Vacciner som ingår i barnvaccinationsprogrammet

Vaccin mot rotavirusinfektion

Rotavirusvaccinets egenskaper, hantering, förvaring, när och hur vaccinet ska ges, kontraindikationer och eventuella biverkningar.

Vaccinets egenskaper

Vaccin mot rotavirusinfektion innehåller levande, försvagade virus som orsakar en lindrig infektion, oftast inte märkbar. Vaccinet ger cirka 90 procent skydd mot allvarlig RVGE och cirka 75 procent skydd mot all RVGE. Vaccinet ger ett gott skydd i minst tre år.

Vaccinet är en oral lösning som innehåller sackaros och smakar sött. Rotavirusvaccin ger samma smärtlindring som att ge glukos före vaccinering med injicerbara vacciner 1. Vaccinet ges därför lämpligen före de andra vaccinerna i det allmänna programmet, vid tre månader och fem månader, beroende på vilket vaccin som används.

Om barnet har lätt för att kräkas är det en fördel om det inte matas före vaccinationen. Vaccinets effekt påverkas inte av vad barnet har ätit innan vaccinationen.

Vaccin mot rotavirusinfektion kan ges samtidigt eller med valfritt intervall till andra avdödade och levande vacciner.

Vaccinvirus kan utsöndras i avföringen i cirka 2-4 veckor efter given dos. God handhygien ska iakttas då det finns risk för smitta hos personer med kraftigt nedsatt immunförsvar om de byter blöjor på vaccinerade barn.

Vaccinet innehåller inga adjuvans eller konserveringsmedel. För övrig information se vaccinets bipacksedel eller FASS.

Administration och förvaring

Kom ihåg att vaccinet:

 • förvaras i kylskåp (2 –8 °C), får ej frysas
 • är ljuskänsligt och förvaras i originalförpackning
 • ska användas omedelbart efter att förpackningen öppnats
 • levereras färdigblandat i en endosbehållare som klämtub. Det består av en klar färglös vätska utan synliga partiklar.

Hur ska vaccinet administreras?

 • Vaccinet ges oralt.
 • Placera barnet i en lätt tillbakalutad ställning.
 • Kläm försiktigt på tuben i barnets mun mot insidan av kinden.
 • Om barnet spottar ut eller kräks upp vaccinet kan en ny dos ges vid samma vaccinationstillfälle. Mer än två doser ska inte ges vid samma tillfälle.
 • Vaccin som spills eller spottas ut ska torkas bort med desinfektion och händer tvättas med tvål och vatten samt handsprit.

Ålder och intervall

Vaccination mot rotavirusinfektion består av två eller tre doser, beroende på vilket vaccin som används. Spädbarn som får sin första dos av något av vaccinerna ska fortsätta med samma vaccin för de efterföljande 1-2 doserna. Det saknas data angående utbytbarhet mellan de olika rotavirusvaccinerna.

 • Första dosen ges från 6 veckors ålder.
 • Det ska vara ett intervall på minst 4 veckor mellan doserna.
 • Första dosen ska ges innan 12 veckors ålder. 
lämpligt schema på bvc
Ålder 6-8 veckor 3 månader
Rotarix® 2-dos Dos 1 Dos 2
vaccinationerna ges före ålder:
Ålder Dos 1
Dos 2
Rotarix® 2-dos 12 veckor 16 veckor

Ovanstående är rekommenderade tidsgränser enligt Folkhälsomyndigheten och dessa gränser gäller för specialistsjuksköterskans ordinationsrätt.

Läkare kan vid behov ordinera rotavirusvaccinet Rotarix enligt de tidsramar som anges i Rotarix produktresumé som antagits av det Europeiska läkemedelsverket (EMA). Det vill säga vaccinationerna ska helst ges före 16 veckors ålder, men måste vara avslutade vid 24 veckors ålder.

Prematurt födda barn

För tidigt födda barn från graviditetsvecka 25 (med RotaTeq® ) respektive vecka 27 (med Rotarix® ) kan erbjudas vaccination från 6 veckors ålder med samma schema och antalet doser som för fullgångna barn. Det finns en ökad risk för apnéer för barn födda före graviditetsvecka 29.

Denna grupp av mycket prematurt födda barn, och särskilt de med tidigare känd omogen lungutveckling, bör efter vaccination andningsövervakas under 48–72 timmar.

Eftersom fördelen med vaccination är hög för denna spädbarnsgrupp bör vaccinationen inte utebli eller skjutas upp.

Vid utskrivning från neonatalavdelning skriver lämpligen barnläkaren ett meddelande till BVC om vaccination mot rotavirusinfektion rekommenderas eller inte (se eventuella lokala PM).

När ska vaccination uppskjutas eller ställas in?

Före ordination av rotavirusvaccin bör risken beaktas för barn till mödrar som under graviditeten fått TNFα-hämmare eller andra läkemedel som kan påverka barnets immunsystem negativt.

Vacciner ska skjutas upp eller ställas in vid:

 • Allvarlig reaktion på tidigare vaccindos eller känd överkänslighet mot någon av vaccinkomponenterna.
 • Genomgången tarminvagination, om tidigare opererad för nekrotiserande enterokolit eller missbildning i magtarmkanalen som kan predisponera för tarminvagination.
 • Misstänkt eller påvisad allvarlig immunbrist till exempel allvarlig kombinerad immunbrist (SCID).
 • Ålder vid sista vaccindos över 24 veckor för Rotarix® och över 32 veckor för RotaTeq®.
 • Vid användning av samtliga nu registrerade TNFα-hämmare under senare halvan av graviditeten ska rotavirusvaccin inte ges till barnet.
 • Mammor som har fått immunmodulerande läkemedel. En individuell läkarbedömning behöver göras.

Barn till mamma som har fått immunmodulerande behandling under graviditeten ska normalt inte vaccineras med rotavirusvaccin eftersom en del läkemedel kan påverka barnets immunsystem negativt. Exempel på sjukdom då sådana läkemedel kan vara aktuell är reumatologisk sjukdom, tarmsjukdom, onkologisk sjukdom, vissa hudsjukdomar med flera.

Om man överväger vaccination i specialfall behövs individuell läkarbedömning.

Se även Vaccination vid särskilda tillstånd eller sjukdomar

Reaktioner och biverkningar

Reaktioner och biverkningar av rotavirusvaccination:

 • Mycket vanliga eller vanliga: Kräkningar, diarré, irritabilitet, förkylningssymtom.
 • Mindre vanliga: Buksmärta, flatulens, utslag.
 • Sällsynta: Bronkospasm, urtikaria
 • Mycket sällsynta: Invagination.

Invagination förekommer både hos ovaccinerade barn och hos barn som fått rotavirusvaccination. Sjukdomens naturliga förekomst är att den ökar från två månaders ålder fram till sex månaders ålder för att sedan minska.

Data från säkerhetsstudier indikerar att rotavirusvaccin medför en ökad risk med 1-6 ytterligare fall per 100.000 spädbarn oftast inom sju dagar efter den första vaccindosen. Det ska jämföras med en bakgrundsincidens på 33-101 fall per 100.000 spädbarn per år. Det är oklart om rotavirusvaccin påverkar den totala incidensen av invagination baserat på längre uppföljningsperioder.

Till toppen av sidan