Ikterus

HUD NYFÖDDA

Om orsaker och åtgärder vid ikterus eller gulsot hos nyfödda.

Ikterus eller gulsot hos nyfödda. Gulfärgning av hud och ögonvitor.

Det är viktigt att bedöma såväl färgen på ögonvitorna som hudfärgen med barnet helt avklätt i neutralt ljus, gärna vid ett fönster. Konstgjort ljus och gulmålade väggar kan förvilla. Avföringens färg har stor betydelse – avfärgad avföring som saknar den normala gallans gula pigment bör föranleda tidig provtagning för bestämning av såväl konjugerat som totalt bilirubin hos ett gult barn.

Fakta om bilirubin

Bilirubin bildas när blodets röda färgämne bryts ned. Bilirubin ger urinen respektive avföringen dess typiska gul-bruna färg.

Det ursprungliga bilirubinet är ett fettlösligt ämne (okonjugerat bilirubin) som i låga koncentrationer är ofarligt. I höga koncentrationer (över ca 400 mikromol/liter) har det dock skadlig inverkan på hjärnan. Den mogna levern förvandlar fettlösligt (okonjugerat) bilirubin till en vattenlöslig (konjugerad) form som utsöndras dels i gallan till tarmen och sedan till avföringen, dels via njurarna till urinen.

Fysiologisk gulsot (se nedan) är vanlig hos barn under den första levnadsveckan, och behöver oftast inte behandlas. Hos barn som blir påtagligt gula kontrollerar man bilirubinnivån, och höga nivåer av okonjugerat bilirubin undviks genom ljusbehandling. Förhöjda nivåer av konjugerat bilirubin å andra sidan indikerar gallstas och föranleder överväganden enligt nedan.

Vanligtvis försvinner denna fysiologiska gulsot under andra levnadsveckan. En liten del av barnen förblir gula även efter den andra levnadsveckan. Vid denna ålder, och absolut senast vid 3 veckors ålder, är det mycket viktigt att initiera blodprovstagning för bestämning av nivåerna av både totalt och konjugerat bilirubin. De gula barn som då har en förhöjd andel av konjugerat bilirubin (dvs. mer än 20% av totalt bilirubin) har definitionsmässig spädbarnskolestas och måste omgående handläggas utifrån detta. Detta är viktigt dels för att identifiera allvarliga behandlingskrävande tillstånd och dels för att minimera riskerna för komplikationer såsom K-vitaminbristorsakade blödningar. De barn som fortsätter att ha huvudsakligen förhöjt okonjugerat bilirubin har i sällsynta fall någon bakomliggande sjukdom som orsak, t.ex. hypotyreos (1,2).

En barnläkares bedömning behövs för att utreda såväl konjugerad som okonjugerad hyperbilirubinemi.

Orsak till hyperbilirubinemi

Fysiologisk gulsot (ikterus): Ökad mängd bilirubin p.g.a sönderfall av stort antal röda blodkroppar och otillräcklig nedbrytningsskapacitet i levern, når oftast kulmen inom 4-6 dagar. Ger okonjugerad hyperbilirubuinemi.

Immunisering: Blodkroppssönderfallet ökar ytterligare om mammans och barnets blodgrupper (ABO, Rh, osv) inte stämmer överens och modern immuniserats (bildar antikroppar) mot barnets blodkroppar. Immunisering ger ofta snabbt stigande okonjugerat bilirubin redan under första eller andra dygnet.

Bröstmjölksutlöst ikterus: Måttlig ikterus med okonjugerad hyperbilirubinemi efter 2-4 veckors ålder hos i övrigt friska helammade barn, anses bero på att komponenter i bröstmjölken påverkar omsättningen av bilirubin.

Gallstas (kolestas): Kvarstående ikterus med konjugerad hyperbilirubinemi (andelen konjugerat bilirubin är minst 20 % av totalt bilirubin). Barn med gallstas är oftast vitala och ser förutom gulheten friska ut, har god matlust och uppvisar normal tillväxt under de första månaderna. Ett viktigt kliniskt fynd som indikerar gallstas och som bör föranleda omgående provtagning är avfärgad avföring, dvs. där den normala gallans gula pigment saknas (3). För att säkert utesluta konjugerad hyperbilirubinemi med risk för allvarlig lever- och gallvägssjukdom hos barn med kvarvarande ikterus är det helt avgörande med att provtagning initieras senast vid 3 veckors ålder.

Åtgärder vid tidig gulsot

Om huden på barnets ben är gul på tredje dygnet eller tidigare ska bilirubin kontrolleras. Likaså vid påtagligt gul hud när som helst (4).

Ljusbehandling: Barnets hud belyses med blå-grönt ljus i våglängdsområdet 450 nm. Ljusbehandling förvandlar bilirubinet till en form som kan utsöndras i urinen.

Utbytestransfusion: Vid mycket höga bilirubinnivåer eller vid mycket snabbt stigande bilirubinvärden kan delar av barnets blod bytas ut för att snabbt sänka bilirubin och avlägsna antikroppar i barnets blod.

Okunjugerad hyperbilirubinemi - gränser för åtgärder

Hyperbilirubinkurva. Illustration.
Hyperbilirubinkurva.

Nivåerna bör sänkas vid följande riskfaktorer:

  • Asfyxi med acidos.
  • Infektion.
  • Hypoglykemi.
  • Neurologiska symptom.
  • Prematuritet.
  • Lätt för tiden.
  • Snabb bilirubrinstegring

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan