Vaccin mot mässling, påssjuka, röda hund

VACCINER SOM INGÅR I BARNVACCINATIONSPROGRAMMET

MPR-vaccinets egenskaper, hantering, förvaring, när och hur vaccinet ska ges och eventuella biverkningar.

Vaccinets egenskaper

Vaccinet består av ett frystorkat pulver med levande försvagade virusstammar mot mässling, påssjuka och röda hund samt inaktiva substanser.

Vaccinet har visat sig ha en hög skyddseffekt med en anslagseffekt på mer än 95 procent för de tre ingående virus. Den andra vaccinationen förlänger skyddseffekten upp i vuxen ålder. Ännu saknas underlag för att bedöma om skyddet är livslångt.

Injektionsteknik

Mycket god handhygien är nödvändig. Avtvättning eller desinfektion av injektionsstället fordras inte om huden ser ren ut.

Vaccinet ges subkutant eller intramuskulärt. Aspiration behövs inte. Vaccinet ges vanligen via intramuskulär injektion i låret på barn under ett år. Från cirka ett års ålder kan intramuskulär injektion även ges i överarmen.

Vaccinet ska administreras subkutant på patienter med trombocytopeni eller någon koagulationssjukdom.

Lämplig nål för späd- och småbarn vid intramuskulär injektion: Blå eller Orange; 25 mm lång och 0,6 mm respektive 0,5 mm i diameter.

Lämplig kanyl vid subkutan injektion: Grå; 19 mm lång med 0,4 mm diameter.

För instruktioner med bilder se Injektionstekniker

Ålder och intervall

Se Allmänna barnvaccinationsprogrammet

Det finns en risk att ovaccinerade barn får mässling vid utlandsresor – även inom Europa. Vaccination kan ges från 6 månader, men sker då utanför godkänd indikation (off label). CDC (1) och American Academy of Pediatrics (2) rekommenderar mässlingvaccination från 6 månaders ålder om spädbarn ska resa utomlands, till exempel i Europa.

I Finland har THL (3) en liknande rekommendation; För barn som reser utanför de nordiska länderna och Estland rekommenderas MPR-vaccin från 6 månaders ålder.

Spädbarn under 12 månaders ålder serokonverterar i lägre grad på grund av omoget immunsystem och förekomsten av neutraliserande maternella antikroppar.

Om spädbarn vaccineras före 12 månaders ålder räknas inte dosen ("dos 0"), utan en ny dos (dos 1) ska ges efter 12 månaders ålder, lämpligen vid ordinarie tid i schemat, det vill säga vid 18 månaders ålder.

Någon ytterligare dos, vid eventuell ny resa före 12 månaders ålder, rekommenderas inte. Efter dos 1 erbjuds dos 2 som vanligt i årskurs 1-2.

Före 12 månaders ålder ska läkare skriftligen ordinera MPR-vaccination.

När ska vaccination uppskjutas eller ställas in?

Vaccination ska skjutas upp/ställas in vid följande tillfällen:

  • Barnet har pågående feber eller infektion med allmänpåverkan.
  • Om immunglobulin (gammaglobulin) givits ska man vänta med vaccination i minst tre månader efter immunglobulininjektionen.
  • Barn med aktiv tuberkulos.
  • Om barnet är under 12 månader och intrauterint blivit exponerat för immunhämmande läkemedel, till exempel mot inflammatoriska tarmsjukdomar eller reumatologiska sjukdomar hos den gravida, ska en särskild bedömning göras av kvarvarande påverkan på immunsystemet.
  • Barn med nedsatt immunitet, till exempel till följd av aids, men inte hiv.
  • Barn som behandlas med cytostatika och/eller immunosuppressiva medel peroralt eller parenteralt ska inte vaccineras. När barnet behandlas med steroider peroralt eller parenteralt - får den behandlande läkaren ta ställning.
  • Barn som någon gång haft anafylaktisk reaktion ska vaccineras först efter samråd med allergikunnig barnläkare och som regel på barnmottagning.

Övre luftvägsinfektion utan allmänpåverkan eller hög feber utgör inget hinder för vaccination. Inte heller misstanke om att barnet kan vara smittat med mässling, påssjuka eller röda hund eller att någon av de ingående sjukdomarna går i barnets nära omgivning.

Barn med äggallergi

Vaccin mot mässling-påssjuka-röda hund kan från virusodling i fibroblaser från kycklingembryo medföra minimala rester av ovalbumin.

Omfattande studier och biverkningsrapportering har visat att anafylaktiska reaktioner efter vaccination av barn med äggallergi i praktiken inte förekommer.

Endast den lilla grupp som tidigare fått svår allmänreaktion efter att ha ätit eller haft annan kontakt med ägg behöver vaccineras på allergimottagning och/eller efter bedömning av erfaren specialistläkare.

Övriga äggallergiska barn kan vaccineras i vanlig ordning.

Läs mer om Vaccination vid särskilda tillstånd eller sjukdomar

Biverkningar

Lokal rodnad kan uppträda på vaccinationsstället. Cirka 5-10 procent av barnen får en feberreaktion 5-13 dagar efter vaccinationen. Flyktigt utslag, lätt parotissvullnad eller övergående ledvärk kan förekomma. Besvären försvinner efter ett par dagar och barnen är inte smittsamma.

Allvarliga biverkningar och bestående skador är ytterst sällsynta.

Vissa forskare och andra har framfört hypoteser om att mässlingsvaccin skulle orsaka eller öka frekvensen av autism, kronisk tarminflammation, multipel skleros med mera. Senare oberoende vetenskapliga studier har inte kunnat visa en sådan ökning eller samband.

Risken att insjukna i multipel skleros senare i livet, är större efter "vild mässling" och mindre i en vaccinerad population.

Man har inte kunnat se en ökad frekvens av diabetes mellitus efter vaccination mot mässling-påssjuka-röda hund.

Övrigt

Även om barnet har haft mässling, påssjuka eller röda hund bör vaccination ges eftersom anamnes och diagnos ofta är osäker. Någon skada kan inte ske.

Några fördelar med att ge varje komponent för sig eller att uppskjuta första vaccinationen till högre ålder har inte påvisats.

Aktuell kontakt med något av de tre smittämnena utgör inte hinder eftersom sjukdomarna inte kan förvärras av vaccinationen.

Om barnet tidigare fått vaccin mot enbart mässling, påssjuka eller röda hund rekommenderas komplettering. I sådant fall ges vaccin mot alla tre sjukdomarna det vill säga mässling-påssjuka-röda hund.

Läs mer på Rikshandboken

Mässling (morbilli)

Röda Hund (rubella)

Påssjuka (parotit)

Till toppen av sidan