Ögon, syn och synprövning - undersökning

SOMATISKA UNDERSÖKNINGAR

Synskärpeprövning, när undersökningen ska göras, utrustning, förberedelser, genomförande, riktlinjer för remittering till ögonläkare eller ortoptist.

Viktigt upptäcka allvarliga ögonsjukdomar

Det är viktigt att man så tidigt som möjligt kan finna de barn som har allvarliga ögonsjukdomar. Nedsatt synskärpa behöver inte medföra att föräldrar och andra närstående uppfattar att barnet ser dåligt. En objektiv synprövning är därför viktig.

För närvarande erbjuds synprövning till alla barn på BVC i Sverige vid 4 års ålder och i vissa fall även vid 5 års ålder. Synprövning görs även tidigare på ögonmottagningar vid misstanke om skelning eller synnedsättning. Fortsatta regelbundna synprövningar är viktiga kring skolstart och under skolåldern eftersom många brytningsfel utvecklas under ögonens tillväxt.

Socialstyrelsens Vägledning för BHV (2014) fann inte tillräckligt vetenskapligt underlag för att kunna fastställa kriterier för acceptabel synskärpa och dessa varierar därför ännu nationellt vid 4 års ålder. Regioner med lägre krav har i många fall valt att även syntesta vid 5 års ålder. Önskemål om ytterligare kunskapssammanställning kring detta har lämnats till Socialstyrelsen från BNP.

Synskärpeprövning

HVOT

Synprövning utförs vid 4 år (eventuellt vid 5 års ålder). Rekommenderad metod är HVOT på 3 meters avstånd (1, 2). Om förälder eller annan närstående funderar på barnets syn eller skelning i andra åldrar bör undersökning erbjudas även då. HVOT kan användas ned mot 3 års ålder för barn, som har lätt att medverka (3).

HVOT-tavlan har bokstäverna H, V, O och T placerade i rader. Bokstäverna har valts så att de inte påverkars av sammanblandning höger-vänster.

När ska undersökning göras?

 • Viktigt är att synskärpebestämningen sker så snart som möjligt kring 4 årsdagen
 • Rekommenderad ålder är 4 år ± 2 månader. Möjligheten att behandla en synnedsättning orsakad av brytningsfel eller skelning minskar med stigande ålder.
 • Undersökningen utförs av sjuksköterska på BVC
 • Undersökningen bör utföras då barnet är piggt och känner trygghet i undersökningsmiljön

Utrustning

 • Synskärpetavla HVOT, träningskort (enstaka stor bokstav), belysningsskåp och pektavla
 • Belysningsskåpet ska inte vara placerat på samma vägg som ett fönster
 • Barnet bör ha fönstret bakom sig eller möjligen vid sidan. Lampor får inte blända barnet.
 • Ocklusionslapp

Förberedelse

 • Se till att miljön är så lugn att barnet inte störs. Endast anhöriga, undersökaren och ev. elev bör finnas i rummet.
 • Barnet får sitta i förälders knä eller på en egen stol med ett litet bord framför sig
 • Avståndet från barnets ögon till synprövningstavlan ska vara 3 meter
 • Tavlan ska sitta i barnets ögonhöjd
 • Pektavlan placeras framför barnet eller i barnets knä. Lösa bokstäver kan användas som alternativ, om barnet föredrar att hålla upp dessa istället för att peka på tavlan.
 • Förklara för barnet hur synprövningen går till
 • Peka först på några stora bokstäver utan att täcka för något öga. Undersökaren står vid synskärpetavlan och barnet har pektavlan framför sig. Förklara för barnet att det gäller att peka på samma bokstav på pektavlan, som den undersökaren pekar på.
 • Undersökaren ska förvissa sig om att barnet har förstått
 • Täck sedan för vänster öga med tät lapp tillverkad av hudvänlig tape eller häfta. Glasögon med tät lapp för ena glaset är ett alternativ. Man måste då använda en stor lapp som täcker ordentligt såväl mot näsan som uppåt och nedåt.

