Miljön på en barnavårdscentral

METODER OCH RIKTLINJER

Hur en barnavårdscentrals lokaler ska vara utformade och inredda samt vilken utrustningen som ska finnas enligt riktlinjer för verksamheten.

Barnhälsovårdens personal ska sätta sig in i barnets situation för att bättre kunna ta tillvara barnets intresse och verka för barnets bästa vid besök på barnavårdcentralen (1). Exempelvis att lokaler, utrustning och hjälpmedel är anpassade för barnhälsovård (2).

Hur skapar man en bra relation till barnet samtidigt som man följer och bedömer barnets utveckling? Hydén och Baggens beskriver dessa hjälpmedel som (3):

  • Verbala resurser – hur språket anpassas så att barnet förstår det som sägs.
  • Kroppsliga resurser – hur kroppen används som verktyg för att visa barnet vad som förväntas i situationen.
  • Rumsliga resurser – hur mottagningsrummet ger förutsättningar för kommunikation.

Barnhälsovårdens lokaler ska utstråla trygghet. Detta kan man uppnå med hjälp av färger, belysning, möbler, tavlor, mobiler och leksaker. Miljön ger viktiga signaler om den syn vårdgivaren har på barn och föräldrar. Ett väntrum där man lagt ner omsorg på att skapa en varm och inbjudande miljö gör det lättare att skapa en god relation och delaktighet med barn och föräldrar.

BVC-lokalerna ska vara lätta att nå med barnvagn. I anslutning till barnavårdscentralen bör det finnas en skyddad plats under tak där man kan parkera barnvagnen.

Alla rum avsedda för barn ska vara barnanpassade, barnsäkra och anpassade för olika funktionshinder.

Ta gärna kontakt med miljösamrodnaren på Miljöavdelningen i ditt landsting vid planering och utrustning av lokaler för barnhälsovård.

Väntrummet på BVC

Det är ett barns rättighet att vid besök på BVC inte smittas av infekterade barn eller vuxna (1). Väntrummet på BVC ska vara skilt från sjukvårdande verksamhet, så att barn inte behöver vänta tillsammans med infekterade patienter som besöker andra mottagningar.

I entrén bör det finnas gott om plats för av- och påklädning. Det bör finnas möjlighet att lägga det lilla barnet säkert till exempel i en vagga, medan föräldern tar av sig ytterkläder. I anslutning till väntrummet ska det finnas skötrum och toalett

En avskild amningsplats med en skön fåtölj placerad så att mor och barn får en möjlighet att känna lugn och ro ska också finnas.

Som nybliven förälder är man mottaglig för information och idéer när man besöker barnavårdcentralen. Möbler och annan inredning kan fungera som inspirerande exempel.

 

Ett barnanpassat väntrum

Väntrummet på BVC ska möbleras för barn ur ett barnperspektiv och vara barnsäkert. I ett barnanpassat väntrum ska det finnas lekmöjligheter för barn i olika åldrar på en tillräckligt stor yta. Barnmöbler, förvaringshyllor och leksaker ska vara lätta att rengöra.

Ett barnanpassat väntrum ska också ha plats för olika aktiviteter; en lekhörna, en läshörna med böcker för barn och föräldrar. På många ställen samarbetar BVC och bibliotek. Barnbibliotekarien kan ge förslag på barnböcker för olika åldrar liksom böcker om barn- och föräldraskap.

Till papporna

Tänk på genusperspektivet i utbudet av böcker, tidningar och broschyrer i väntrummet. Vilka bilder finns på meddelandet på anslagstavlor, i broschyrer och på tavlor?

En anslagstavla för skriftlig information bör placeras väl synlig.

I många landsting är det förbud på kommersiell reklam varför man måste vara noga med vad man lägger ut för information i väntrummet.

Mottagningsrummet på BVC

Det är viktigt att möblera mottagningsrummet med ett barnperspektiv när man inreder ett mottagningsrum på BVC.

Ett bra mottagningsrum behöver en golvyta på minst 16 kvadratmeter. Det ska vara så stort att både barn, föräldrar, sjuksköterska, läkare och eventuell tolk eller närstående får plats samtidigt vid besöket. Dessutom bör det finnas plats för en vårdstuderande eller annan auskultant.

Av sekretesskäl ska lokalen vara så utformad att samtal som förs i lokalen, inte kan uppfattas av obehöriga. Samtal och undersökningar ska kunna ske ostört.

Hälso- och sjukvårdslagen SFS 1982:763 anger i § 2 e; Där det bedrivs hälso- och sjukvård ska finnas lokaler som behövs för att god vård ska kunna ges, (Sekretesslagen SFS 2009:400).

I samtal med barn och föräldrar

Barn behöver utrymme, både tid och rumsligt, för att kunna använda sin kompetens, anpassa sig till situationen, engagera sig och göra sig delaktiga i den kommunikation som görs vid hälsobesök (4).

