Uteblivna besök på BVC

INFORMATIONSMATERIAL

Barnhälsovården ska erbjuda alla barn 0–6 år regelbundna hälsobesök via vårdnadshavaren. Om ett barn uteblir från avtalade tider hos hälso- och sjukvården kan det vara ett uttryck för omsorgssvikt.

Barnets rätt till barnhälsovård och barnhälsovårdens ansvar

Alla barn har rätt till förebyggande hälso- och sjukvård (barnhälsovård) enligt konventionen om barnets rättigheter, artikel 24. Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. (2 § HSL)

Barnhälsovården når nästan alla barn i förskoleåldern

Barnhälsovården ska erbjuda alla barn 0–6 år regelbundna hälsobesök via vårdnadshavaren. Under barns två första levnadsår är barnhälsovården en av de få samhälleliga institutioner som har möjlighet att tidigt uppmärksamma behovet av insatser för barn. Alla barn går inte i förskolan, vilket innebär att barnhälsovården kan vara den enda instans som möter dessa barn.

Barn är beroende av sina föräldrar när det gäller tillgång till hälso- och sjukvård. Om ett barn uteblir från avtalade tider hos hälso- och sjukvården, kan det vara ett uttryck för omsorgssvikt. Det finns ett professionellt ansvar för att de barn som uteblir från undersökningar och besök ska uppmärksammas. Professionell försummelse av utsatta barns hälso- och sjukvård kan undvikas genom etablerade rutiner och ledningssystem.

Barn som far illa eller riskerar att fara illa – reviderad version 2014 Socialstyrelsen. 

Orosanmälan, Socialstyrelsen 2014

Läs mer i Rikshandboken om Barnhälsovårdens roll och ansvar, Hur ska du agera vid misstanke och Föräldrainformation om anmälan till socialtjänsten.

Vid uteblivet besök

När ett barn inte kommer till ett avtalat besök och familjen inte hör av sig ska barnhälsovården i första hand kontakta familjen via telefon eller skicka en ny inbjudan. Tolk som är beställd kan användas för att ringa familjen direkt för att boka ny tid.

Exempel på frågeställningar vid uteblivet besök:

  • Finns barnet på den adress som inbjudan skickats till?
  • Har mamman tid för efterkontroll hos mödrahälsovården (gäller nyfött barn)?
  • Har familjen varit på familjecentralens öppna förskola?
  • Har det vid tidigare kontakter funnits anledning till oro?

Om barnhälsovården inte har fått kontakt med familjen trots ny inbjudan och/eller kontaktförsök via exempelvis hembesök, skickas ett brev med uppmaning att familjen hör av sig snarast.

För ett barn kan det utvecklingsmässigt hända mycket på en tid som för en vuxen kan upplevas kort. Om anledningen till uteblivet besök skulle handla om ett barn som riskerar att fara illa, är det av ytterst stor vikt att det inte går för lång tid innan barnhälsovården får kontakt med familjen eller att anmälan till socialtjänsten görs.

Till toppen av sidan