Barnhälsovårdens nationella programråd (BNP)

STRATEGIER OCH KVALITETSSÄKRING

Om barnhälsovårdens nationella programråds uppdrag och funktion.

Barnhälsovårdens nationella programråd (BNP) är en gemensam funktion för de centrala BHV-enheterna med uppgift att leda processen med det nationella programmet.

Den består av fyra personer som går omlott och väljs för fyra år i taget. Nya ledamöterna utses vid de nationella BHV-dagarna och representerar professionerna barnläkare, distriktssköterska, barnsjuksköterska och psykolog. Andra professioner kan adjungeras vid behov.

BNP:s arbete följs upp årligen på de nationella BHV-dagarna och bygger på en nära samverkan i demokratisk anda.

BNP:s uppdrag

Förvaltning

 • Bevaka att BHV-programmet finns och används i enlighet med Vägledning för BHV (Socialstyrelsen) och Rikshandboken.
 • Bevaka möjligheter att omsätta program.
 • Belysa framgångsfaktorer respektive hindrande/risk faktorer vid implementering.
 • Återkoppla erfarenheter från landet till professionen/CBHV-enheterna och Socialstyrelsen.

Uppföljning

 • Kartlägga vad som sker i landet till exempel via enkäter.
 • Delge erfarenheter från landet vid våra nationella BHV-möten.
 • Ta del av och stödja arbetsgruppernas arbete och resultat.

Utveckling

 • Bevaka pågående utvecklingsarbeten.
 • Initiera specifika utvecklingsområden vid behov.
 • Prioritera utvecklingsområden utifrån behov i nationen.
 • Ta emot och förbereda motioner som inkommer till det årliga BHV-mötet.
Till toppen av sidan