Arbetsbeskrivning för dietist inom centrala barnhälsovården

PROFESSIONER INOM BHV

Arbetsbeskrivning för diestister

Revideringen fastställd i september 2015:

Arbetsbeskrivning för dietist inom Centrala Barnhälsovården.pdf

Centrala barnhälsovårdsteamets uppgift

 • Barnhälsovården ska erbjuda alla barn i förskoleåldern en förebyggande hälsovård.
 • All BVC-personal ska ha tillgång till ett centralt barnhälsovårdsteam (CBHV-team).
 • CBHV-teamet har en rådgivande funktion med ansvar för metodutveckling, utvecklings- och utbildningsinsatser, verksamhetsuppföljning, kvalitetssäkring samt att ge konsultationsstöd till BVC-personalen.
 • CBHV-teamet ansvarar också för att, i enlighet med nationella program, författningar och handlingsplaner, utarbeta riktlinjer och/eller kravspecifikationer för verksamheten på BVC.
 • CBHV-teamet utgör också en länk mellan landsting och kommunens hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för förskolebarn.

Dietistens kompetens

CBHV-teamets arbete präglas av samverkan, där alla yrkeskategoriers kompetens tillförs teamet. Dietisten i CBHV-teamet besitter spetskompetens inom nutrition och specifikt den pediatriska nutritionen. Dietisten har den kompetens som krävs för att anpassa generella näringsrekommendationer/kostråd till individ/grupp samt att ge kostbehandling vid olika kostrelaterade sjukdomstillstånd. Dietisten tar hänsyn till fysiologiska, sociala, psykologiska och kulturella faktorer som påverkar förutsättningarna för ett optimalt energi- och näringsintag.

Dietistens uppdrag I CBHV-teamet är:

 • Att i nära samverkan med övriga yrkesgrupper i CBHV-teamet verka för att optimera det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom barnhälsovården.
 • Att tillföra CBHV-teamet förstärkt nutritionskompetens i teamets uppgift och funktion, enligt ovan.
 • Att verka för att nutritionsarbetet inom barnhälsovården bedrivs utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet i enlighet med nationella program, författningar och handlingsplaner (t.ex. WHO*, NNR*, ESPGHAN*, EFSA*, SLV*).
 • Att representera CBHV-teamet i regionala och nationella nätverk, vid möten och remissrundor inom nutritionsområden som berör barnhälsovården.
 • Att verka för att nationella och regionala mål, riktlinjer samt nya forskningsrön gällande nutrition förs ut och implementeras på regional och lokal nivå.
 • Att i samverkan med CBHV-teamet tillhandahålla BVC-personal utbildning inom nutritionsområdet.
 • Dietisten har en rådgivande och stödjande funktion för all BVC-personal. Både i det generella och det riktade nutritionsarbetet samt i föräldrastödet på BVC, individuellt och i grupp.
 • Att tillhandahålla och bistå med aktuell information och material gällande nutrition riktat mot BVC.

Dietistens behörighet:

Legitimerad dietist 180/240 hp, (kandidat/magisterexamen)

Förkortningar

* WHO - World Health Organisation ,*NNR – Nordiska näringsrekommendationer, *ESPGHAN - The European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition, *EFSA – European Food Safety Authority, *SLV – Svenska Livsmedelsverket

Till toppen av sidan