Genomförande

 • Det är en god regel att alltid börja med höger öga så att man ständigt har samma rutin för att undvika förväxling
 • Börja prövningen med någon stor bokstav för att se att barnet har förstått
 • Fortsätt snabbt nedåt i mitten av tavlan
 • När man tror att man kommit till den rad som barnet nätt och jämt ser börjar man pröva flera bokstäver i rad
 • För att en rad ska vara godkänd bör minst 4 bokstäver i mitten av raden klaras
 • Tala inte om för barnet om det visat fel, utan uppmuntra det att fortsätta
 • Se upp för huvudvridningar och var observant på om barnet trixar och försöker kika förbi förtäckningen
 • Tänk på att det går att se med det förtäckta ögat genom minsta lilla springa
 • Om undersökningen inte går att genomföra på grund av bristande medverkan eller vid tveksamt resultat av annan anledning än trolig synnedsättning, omprövas synskärpan på BVC efter cirka en månad
 • Vid omprövning bör man börja med sämsta ögat och vid tidpunkt då barnet är utvilat

LEA

Lea-tavlan har fyra symboler placerade i rader. Barnen får berätta vad de ser för symbol eller peka på medföljande pektavla.Testavståndet är tre meter.

Förberedelse och genomförande

 • Pektavlan med de fyra symbolerna placeras framför barnet.
 • Undersökaren visar med stora tavlan framför barnet hur testen går till. Förklara för barnet att de kan berätta vilken symbol de ser eller peka på samma symbol på pektavlan som undersökaren pekar på.
 • Förvissa dig om att barnet förstått.

Förtäckning

 • Tät lapp (opticlude) på huden är allra bäst. Glasögon med tät lapp för ena glaset är ett alternativ. Man måste då använda en stor lapp som täcker ordentligt framför allt mot näsan och uppåt.
 • Se upp för huvudvridningar och var observant på om barnet trixar och försöker kika förbi förtäckningen.
 • Tänk på att det går utmärkt att se med det förtäckta ögat genom minsta lilla springa.

Undersökning

 • Börja prövningen med någon stor symbol överst på tavlan för att se att barnet har förstått.
 • Fortsätt snabbt nedåt i mitten av tavlan.
 • Först när man tror att man kommit till den rad som barnet nätt och jämt ser börjar man pröva flera symboler i rad.
 • Om ett barn medverkar bra i början men sedan blir ovilligt och börjar konstra, kan detta vara ett tecken på dålig synskärpa.
 • Tala inte om för barnet om det visat fel utan uppmuntra till. att fortsätta undersökningen

Remiss till ögonläkare eller ortoptist - riktlinjer

Enligt Socialstyrelsens Vägledning för barnhälsovård 2014 är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att säga när barn ska remitteras för vidare undersökning. I de flesta landsting remitteras barn om mätningen ger ett resultat sämre än 0,8 på något öga vid två testningar, medan andra har en gräns på 0,65. De flesta landsting som har en gräns på 0,65 vid fyra års ålder rekommenderar synprövning vid 5 år, se regionalisering för respektive landsting.

 • Om föräldrarna tycker att barnet verkar ha synproblem skrivs remiss till ögonläkare även om synskärpan är tillräcklig enligt kriterier för åldern
 • Vid misstanke på skelning, även om man inte ser någon skelning vid undersökningen och även om synskärpan är god, remittera
 • Stor skillnad i synskärpan mellan ögonen kan inte förklaras med bristande mognad utan orsakas sannolikt av behandlingskrävande synfel och behöver utredas vidare

Barn som inte medverkar

 • I de fall barnet inte tycks förstå undersökningen och inte klarar av att medverka föreslås förnyad undersökning. I vissa fall när barnet ej vill medverka får man försöka lirka sig fram vid nytt besök.
 • Barnets ovilja kan bero på att han/hon inte har förmåga att förstå instruktionerna eller faktiskt ser dåligt. BVC får aldrig släppa ett sådant barn med anteckningen "Vill ej" i BHV-journalen utan måste försöka ta reda på orsaken. Förutom att remittera till ögonläkare eller ortoptist rekommenderas utvidgad undersökning med t.ex. hembesök kontakt med förskola och läkarbesök.
 • Barn med utvecklingsavvikelser kan ha svårt att förstå eller följa instruktionerna. Eftersom många av dessa barn även har synnedsättning är det viktigt att man inte väntar tills de eventuellt klarar synprövning med HVOT utan remitterar till ögonläkare eller ortoptist för undersökning med andra metoder.

Skelning (Strabism)

Barn som skelar behöver också upptäckas för att synutvecklingen inte ska hämmas. Vid varje tillfälle när föräldrar tar upp frågor eller oroar sig för barns ögon/syn bör undersökning om skelning utföras.

Läs mer i Rikshandboken om Skelning.

Varför är skelning viktig att upptäcka?

Skelning ger från början dubbelseende, vilket resulterar i att det skelande ögats bild hämmas i hjärnans syncentrum. Detta hindrar synutvecklingen och ger nedsatt syn.

Vid 6, 10-12 och 18 månaders ålder bör man fråga föräldrarna om de misstänkt skelning och titta på ljusreflex och rörlighet.

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan