Vaccination

Hepatit B monovalent vaccin

Hepatit B-vaccinets egenskaper, hantering, förvaring, när och hur vaccinet ska ges och eventuella biverkningar.

Vaccinets egenskaper

Hepatit B-vaccin är en steril suspension som innehåller renade ytantigen av gällande virus framställt genom rekombinant DNA-teknologi och som adsorberats till aluminiumhydroxid.

Vaccinet har i studier visat sig ha en skyddseffekt på > 95 procent hos nyfödda, barn och vuxna som är immunkompetenta. Motsvarande skyddseffekt fanns vid vaccination av nyfödda vars mödrar var HbeAg positiva.

Hur länge skyddet varar är inte helt känt, men aktuella data talar för långvarigt (>10 år) skydd.

Injektionsteknik

Före användandet ska vaccinet omskakas ordentligt så att det blir en homogen något ogenomskinlig suspension.

Mycket god handhygien är nödvändig. Avtvättning eller desinfektion av injektionsstället fordras inte om huden ser ren ut.

Vaccinet ges som intramuskulär injektion i låret på spädbarn och i överarmen på äldre barn.

Aspiration för att undvika intravasal injektion behövs inte, eftersom stora kärl saknas på rekommenderade injektionsställen.

Lämplig nål för späd- och småbarn vid intramuskulär injektion: Blå eller Orange; 25 mm lång och 0,6 mm respektive 0,5 mm i diameter.

Administration

Administration i alla åldrar

Intramuskulär injektion i låret. Låret kan användas som injektionsställe i alla åldrar.

Administration över 1 års ålder

Till barn över 1 år kan intramuskulär injektion även ges i överarmen.

För instruktioner med bilder se Injektionstekniker

Ålder och intervall

Barn under ett år

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla barn under ett år erbjuds vaccination mot hepatit B (1). Vaccination ges med kombinationsvaccin i ordinarie schema det vill säga vid 3, 5 och 12-månaders ålder

Grupper med ökad risk

Folkhälsomyndigheten rekommenderar även hepatit B-vaccination till barn med:

  • sitt ursprung från medel- och högendemiska länder*
  • kronisk hepatit C
  • hiv
  • njursvikt och/eller i aktiv uremivård
  • familjemedlemmar som har hepatit B (se även Nyfödda till HBsAg positiva mödrar nedan)
  • syskon till adoptivbarn från medel- och högendemiska länder*
  • barnomsorg där det finns barn med hepatit B.

 * Riskländer avseende Tuberkulos och Hepatit B

Vid vaccination mot endast hepatit B ges tre doser med monovalent hepatit B-vaccin. Intervallet mellan dos 1 och 2 bör vara minst en månad, och mellan dos 2 och 3, sex månader.

Om barnet är HBsAg positiv bör det inte vaccineras mot hepatit B.

Nyfödda barn till HBsAg positiva mödrar

Om modern är bärare av hepatit B finns stor risk (>90 procent) att barnen bli smittade vid förlossningen eller under graviditeten. Via blodprov på barnmorskemottagning identifieras mödrar som är bärare av hepatit B-smitta.

För att skydda barnet vaccineras barnet redan på förlossningen med Dos 1 av monovalent vaccin mot hepatit B. Samtidigt ges inom 48 timmar immunglobulin mot hepatit B till de barn vars mödrar är mycket smittsamma (HBeAg-positiv).

I handlingarna från BB eller neonatalavdelning till BVC ska framgå om mamman är bärare och om barnet vaccinerats samt var fortsatt vaccination planeras.

vaccinationsschema hepatit B
Dos 1 Ges snarast efter födelsen på förlossningsklinik  
Dos 2 1 månads ålder Monovalent hepatit B-vaccin
Dos 3 3 månaders ålder 6-valent kombinationsvaccin med
difteri, stelkramp, kikhosta, polio, hib och hepatit B
Dos 4 5 månaders ålder 6-valent kombinationsvaccin (se dos 3)
Dos 5 12 månaders ålder 6-valent kombinationsvaccin (se dos 3)

En till två månader efter avslutad vaccination (sammanlagt fem doser mot hepatit B) rekommenderas kontroll av antikroppsnivå (anti-HB) eller provtagning/rutiner enligt lokala föreskrifter (till exempel HbsAg).

Läkare bedömer om barnet fått bra skydd mot hepatit B eller om det trots vaccinationen ändå blivit smittat. Läkarens bedömning och åtgärd ska införas i BHV-journalen.

Kontraindikationer

När ska vaccination uppskjutas eller ställas in?

Påverkat allmäntillstånd och/eller feber. Känd överkänslighet mot någon komponent som ingår i vaccinet.

Biverkningar

Vanliga (>1/100): Ömhet, rodnad och induration på injektionstället.
Sällsynta (<1/1000): Allmänna: Trötthet, feber, allmän sjukdomskänsla, influensaliknande symtom.
CNS: Yrsel, huvudvärk, domningar.
GI: Illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor
Hud: Utslag, klåda, urtikaria
Lever: Onormal leverfunktion
Muskler och skelett: Ledont, muskelont.
Mycket sällsynta (<1/10000): Se FASS

Vem vaccinerar och betalar?

Hepatit B vaccination ingår inte i barnhälsovårdens allmänna vaccinationsprogram utan är en så kallad riktad vaccination.

Specialistutbildad distriktssjuksköterska eller barnsjuksköterska är behörig att ordinera grundvaccination till alla barn under ettårs ålder och vaccination till riskgrupper. Till barn som inte är i riskgrupp och är äldre än ett år ska läkare ta individuell ställning och ordinera vaccination.

Vaccination av barn före skolåldern kan med fördel utföras på barnavårdcentralen, som har stor vana vid vaccinationer av små barn och dessutom har kännedom om barnets hälsa.

Samtliga landsting och regioner har år 2016 infört vaccination mot hepatit B som kostnadsfri allmän vaccination till alla barn under ettårs ålder.

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan