genom att närvara hela grupptiden och vid varje träff.

Inbjudan

Inbjudan presenterar syftet med föräldragruppen, planerat innehåll vid varje föräldragruppstillfälle, men också en uppmaning till föräldrar att framföra sina egna önskemål. En både muntlig och skriftlig inbjudan bör ske i god tid. Preliminära tider för träffarna ska meddelas i inbjudan.

Vid inbjudan är det viktigt att bjuda in så att båda föräldrarna blir intresserade av att delta i föräldragruppen. Jämställt föräldraskap innebär delat ansvar där båda föräldrarna ses som lika självklara och viktiga.

Ledarrollen

För att du som gruppledare ska kunna bidra till en känsla av trygghet i gruppen är det viktigt med tydliga ramar. Det är också bra att diskutera föräldrarnas förväntningar på dig som gruppledare och hur du själv ser på din medverkan. Tala om att kunskapsförmedling är en del, men att poängen framför allt är ett utbyte av erfarenheter med andra föräldrar.

Expertrollen bör användas sparsamt. Det är lätt att hamna i expertrollen av flera skäl. Som vårdpersonal har vi lärt oss att vara specialister, kunna ge råd, vidta åtgärder, vara effektiva. Vi kan också ha egna behov av att vara "duktiga" och bli respekterade för vår kunskap. Det kan då vara svårt att "hålla sig tillbaka" och avvakta vad gruppen kommer fram till. Föräldrarna är ibland osäkra och efterfrågar expertutlåtanden innan de tänkt efter själva.

Gruppledarens sätt att agera påverkar klimat och stämning i gruppen. Det är alltid viktigt att vara medveten om egna värderingar och attityder. Normer och spelregler bildas snabbt i en grupp. Vad är tillåtet? Vad får man prata om? Vem lyssnar? Positiva förändringar sker i en grupp där mål och normer är positiva och tolerans råder.

Arbetsuppgifter

Gruppledarens uppgift är att:

 • tydligt starta grupptillfället, formulera dagens innehåll och tydligt avsluta.
 • ge ramar och formulera mål tillsammans med föräldrarna.
 • ha en förberedd dagordning för första träffen.
 • diskutera kommande teman och frågeställningar.
 • få alla att känna ansvar i gruppen.
 • få med alla, alla skall bli lyssnade till (betyder inte att alla pratar).
 • vara en modell - våga vara sig själv.
 • kunna lyssna, reflektera och bekräfta.
 • ibland leda samtalet.
 • kunna vara passiv.
 • vara expert, d.v.s. sätta in frågor i ett kunskapsmässigt sammanhang.
 • sammanfatta varje grupptillfälle och dokumentera innehållet.
 • uppdatera namn och telefonlista.
 • utvärdera.

Gruppledaren bör motivera föräldrarna att fortsätta träffas och att efterfråga mötesplatser i kommunen.

Hjälptekniker

När en grupp samlats underlättar det samvaron att alla snabbt känner sig delaktiga. Starta alltid med en presentationsövning där alla får säga något kort om sin familj och sitt barn. Det blir ett bättre samtalsklimat om alla redan den första halvtimmen har sagt någonting. Du som ledare deltar själv i övningen. Sedan frågar du föräldrarna vad de vill prata om. Du visar då att du inte tänker föreläsa, utan gruppens intressen och aktivitet står i centrum. Gruppledarens uppgift är att vara ett stöd för föräldrarna och att verka för att alla som önskar får möjlighet att komma till tals (18). Ett utforskande och nyfiket förhållningssätt bidrar till att skapa ett bra klimat i gruppen. Gruppledaren förmedlar erfarenheter från BVC vad gäller barn och föräldraskap och bidrar med diskussionsämnen.

Gruppträffarna ska grundas på föräldrarnas behov och funderingar och man ska uppmun­tra att ämnen kommer upp spontant från gruppen. En viss styrning från gruppledaren kan dock behövas för att hjälpa en tyst grupp till ett tema, eller när för mycket tid läggs på icke föräldraskapsrelaterade samtalsämnen. Ett sätt att aktivera en tyst eller osäker grupp är att göra konkreta praktiska saker tillsammans inom ramen för träffens tema.

Resurspersoner

Kom ihåg att inbjudan av resurspersoner skall vara förankrat i gruppen. Det kan vara t.ex. familjerådgivare, psykolog, läkare, socionom, dietist, tandsköterska el­ler specialpedagog. Det innebär inte att resurspersonen blir gruppledare. Han eller hon ska inte heller fylla upp tiden med "föredrag" utan stå för kortare information, vara med i diskussionen, och svara på frågor. Resurspersoner behöver inte vara med hela grupptiden, utan BVC-sjuksköterskan kan leda fortsatt diskussion om dagens ämne. Alltför många "gästspel" kan försvåra gruppens aktivitet och störa utvecklingen av sociala nätverk. En grupp ny­blivna föräldrar har väldigt mycket att diskutera sinsemellan och med BVC-sjuksköterskan.

Utvärdering

Utvärderingen görs inte i forskningssyfte, utan för att kontinuerligt utveckla arbetsuppgiften och göra den lätt att sammanställa vid förfrågningar från politiker och verksamhetsledning.

Utvärdering är viktigt ur flera aspekter:

 • För att bibehålla hög kvalitet.
 • För att ta reda på om aktiviteten uppfyller ställda mål och för att utveckla och förbättra den.

Detta kan göras skriftligt eller muntligt efter varje grupptillfälle. Vid sista träffen kan man be deltagarna summera vad träffarna gett dem. Vad har varit bra och vad ska man förändra?

Till toppen av sidan