Referenser - Föräldrastöd i grupp

 1. Regeringens proposition 1978/79:168. Föräldrautbildning och förbättringar av föräldraförsäkringen med mera. Stockholm: Regeringskansliet, 1979
 2. SOU:1978:5. Barnomsorgsgruppen. Föräldrautbildning 1. Kring barnets födelse. Stockholm: Socialdepartementet
 3. Barnomsorgsgruppen. Barn och vuxna. Slutbetänkande om föräldrautbildning. (SOU:1980:27). Stockholm: Socialdepartementet
 4. Föräldrautbildning. Kring barnets födelse och första levnadsår. (Socialstyrelsen redovisar 1984:12). Stockholm: Socialstyrelsen
 5. Stöd i föräldraskapet. Betänkande av utredningen om föräldrautbildningen (SOU 1997:161). Ds: departementsserien, 0284-6012; 1997:6. Stockholm: Socialdepartementet
 6. Svenska barnmorskeförbundet Svensk förening för obstetrik och gynekologi Distriktssköterskeföreningen i Sverige Riksföreningen för barnsjuksköterskor Mödra- och barnhälsovårdspsykologernas yrkesförening Svenska Barnläkarföreningen. TIDIGT FÖRÄLDRASTÖD - en fördjupad beskrivning och analys av det tidiga föräldrastödet inom mödra- och barnhälsovården. Svenska barnmorskeförbundet Svensk förening för obstetrik och gynekologi Distriktssköterskeföreningen i Sverige Riksföreningen för barnsjuksköterskor Mödra- och barnhälsovårdspsykologernas yrkesförening Svenska Barnläkarföreningen; 2007.
 7. Föräldrastödsutredningen. Föräldrastöd – en vinst för alla. Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap (SOU 2008:131). Stockholm: Regeringskansliet, 2008
 8. Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd – En vinst för alla. Stockholm: Regeringskansliet, 2013
 9. Barnkonventionen – FN:s konvention om barns rättigheter antagen av generalförsamlingen 1989-11-20. Stockholm: UNICEF Sverige, 2009
 10. Handbok om barnkonventionen, Holm, Kristina (red.). Stockholm: UNICEF Sverige, 2008
 11. Barnombudsmannen. Viktigast av allt. Om barnets rättigheter i familjen (foldrar). Stockholm: Barnombudsmannen; 2015.
 12. Nationella folkhälsokommittén. Hälsa på lika villkor - nationella mål för folkhälsan (SOU 2000:91). Stockholm: Socialdepartementet, 2000
 13. Regeringens proposition 2002/03:35. Mål för folkhälsan. Stockholm: Regeringskansliet, 2003
 14. Regeringens proposition 2007/08:110. En förnyad folkhälsopolitik. Stockholm: Socialdepartementet, 2008
 15. Jämställd vård – olika vård på lika villkor (SOU 1996:133). Stockholm: Socialdepartementet, 1996
 16. Socialstyrelsen. Stockholm:
 17. Folkhälsomyndigheten. Att växa som föräldragruppsledare – ett handledningsmaterial. Folkhälsomyndigheten;
 18. Näsholm, Christina & Barth, Tom. Motiverande samtal – MI: att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor. Lund: Studentlitteratur; 2006.
 19. Om mödra- och barnhälsovårdens syn på föräldraskapets ordning (SOU 2005:73, bilaga 4). Stockholm: Socialdepartementet, 2005
 20. Folkhälsomyndigheten.
Till toppen av sidan