Föräldraskapsstöd i grupp

Målen för föräldrastöd i grupp

Föräldrastöd i grupp bör bidra till en ökad insikt om hur familjens situation är bero­ende av samhälleliga förhållanden och hur man kan gemensamt och aktivt kan påverka sin egen och barnens situation. Föräldrastöd i grupp kan också ge stöd genom att skapa förutsättningar för sociala kontakter och gemenskap.

Syftet med arbetsuppgiften kan konkretiseras i tre huvudpunkter (2).

Ökad kunskap


"En viktig del av förberedelsen för föräldraskapet och stödet i föräldrarollen är att inhämta kunskaper i olika avseenden. Det gäller vissa grundläggande kunskaper om barns utveckling och behov, praktiska kunskaper om barnets vård, kunskaper om relationer mellan barn och föräldrar, rela­tioner vuxna emellan, samt kunskaper om aktuella samhällsförhål­landen och samhällets stöd till barnfamiljer. Det gäller också en ökad kunskap om det egna jaget, att lära känna sig själv och utveckla sina resurser. Denna kunskap kan förmedlas både genom att personalen, som är verksam vid olika samhällsinstitutioner, ger av sina yrkeskunskaper och genom att föräldrarna får dela med sig till varandra av sina erfarenheter." (sid 44)

Skapa möjligheter till kontakt och gemenskap


Många föräldrar lever idag under stort tryck från omgivningen. Familjernas kontaktytor har blivit mindre. Många föräldrar känner sig isolerade och ensamma i sin föräldraroll. Behovet av ytterligare kontakter mellan vuxna människor är i många fall ytterst påtagliga och ofta en förutsättning för att föräldrarna skall fungera bra i sitt förhållande till barnen. Föräldrastöd i grupp kan ge stöd genom att skapa förutsättningar för sociala kontakter och gemenskap. Sådana kontaktnät ger föräldrarna möjlighet att söka stöd hos andra familjer som befinner sig i samma situation, samt att bryta sin isolering." (sid 44

Skapa möjligheter till medvetenhet om, och påverkan av, samhälleliga förhållanden


"Föräldrastöd i grupp bör bidra till en ökad insikt om hur familjens situation är bero­ende av samhälleliga förhållanden och därigenom öka förutsättningarna för att föräl­drar gemensamt och aktivt ska kunna påverka sin egen och barnens situation. Det gäller påverkan på många nivåer: att påverka och förändra närmiljön, att utöva inflytande över de institutioner där barnen vistas eller tas om hand, att utnyttja sina politiska resurser som samhällsmedborgare. Det innebär också att skapa en medvetenhet om att vårt sätt att förhålla oss till barnen påverkas av förhållanden i samhället och av vårt samspel med omgivningen" (sid 45)

 

Till toppen av sidan