Vaccinationer som inte ingår i programmet

VACCINATION

Vad som gäller för vacciner som inte ingår i programmet såsom TBE, hepatit A, pneumokocker hos äldre barn, influensa, vattkoppor och resevacciner.

Hepatit A

Hepatit A förekommer i hög frekvens i Östra Medelhavsländerna, Östeuropa, Afrika, Asien, Syd- och Mellanamerika. Barn som ska vistas där under lång tid (6 månader eller mer) eller upprepade gånger bör liksom vuxna vaccineras. Likaså bör barn och vuxna i en familj vaccineras innan adoptivbarn från dessa områden tas emot.

Till barn fyllda 1 år är det bäst att ge aktiv vaccination mot hepatit A. Två doser ges med 6-12 månaders mellanrum. Om första dosen ges minst två veckor före avresa eller annan risk för exposition kan man räkna med ett visst skydd.

Om man har bråttom, till exempel efter en oväntad exposition bör immunglobulin ges. Immunglobulin kan ges i stället för hepatit A-vaccin till spädbarn från cirka 6 månaders ålder.

Pneumokocker hos äldre barn

Alla nyfödda barn i Sverige erbjuds Vaccin mot pneumokockinfektion från 1 januari 2009. Barn upp till 6 år erbjuds kompletteringsvaccination, äldre barn utan ökad risk för pneumokocksjukdom behöver ej vaccineras.

Barn som av medicinska skäl löper ökad risk för svår pneumokocksjukdom rekommenderas vaccination oavsett ålder. Det gäller till exempel barn med nedsatt mjältfunktion, gravt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling (till exempel organtranplanterade, cytostatikabehandlade eller behandling motsvarande >15 mg prednisolon/dag eller annan kraftigt immunsupprimerande behandling), neftrotiskt syndrom, cochleaimplantat, likvorläckage eller barn med cystisk fibros. Bedömningen görs av patientansvarig eller annan sakkunnig barnläkare.

Influensa

Vaccination rekommenderas endast till barn äldre än 6 månader med kroniska sjukdomar där influensainfektion innebär ökad risk för allvarlig sjukdom. Till gruppen med nedsatt infektionsförsvar kan även barn med Downs syndrom räknas. För barn med astma gäller svår astma, grad 4 med funktionsnedsättning. Bedömningen görs av patientansvarig eller annan sakkunnig barnläkare.

  • Barn med kronisk hjärt- eller lungsjukdom, inklusive astma.
  • Barn med kronisk lever- eller njursvikt.
  • Barn med kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering.
  • Barn med svårinställd diabetes.
  • Barn med ämnesomsättningssjukdomar.
  • Barn med extrem fetma som påverkar andningen.
  • Barn med neurologiska eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen.
  • Barn med flerfunktionshinder.

I Finland vaccineras alla barn sedan 2007 kostnadsfritt i åldern 6-35 månader och i USA rekommenderas vaccination till alla barn i åldern 6-59 månader.

Influensavaccin innehåller en mindre mängd äggprotein, men risken för reaktion hos äggallergiska barn bedöms som låg och vaccinet bör kunna ges till barn med måttlig äggallergi. Uttalat allergiska barn med risk för anafylaktiska reaktioner bör bedömas och vid behov vaccineras hos allergikunnig barnläkare.

Friska barn som inte tillhör riskgrupper kan vaccineras om föräldrarna så önskar. Vaccination mot influensa ingår inte i barnhälsovårdens vaccinationsprogram och är därför inte en uppgift för BVC.

Läs mer på Rekommendationer om influensavaccinationer till riskgrupper

TBE

TBE, Tick-borne encephalitis (fästingburen encefalit), sprids huvudsakligen via fästingar. Sjukdomen ses i Sverige framför allt längs ostkusten, och de flesta fallen har smittats inom Upplands och Södermanlands skärgårdar och de östra samt mellersta delarna av Mälaren, där ett antal särskilda riskområden har identifierats.

Flera fall har också rapporterats från Åland. Smittan har blivit vanligare kring Vättern och Vänern. Det är främst permanent- och sommarboende personer som insjuknar. Årligen rapporteras i Sverige cirka 150–200 fall. Sjukdomen är tämligen förekommande i de baltiska staterna och i centrala Europa (framför allt Österrike).

Vaccination brukar rekommenderas till permanent- och sommarboende i riskområden och till personer som vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk. Barn under ett år vaccineras inte.

Vaccination mot TBE ingår inte i det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige och ges därför inte på BVC. Vissa landsting erbjuder kostnadsfri TBE-vaccination till barn.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten Sjukdomsinformation om Tick Borne Encephalitis (TBE)

Vattkoppor

En allmän vaccination mot vattkoppor har diskuterats i Sverige. För närvarande rekommenderas vaccination i syfte att skydda barn med ökad risk. Exempelvis barn med allvarlig, underliggande sjukdom som sätter ned immunförsvaret, till exempel maligna sjukdomar och kronisk njursjukdom.

För att dessa barn inte ska smittas rekommenderas vaccination av syskon och nära kamratkontakter. Bedömningen görs av patientansvarig eller annan sakkunnig barnläkare

Läs mer på Folkhälsomyndigheten - Sjukdomsinformation om vattkoppor och bältros

Resevacciner

Reseprofylax, förutom mot de sjukdomar som ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet (difteri, stelkramp, kikhosta, polio, heamophilus infuenzae typ b, mässling, påssjuka, röda hund, samt för riskbarn BCG och hepatit B), ska inte ombesörjas av BVC och är inte kostnadsfri.

Observera att barn som ska resa till länder med hög förekomst av tuberkulos, stanna mer än tre månader och som kommer att vara i kontakt med lokalbefolkningen, ingår i definitionen av "riskgrupp för tuberkulos" och ska erbjudas BCG-vaccination av barnhälsovården.

Barnet bör ha fått sina ordinarie vaccinationer och ska eventuellt ha ytterligare några, beroende på resmål, resans längd och under vilka förhållanden resan sker. Rekommendationerna om vaccinationer är olika för olika länder och föräldrarna bör diskutera barnets behov av vaccinationer med en resemedicinsk expertis. Familjen hänvisas till vårdcentral, infektionsklinik eller vaccinationsmottagning.

I tveksamma eller svårare ärenden bör infektionsläkare rådfrågas.

Till toppen av sidan