Mottagningslokalens utformning har stor betydelse för att få ett bra hälsofrämjande samtal. Förutsättningar för ett bra samtal ökar när vårdgivare och föräldrar sitter kring ett runt bord. En lekhörna gör att barnet och äldre eller yngre syskon kan leka under föräldrasamtalet.

En förutsättning för ett bra hälsobesök är att barnet inte förknippar besöket med sjukvård, där erfarenheterna kan ha varit sådana att barnets spontana beteende hämmas. Barnavårdcentralens mottagningsrum behöver en fri golvyta för bedömning av motorisk utveckling och rörelsemönster, syn- och hörselprövningar. Det måste också finnas bra leksaker för motorisk observation exempelvis boll, klossar, docka och kritor (enligt BHV-journalens utvecklingsbedömningar).

Det ska finnas utrymme för synskärpetavla HVOT med belysningsskåp och pektavla. Belysningsskåpet ska inte vara placerat på samma vägg som ett fönster. Barnet bör ha fönstret bakom sig eller möjligen vid sidan. Lampor  får inte blända barnet. Ta gärna kontakt med ortopist på ögonklinik vid frågor.

Av hygieniska skäl ska mottagningsrummet vara utrustat med handfat, rinnande vatten, flytande tvål och handsprit (5). Digital våg och redskap för längdmätning bör finnas inne på mottagningsrummet. Eftersom barnen ska vägas avklädda är det viktigt att vågen finns i mottagningsrummet så barnets integritet skyddas. Många frågor kommer upp i samband med vägning och mätning, man har också utmärkta möjligheter att se samspelet föräldrar och barn samt få en uppfattning om barnets mognad och utveckling.

De minsta barnen undersöks och mäts på undersökningsbord för spädbarn och lite äldre barn undersöks i föräldrarnas knä. En större undersökningsbrits bör finnas tillgänglig på mottagningen för äldre barn vid särskilda frågeställningar. Stetoskop, otoskop, oftalmoskop, ficklampa, reflexhammare, spatlar, leksaker och ritmateriel för utvecklingsbedömningar ska finnas i mottagningsrummet.

Föräldragruppsrum

Lämpliga lokaler har stor betydelse för att föräldrastöd i grupp ska fungera bra. Miljön är betydelsefull för den stämning man vill förmedla. Färger, ljus, möblering och växter kan hjälpa till att skapa en varm atmosfär som inverkar positivt i kontakt och samtal. Eftersträva att föräldrar och barn kommer i samma nivå. Använd exempelvis golvkuddar att sitta på för föräldrar och en mjuk avtorkningsbar golvdyna för barnen att vara på.

I föräldragruppsrummet bör det finnas tillgång till internetuppkoppling och utrustning till att visa film med. Många bra filmer finns att hämta från hemsidor t.ex. om amning och barnsäkerhet. Det bör också finnas plats till förvaring av föräldragruppsmaterial. Lämpliga leksaker för barn i olika åldrar.

En skötplats med tillgång till vatten bör finnas i nära anslutning till föräldragrupprummet.

Förvaring och beredning av vaccin

Vacciner ska förvaras i speciellt låsbart medicinkylskåp med kontroll så att det håller rätt temperatur för vacciner (2-8° C). I när anslutning ska det finnas plats att avskilt bereda vaccin. Det ska också finnas tillgång till ett låsbart skåp för sprutor och kanyler. Smittförande, skärande och/eller stickande avfall ska samlas upp i förpackningar eller behållare som skyddar mot stick och skärskador.

Läs mer på Socialstyrelsen (SOFS, 2005:26)

Dokumentation

Skrivbordet bör ha tillräcklig skrivyta och plats för dator, telefon och telefonsvarare. Telefon med telefonsvarare är nödvändig utrustning, men ingående telefonsamtal får inte störa pågående besök annat än i akuta situationer.

Ett allt för stort skrivbord kan försvåra kontakten med familjen och förstärka personalens myndighetsroll.

Flertalet BVC har infört datoriserade journalsystem. Placera dataskärmen så föräldrarna kan ta del av journalen. Datorn bör vara kopplad till skrivare i nära anslutning till mottagningslokalen. Om pappersjournaler används ska de förvaras i en brandsäker låst vagn på mottagningsrummet.

Förrådsutrymme

BVC behöver förråd i nära anslutning till mottagningsrummet, för bl.a. broschyrer, förbrukningsmaterial, besöksväska och bärbar våg för hembesök.

Vårdhygien

Hygienrutiner på BVC - Landstinget i Blekinge

Hygienrutiner och klädregler - Vårdhandboken

Basal hygien i vård och omsorg - Socialstyrelsen

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan