Vaccination

Testa dina kunskaper - Vaccinationer

Här kan du testa dina kunskaper angående vaccinationer. Endast ett svarsalternativ är rätt.

Difteri skulle snabbt kunna spridas till Sverige om vi inte hade ett bra vaccinationsskydd. Finns det antibiotikabehandling för att behandla sjukdomen?
De få personer som drabbats av tetanus (stelkramp) i Sverige på senare år har saknat vaccinationsskydd. Kan man skaffa sig immunitet efter genomgången infektion?
Röda hund orsakas av virus och är för barn och vuxna en ofarlig sjukdom som ibland kan ge ledont. Varför vaccineras barn mot Röda hund?
Symtom vid tuberkulos kan saknas eller vara obetydliga. Långvarig hosta, feber, avmagring, förstorade lymfkörtlar eller erythema nodosum är symtom som ska ge misstankar. Vilka vaccineras med BCG-vaccin?
Tuberkulintest (TST) och BCG-vaccination ska inte betalas av föräldrarna eller någon annan än vårdgivaren. Stämmer detta?
Vid Tuberkulintest (TST) framstår en reaktion som en platt, ojämn något förhöjd induration. Reaktionen ska efter tillverkarnas anvisningar avläsas efter:
Vid eventuell Tuberkulintest (TST) före BCG-vaccination bör indurationens storlek vara:
I de flesta andra länder ingår vaccination mot Hepatit-B i barnvaccinationsprogrammet. Vaccineras alla barn i Sverige?
Smittspridning av pneumokocker (Streptococcus pneumoniae) är vanligare på förskolor och på orter med hög antibiotikaförbrukning bland småbarn.
Vid separat poliovaccination ska vaccinationen ställas in vid:
När bör första dosen mot kikhosta generellt erbjudas (i schemat vid 3 månader)?
Angående vilka vacciner som kan ges samtidigt gäller enligt Folkhälsomyndigheten som regel INTE att:
När måste det för behörig sjuksköterska finnas läkarordination vid vaccination?
Till toppen av sidan